Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plI przetarg ustny nieograniczony na wydzier??awienie 5 pawilon??w handlowych ?? boks??w o pow. u??ytkowej ca 27 m2 ka??dy, z przeznaczeniem na handel akcesoriami cmentarnymi, po??o??onych w Lesznie przy ul. Osieckiej.

Data publikacji: ---
Termin sk??adania ofert: ---

Prezydent Miasta Leszna

ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na wydzierżawienie 5 pawilonów handlowych – boksów o pow. użytkowej ca 27 m2 każdy, z przeznaczeniem na handel akcesoriami cmentarnymi, położonych w Lesznie przy ul. Osieckiej.

Przedmiotem przetargu jest 5 pawilonów handlowych – boksów murowanych z salą sprzedaży i zapleczem socjalnym, wyposażonych w energię elektryczną, wodę, podłączonych do szamba o pow. użytkowej 27 m2 każdy, położonych w Lesznie przy cmentarzu komunalnym przy ul. Osieckiej w Lesznie na dz. nr 3/8 ark. m. 26, dla której Sąd Rejonowy w Lesznie – Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW nr 24613.
Umowa dzierżawy zostanie zawarta na czas nieokreślony z trzymiesięcznym okresem wy-powiedzenia.
Stawka wywoławcza czynszu miesięcznego za 1 boks handlowy wynosi 540,00 zł.
Do stawki czynszu miesięcznego osiągniętej w przetargu doliczony zostanie podatek VAT w wysokości 22%.
Postąpienie nie mniejsze niż 1% stawki wywoławczej czynszu miesięcznego z zaokrągleniem w górę do pełnych złotych.

Przetarg odbędzie się dnia 1 lutego 2010 r. o godz. 10 w siedzibie Urzędu Miasta Leszna ul. Karasia 15 – sala konferencyjna – parter.
Nieruchomość objęta planem zagospodarowania przestrzennego – Uchwała Nr XV/181/99 Rady Miejskiej Leszna z dn. 4.11.1999 r. w sprawie ustalenia zmiany planu ogólnego zago-spodarowania przestrzennego miasta Leszna, zatwierdzonego uchwałą nr XXXIX/297/93 Rady Miejskiej Leszna z dn. 7.09.1993 r., w rejonie ul. Osieckiej – jedn. strukturalna „MU” tereny mieszkalnictwa i usług.

Wadium w wysokości stawki wywoławczej czynszu miesięcznego należy wpłacić na konto Urzędu Miasta Leszna nr 37 1020 3088 0000 8302 0005 7703 Bank PKO BP S.A. I O/Leszno do dnia 25.01.2010 roku.
Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet czynszu dzierżawnego.
Pozostałe wadia zwraca się niezwłocznie po zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od zamknięcia przetargu.

1 licytant może zostać dzierżawcą tylko 1 boksu handlowego.
Dzierżawca zobowiązany będzie do:
- płacenia czynszu łącznie z podatkiem VAT w wysokości 22%,
- opłat za media,
- ubezpieczenia obiektu,
- utrzymania obiektu i terenu wokół obiektu w należytym stanie sanitarno porządkowym.
Uczestnicy przetargu są zobowiązani posiadać: dowód tożsamości; dowód wpłaty wadium; numer NIP; w przypadku gdy uczestnikiem przetargu jest osoba fizyczna prowadząca dzia-łalność gospodarczą – zaświadczenie o rejestracji działalności gospodarczej. W przypadku gdy uczestnikiem przetargu jest osoba prawna, osoba upoważniona do reprezentowania uczestnika powinna przedłożyć do wglądu aktualny wypis z Krajowego Rejestru Sądowego.
Zawiadomienie o terminie zawarcia umowy dzierżawy nastąpi najpóźniej w ciągu 14 dni, licząc od dnia rozstrzygnięcia przetargu.
Jeżeli uczestnik jest reprezentowany przez pełnomocnika, konieczne jest przedłożenie oryginału pełnomocnictwa upoważniającego do uczestnictwa w przetargu.
W przypadku, gdy osoba ustalona jako dzierżawca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w Urzędzie Miasta Leszna Wydziale Gospodarki Nieruchomościami w oznaczonym miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy dzierżawy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
Prezydent Miasta Leszna zastrzega sobie prawo odwołania przetargu.
Bliższych informacji można uzyskać w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami, Al. Jana Pawła II 21, pok. nr 110, telefon 529-82-11, 529-82-15.


Autor informacji: Jolanta Jankowiak
Informację wprowadził: 46
Opublikowany dnia: 2009-12-30
Wprowadzony do BIP dnia: 2009-12-30
Zmian: 0
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.