Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plObwieszczenie o podj?ciu uchwa??y o przyst?pieniu do sporz?dzenia zmiany studium uwarunkowa?? i kierunk??w zagospodarowania przestrzennego Leszna

Numer dokumentu: AP.7320
Rok: 2009


Na podstawie art. 11 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospo-darowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003r. Nr 80, poz. 717 ze zm.) oraz art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008r. Nr 199, poz. 1227 ze zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską Leszna UCHWAŁY NR XXXVI/434/2009 z dnia 29 października 2009 roku w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzenne-go Leszna.

Zainteresowani mogą zapoznać się z niezbędną dokumentacją wymienionej sprawy w Wydziale Architektury, Planowania Przestrzennego i Budownictwa Urzędu Miasta Leszna, Al. Jana Pawła II 21, 64-100 Leszno, pok. 206 w godzinach urzędowania.

Zainteresowani mogą składać wnioski i uwagi dotyczące wyżej wymienionej zmiany studium do Prezydenta Miasta Leszna, na adres: ul. K. Karasia 15, 64-100 Leszno, z poda-niem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej, adresu oraz oznaczenia nieru-chomości, której wniosek dotyczy. Wnioski można składać w nieprzekraczalnym terminie do 21 dni od dnia ukazania się niniejszego komunikatu, w formie pisemnej, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres: architektura@leszno.pl.

Postępowanie w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko w wymienio-nej sprawie nie jest prowadzone.


PREZYDENT MIASTA LESZNA
/-/ Tomasz Malepszy


Autor informacji: Izabela Kucharczyk - tel: 065 529 81 99
Informację wprowadził: 23
Opublikowany dnia: 2009-12-17
Wprowadzony do BIP dnia: 2009-12-17
Zmian: 0
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.