Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plObwieszczenie o podj?ciu uchwa?? o przyst?pieniu do sporz?dzania miejscowych plan??w zagospodarowania przestrznenego

Numer dokumentu: AP.7322
Rok: 2009


Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003r. Nr 80, poz. 717 ze zm.) oraz art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 paź-dziernika 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008r. Nr 199, poz. 1227 ze zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską Leszna: 
- UCHWAŁY NR XXIV/269/2008 z dnia 26 sierpnia 2008 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie „Gronowa” w Lesznie oraz UCHWAŁY NR XXXVI/428/2009 z dnia 29 października 2009 r. w sprawie zmiany UCHWAŁY NR XXIV/269/2008 z dnia 26 sierpnia 2008 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie „Gronowa” w Lesznie, 
- UCHWAŁY NR XXXVI/429/2009 z dnia 29 października 2009 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Myśliwskiej w Lesznie, 
- UCHWAŁY NR XXXVI/430/2009 z dnia 29 października 2009 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie „Nowego Miasta”, osiedla „Grunwald” i ulicy Ogrody w Lesznie, 
- UCHWAŁY NR XXXVI/431/2009 z dnia 29 października 2009 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie osiedla „Podwale” w Lesznie, 
- UCHWAŁY NR XXXVI/432/2009 z dnia 29 października 2009 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie osiedla Józefa Sułkowskiego i „Przylesie” w Lesznie, 
- UCHWAŁY NR XXXVI/433/2009 z dnia 29 października 2009 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie Alei Jana Pawła II, ulicy Henryka Sienkiewicza, Obrońców Lwowa, i Cypriana Kamila Norwida w Lesznie.

Zainteresowani mogą zapoznać się z niezbędną dokumentacją każdej z wymienionych spraw w Wy-dziale Architektury, Planowania Przestrzennego i Budownictwa Urzędu Miasta Leszna, Al. Jana Paw-ła II 21, 64-100 Leszno, pok. 206 w godzinach urzędowania.

Zainteresowani mogą składać wnioski i uwagi dotyczące wyżej wymienionych planów miejscowych do Prezydenta Miasta Leszna, na adres: ul. K. Karasia 15, 64-100 Leszno, z podaniem imienia i na-zwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej, adresu oraz oznaczenia nieruchomości, której wniosek dotyczy. Wnioski można składać w nieprzekraczalnym terminie do 21 dni od dnia ukazania się niniej-szego komunikatu, w formie pisemnej, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elek-tronicznej na adres: architektura@leszno.pl.

Postępowanie w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko w wymienionych sprawach nie jest prowadzone.

PREZYDENT MIASTA LESZNA
/-/ Tomasz Malepszy


Autor informacji: Izabela Kucharczyk - tel: 065 529 81 99
Informację wprowadził: 23
Opublikowany dnia: 2009-12-17
Wprowadzony do BIP dnia: 2009-12-17
Zmian: 0
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.