Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plI przetarg ustny nieograniczony na sprzeda?? na w??asno??? lokalu mieszkalnego nr 17 po??o??onego w Lesznie przy ul. gen W??adys??awa Sikorskiego 15 wraz z pomieszczeniem przynale??nym i udzia??em w nieruchomo??ci wsp??lnej

Data publikacji: ---
Termin sk??adania ofert: ---

PREZYDENT MIASTA LESZNA
ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż na własność lokalu mieszkalnego nr 17 położonego w Lesznie przy ul. gen Władysława Sikorskiego 15 wraz z pomieszczeniem przynależnym i udziałem w nieruchomości wspólnej.

Przedmiotem przetargu jest samodzielny lokal mieszkalny nr 17 położony na II piętrze w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. gen Władysława Sikorskiego 15 o powierzchni użytkowej 44,60 m2 wraz z pomieszczeniem przynależnym (piwnicą) o powierzchni 3,7 m 2.
Lokal składa się z trzech pokoi, kuchni, korytarza, łazienki, w.c.

Jednocześnie ze sprzedażą lokalu mieszkalnego sprzedawany jest na własność udział w częściach wspólnych budynku i nieruchomości gruntowej wynoszący 483/14151 części w działce nr 35/146 na arkuszu mapy 45 o powierzchni 1268 m2 dla której w Sadzie Rejonowym w Lesznie, Wydziale Ksiąg Wieczystych prowadzona jest Księga Wieczysta nr PO1L/00022509/8.
Lokal mieszkalny posiada urządzoną Księgę Wieczystą nr PO1L/00039708/5.

Cena wywoławcza lokalu wraz z prawem własności ułamkowej części gruntu wynosi 114.300,00 zł.
Wadium: 20.000,00 zł
Postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

Przetarg odbędzie się w dniu 12 stycznia 2010 r. o godz. 10 w siedzibie Urzędu Miasta Leszna, ul. Kazimierza Karasia 15 (sala konferencyjna – parter).
Wadium należy wpłacać na konto Miasta Leszna nr: 37 1020 3088 0000 8302 0005 7703 PKO BP S.A. I O/Leszno do dnia 5 stycznia 2010 r.

Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.
Pozostałe wadia zwraca się niezwłocznie po zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od zamknięcia przetargu.

Nieruchomość położona jest w centrum osiedla mieszkaniowego. Dojazd do nieruchomości drogą wewnętrzną utwardzoną oraz publiczną o nawierzchni bitumicznej. W pobliżu parkingi samochodowe. Uzbrojenie stanowią sieci: wodociągowa, kanalizacyjna, gazowa, energetyczna, telefoniczna, energetyczna cieplna. W bezpośrednim sąsiedztwie osiedla znajdują się centra handlowe, szkoła podstawowa, przedszkole, żłobek, przychodnia lekarska.
Budynek mieszkalny ma 5 kondygnacji, jest całkowicie podpiwniczony. Mury zewnętrzne i nośne z bloczka betonowego i cegły ceramicznej, wewnętrzne z płyty kartonowo-gipsowej. Elewacja – tynk mineralny położony na ociepleniu ze styropianu, kolorowany. Stropy – płyty prefabrykowane, kanałowe, żelbetowe.

Nabywca lokalu mieszkalnego zobowiązany będzie do wnoszenia opłat za lokal na konto Wspólnoty Mieszkaniowej, ul. gen. Władysława Sikorskiego 15, 64-100 Leszno – począwszy od stycznia 2010 roku. Za miesiąc grudzień 2009r. opłata za lokal mieszkalny wynosiła 268 zł. i składała się z funduszu remontowego, eksploatacyjnego, centralnego ogrzewania i abonamentu za wodomierz główny.

Uczestnicy przetargu są zobowiązani posiadać: dowód tożsamości; dowód wpłaty wadium; numer NIP; w przypadku gdy uczestnikiem przetargu jest osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – zaświadczenie o rejestracji działalności gospodarczej. W przypadku gdy uczestnikiem przetargu jest osoba prawna, osoba upoważniona do reprezentowania uczestnika powinna przedłożyć do wglądu aktualny wypis z Krajowego Rejestru Sądowego.
Jeżeli uczestnik jest reprezentowany przez pełnomocnika, konieczne jest przedłożenie oryginału pełnomocnictwa upoważniającego do uczestnictwa w przetargu.
W przypadku, gdy nabywcą nieruchomości ustalony zostanie cudzoziemiec w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 167, poz. 1758 z późn. zm.), do zawarcia umowy notarialnej sprzedaży nieruchomości nabywca winien przedłożyć zezwolenie, jeżeli uzyskanie zezwolenia wynika z przepisów cytowanej wyżej ustawy.
Cena nieruchomości osiągnięta w przetargu podlega zapłacie przed zawarciem umowy notarialnej, nie później niż w dniu zawarcia umowy.
Zawiadomienie o terminie zawarcia umowy sprzedaży nastąpi najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.
W przypadku gdy osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w kancelarii notarialnej w oznaczonym miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy notarialnej, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
Prezydent Miasta Leszna zastrzega sobie prawo odwołania przetargu.
Bliższe informacje można uzyskać w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Leszna, Al. Jana Pawła II 21, pok. nr 106 - 110, telefon 065529-82-11, 065529-82-13.


Zdjęcia dołączone:

          


Autor informacji: Jolanta Jankowiak
Informację wprowadził: 46
Opublikowany dnia: 2009-12-09
Wprowadzony do BIP dnia: 2009-12-09
Zmian: 0
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.