Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plUCHWA?A NR XXXVII/445/2009 Rady Miejskiej Leszna z dnia 26 listopada 2009 roku w sprawie: uchwalenia ??Planu Gospodarki Odpadami dla miasta Leszna aktualizacja na lata 2008 ?? 2011?.

Numer uchwa??y: 445
Numer sesji: 37
Rok: 2009
UCHWAŁA NR XXXVII/445/2009
Rady Miejskiej Leszna
z dnia 26 listopada 2009 roku


w sprawie: uchwalenia „Planu Gospodarki Odpadami dla miasta Leszna aktualizacja na lata 2008 – 2011”.


Na podstawie art. 14 ust. 8 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U.
z 2007 r. Nr 39, poz. 251) i art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150); Rada Miasta Leszna uchwala, co następuje:

§ 1.

Uchwala się „Plan Gospodarki Odpadami dla miasta Leszna aktualizacja na lata
2009 – 2012 w perspektywie na lata 2013 – 2016”, w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Leszna.

§ 3.


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący
Rady Miejskiej Leszna

Piotr Olejniczak

UZASADNIENIE

do uchwały Nr XXXVII/445/2009 Rady Miejskiej Leszna z dnia 26 listopada 2009 roku w sprawie: uchwalenia „Planu Gospodarki Odpadami dla miasta Leszna aktualizacja na lata 2008 – 2011”.

Zgodnie z art. 14 ust. 14 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 o odpadach
(t.j. Dz.U. z 2007 r., nr 39, poz. 251 ze zm.), sporządzono dokument stanowiący załącznik do uchwały w sprawie uchwalenia „Planu Gospodarki Odpadami dla miasta Leszna aktualizacja na lata 2009– 2012” z perspektywą na lata 2013 – 2016.
Aktualizacja dotyczy „Planu gospodarki odpadami dla Miasta Leszna” uchwalonego przez Radę Miejską Leszna uchwałą nr XIX/183/2004 z dnia 25 maja 2004 roku.

Dokument ten wyznacza kierunki w zakresie gospodarowania i postępowania z odpadami, przedstawia program rozwoju systemu oraz określa opcje i warunki rozwiązań systemowych w warunkach miasta Leszna.
Przedmiotowy dokument powstał zgodnie z wymaganiami prawa w odniesieniu do zakresu i formy, czyli w zgodności z wskazaniami ujętymi w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 9 kwietnia 2003 r. w sprawie sporządzenia planów gospodarki odpadami.
Wszystkie elementy zaktualizowanego Planu Gospodarki Odpadami dla Miasta Leszna zostały opisane w sposób zgodny z celami założonymi na poziomie wojewódzkim i krajowym, co zachowało hierarchiczność tworzenia planów gospodarki odpadami.
„Plan Gospodarki Odpadami dla Miasta Leszna aktualizacja na lata 2009 – 2012”, został opracowany przez firmę proGEO Spółka z o.o. z Wrocławia.

W celu przedstawienia strategicznych i wariantowych rozwiązań, na etapie poprzedzającym opracowanie ostatecznej wersji „Planu”, zorganizowane zostało spotkanie robocze firmy opracowującej dokument z instytucjami i jednostkami, które ze względu na obszar działania (gospodarka odpadowa), mogły wnieść propozycje
i uwagi do przedstawionej wersji „Planu”.

Projekt przedmiotowego dokumentu zgodnie z wymaganiami ustawowymi(ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach, ustawa z dnia
27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska) zostały przekazane do zaopiniowania przez określone prawem instytucje tj. Zarząd Województwa Wielkopolskiego, Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu, Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Poznaniu oraz Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.
Projekt „Planu” został zaopiniowany pozytywnie przez wszystkie organy, a drobne uwagi uwzględniono przy konstruowaniu ostatecznej wersji „Planu Gospodarki Odpadami dla Miasta Leszna aktualizacja na lata 2009– 2012”.

Zgodnie z art. 46 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199/2008, poz. 1227) projekt Planu gospodarki odpadami wymagał przeprowadzenia postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko. W ramach postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko sporządzono Prognozę oddziaływania na środowisko.
Sporządzona Prognoza była podstawą oceny wpływu działań zawartych w Planie Gospodarki Odpadami. Działania te uzyskały pozytywną opinię Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu oraz Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Poznaniu.
Informacja o opracowaniu Planu wraz z Prognozą oddziaływania planu na środowisko została zamieszczona w publicznie dostępnym wykazie informacji
o środowisku (na stronach BIP Urzędu), w lokalnej prasie oraz na tablicy ogłoszeń znajdującej się w siedzibie urzędu przy ul. Karasia 15 w Lesznie.
W informacji określono zasady składania wniosków i uwag dotyczących projektu Planu. Zapewniono zatem zgodnie z art. 54 ust. 2 ww. ustawy, możliwość udziału społeczeństwa w postępowaniu w sprawie oceny oddziaływania na środowisko.

Plan Gospodarki Odpadami dla miasta Leszna aktualizacja na lata
2009– 2012 w perspektywie na lata 2013 – 2016 jest opracowaniem, w którym wskazano możliwe i wymagane prawem kierunki organizacji, zasad i sposobu postępowania z odpadami (w szczególności komunalnymi) na terenie miasta Leszna.

Częścią opracowanego „Planu” jest „Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie miasta Leszna”, który przedstawia aktualny stan
i plan działań w zakresie postępowania z azbestem na terenie miasta Leszna.
W „Programie” uwzględniono kierunki działań wynikające z „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest stosowanych na terytorium Polski” przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 14 maja 2002 r.Opracował :
Wydział Gospodarki Komunalnej
i Ochrony ŚrodowiskaAutor informacji: Eugeniusz Karpi??ski
Informację wprowadził: 48
Opublikowany dnia: 2009-12-01
Wprowadzony do BIP dnia: 2009-12-01
Zmian: 0
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.