Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plPRZETARG NIEOGRANICZONY NA BUDOW? NAWIERZCHNI JEZDNI WRAZ Z KANALIZACJ? DESZCZOW? W UL. WITOLDA W LESZNIE

Data publikacji: 06.11.2009
Termin sk??adania ofert: 30.11.2009

Urząd Miasta Leszna z siedzibą w Lesznie przy ul. K. Karasia 15 informuje, że został ogłoszony przetarg nieograniczony na „Budowę nawierzchni jezdni wraz z kanalizacją deszczową w ul. Witolda w Lesznie”


Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg: CPV 45.23.31.20-6


Specyfikację istotnych warunków zamówienia można pobierać w siedzibie Miejskiego Zarządu Dróg i Inwestycji w Lesznie przy ul. K. Karasia 15, pok. Nr 33 oraz na stronie internetowej www.bip.leszno.pl.


Nie dopuszcza się składania ofert częściowych i wariantowych.


Zamawiający informuje, że nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień uzupełniających na podstawie art. 67 ust. 1 pkt. 6. ustawy Prawo zamówień publicznych.


Kryterium wyboru stanowić będzie w 100 % cena.


Termin wykonania zamówienia – 90 dni od przekazania placu budowy.


Opis warunków udziału w postępowaniu oraz sposób dokonywania oceny tych warunków:
O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1. posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień (art. 22 ust. 1 pkt 1 ustawy),
2. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia (art. 22 ust. 1 pkt 2 ustawy), tj.:
a) w ostatnich 5 latach zrealizowali co najmniej jedno zamówienie polegające na wykonaniu:
• nawierzchni z elementów prefabrykowanych betonowych drobnowymiarowych na podbudowie z kamienia łamanego stabilizowanego mechanicznie o łącznej powierzchni ok. 1500 m2,
• sieci kanalizacji deszczowej lub sanitarnej
b) dysponują niezbędną kadrą techniczną, przy czym za minimum uznaje się 1 osobę z uprawnieniami do kierowania robotami branży drogowej oraz 1 osobę z uprawnieniami do kierowania robotami branży kanalizacyjnej, posiadające wymagane odpowiednio uprawnienia oraz aktualne zaświadczenie o przynależności do izby samorządu zawodowego,
3. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia (art.22 ust.1 pkt 3 ustawy), przy czym za min. uznaje się dysponowanie kwotą (środki własne lub zdolność kredytowa) w wysokości 30% oferowanej kwoty za wykonanie zamówienia,
4. nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia (art.22 ust.1 pkt 4 ustawy),
5. z chwilą złożenia oferty akceptują bez zastrzeżeń warunki przetargu określone w SIWZ,
6. zobowiązują się do udzielenia 4 letniej gwarancji na wykonane roboty i wbudowane materiały.
7. Wnieśli wadium w wysokości 10.000,00 zł w formie i terminie określonym w rozdz. 12 SIWZ.

Termin składania ofert na w/w zadanie wyznaczono do dnia 30 listopada 2009 roku do godz. 9:00.


Termin wpłaty wadium w wysokości 10.000,00 zł wyznaczono do dnia 30 listopada 2009 roku do godz. 9:00.


Otwarcie ofert nastąpi dnia 30 listopada 2009 roku o godz. 09:30 w siedzibie Miejskiego Zarządu Dróg i Inwestycji Urzędu Miasta Leszna.


Termin związania wykonawcy z ofertą wynosić będzie 30 dni.


Ogłoszenie w dniu 06 listopada 2009r. zostało zamieszczone w Biuletynie Urzędu Zamówień Publicznych.Autor informacji: Ma??gorzata ?akomy
Informację wprowadził: 45
Opublikowany dnia: 2009-11-06
Wprowadzony do BIP dnia: 2009-11-06
Zmian: 0
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.