Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plUchwa??a Nr XXXVI/413/2009 Rady Miejskiej Leszna z dnia 29 pa??dziernika 2009 roku w sprawie zaci?gni?cia zobowi?za?? finansowych

Numer uchwa??y: 413
Numer sesji: 36
Rok: 2009


Uchwała Nr XXXVI/413/2009

Rady Miejskiej Leszna z dnia 29 października 2009 roku
w sprawie zaciągnięcia zobowiązań finansowych


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. „e” oraz art. 58 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zmianami) Rada Miejska Leszna uchwala co następuje :


§ 1

1. Rada Miejska Leszna postanawia zaciągnąć zobowiązanie finansowe do kwoty łącznej 21.172.000,00 zł (słownie : dwadzieścia jeden milionów sto siedemdziesiąt dwa tysiące złotych 00/100) na realizację zadania pn.: „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 323 w Lesznie na odcinku od Al. Konstytucji 3-go Maja (DK5) do granicy administracyjnej miasta”.

2. Zobowiązanie finansowe, o którym mowa w ust. 1, zaciąga się na lata 2010-2011 w następujących kwotach :
a/ do kwoty 9.622.000,00 zł na 2010 rok
b/ do kwoty 11.550.000,00 zł na 2011 rok


§ 2

Spłata zobowiązań nastąpi z dochodów własnych gminy


§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Leszna.


§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Przewodniczący
Rady Miasta Leszna

Piotr Olejniczak

Uzasadnienie

do Uchwały Nr XXXVI/413/2009 Rady Miejskiej Leszna z dnia 29 października 2009 roku w sprawie zaciągnięcia zobowiązań finansowych


Prezydent Miasta Leszna przedkłada Wysokiej Radzie projekt Uchwały w sprawie zaciągnięcia zobowiązań finansowych na lata 2010-2011 na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 323 w Lesznie na odcinku od Al. Konstytucji 3-go Maja (DK5) do granicy administracyjnej miasta” .

Dnia 9 września 2009r. Prezydent Miasta Leszna podpisał z Zarządem Województwa Wielkopolskiego umowę nr UDA-RPWP.02.02.01-30-005/08-00 na dofinansowanie Projektu pt. „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 323 w Lesznie na odcinku od Al. Konstytucji 3-go Maja (DK5) do granicy administracyjnej miasta”. Projekt ten będzie dofinansowany w ramach Priorytetu II „Infrastruktura komunikacyjna”, Działania 2.2. „Poprawa dostępności do regionalnego i ponadregionalnego układu drogowego (drogi wojewódzkie w miasta na prawach powiatu, powiatowe i gminne )” Schemat I „Drogi w granicach administracyjnych miast powyżej 50 tyś. mieszkańców na obszarach wiejskich” Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 .

Umowa zakłada realizację rzeczową inwestycji od 15.02.2010r. do 31.10.2011r. przy czym w 2010 roku zostaną przebudowane ulice Okrężna i Leśna , a w 2011r. ulice 1-Maja , Rynek Zaborowski – strona wschodnia i Górowska . Szacunkowy koszt brutto zadania obejmujący wartość projektu budowlanego , robót budowlanych , nadzoru inwestorskiego i autorskiego , promocji i audytu wynosi 37.521.483,61 zł z czego koszty kwalifikowane wynoszą 32.107.669,77 zł, a koszty niekwalifikowane wynoszą 5.413.813,84 zł. Dofinansowanie w ramach w/w umowy dotyczy 50% kosztów kwalifikowanych

Szczegółowy podział w/w kosztów w poszczególnych latach oraz w podziale na źródło wydatków przedstawia poniższe zestawienie tabelaryczne :


Rodzaj Wydatków 2008r. 2009r. 2010r. 2011r.
Kwalifikowane 529.821,15 zł 63.647,84 zł 12.895.559,52 zł 18.618.641,26 zł
Niekwalifikowane --- --- 3.173.544,68 zł 2.240.269,16 zł
Razem 529.821,15 zł 63.647,84 zł 16.069.104,20 zł 20.858.910,42 zł


Źródło Wydatków / Rok Budżet Miasta Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego
2008 – kwalifikowane 264.910,58 zł 264.910,57 zł
2009 – kwalifikowane 31.823,92 zł 31.823,92 zł
2010 – kwalifikowane 6.447.779,76 zł 6.447.779,76 zł
2010 - niekwalifikowane 3.173.544,68 zł ---
2011 – kwalifikowane 9.309.320,63 zł 9.309.320,63 zł
2011 - niekwalifikowane 2.240.269,16 zł ---
Razem 21.467.648,73 zł 16.053.834,88 zł

Miejski Zarząd Dróg i Inwestycji przygotowuje dwie procedury przetargowe na realizację w/w zadania. Pierwsza dotyczy wyłonienia Inżyniera Kontraktu , a druga Wykonawcy robót . Rozpoczęcie tych procedury przetargowych planuje się na 30 października br. z terminem składania ofert do dnia 15 grudnia br. Podjęcie przedmiotowej Uchwały pozwoli na dokonanie wyboru wykonawców i podpisanie z nimi stosownych umów jeszcze w bieżącym roku .
Opracował
Miejski Zarząd Dróg i Inwestycji


Autor informacji: Rafa?? Bukowski
Informację wprowadził: 48
Opublikowany dnia: 2009-11-04
Wprowadzony do BIP dnia: 2009-11-04
Zmian: 0
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.