Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plBudowa nawierzchni chodnika w ul. Gronowskiej w Lesznie na odcinku od ul. My??liwskiej do ul. Sadowej

Data publikacji: 2009-11-03
Termin sk??adania ofert: 2009-11-25

Urząd Miasta Leszna z siedzibą w Lesznie przy ul. Karasia 15 informuje, że został ogłoszony przetarg nieograniczony na „Budowę nawierzchni chodnika w ul. Gronowskiej w Lesznie na odcinku od ul. Myśliwskiej do ul. Sadowej” Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg: CPV 45.23.31.40-2
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można pobierać w siedzibie Miejskiego Zarządu Dróg i Inwestycji w Lesznie przy ul. Karasia 15, pok. Nr 30 oraz na stronie internetowej www.bip.leszno.pl.
Nie dopuszcza się składania ofert częściowych i wariantowych. Zamawiający informuje, że nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień uzupełniających na podstawie art. 67 ust. 1 pkt. 6.

Kryterium wyboru stanowić będzie w 100 % cena.

Termin wykonania zamówienia – 45 dni od przekazania placu budowy.

Opis warunków udziału w postępowaniu oraz sposób dokonywania oceny tych warunków:

1. O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1. posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień (art. 22 ust. 1 pkt 1 ustawy),
2. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia (art. 22 ust. 1 pkt 2 ustawy), tj.:
a) w ostatnich 5 latach zrealizowali co najmniej jedno zamówienie polegające na wykonaniu nowej nawierzchni z elementów prefabrykowanych betonowych drobnowymiarowych na podbudowie z kamienia łamanego stabilizowanego mechanicznie lub z betonu cementowego o powierzchni 1000 m2, (przy ocenie tego wymogu nie będą uznawane roboty związane z odtwarzaniem nawierzchni po przekopach)
b) dysponują niezbędną kadrą techniczną, przy czym za minimum uznaje się 1 osobę z uprawnieniami do kierowania robót branży drogowej, posiadającą ważne zaświadczenie o przynależności do Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa,
3. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia (art.22 ust.1 pkt 3 ustawy), przy czym za min. uznaje się dysponowanie kwotą (środki własne lub zdolność kredytowa) w wysokości 100.000 zł
4. nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia (art.22 ust.1 pkt 4 ustawy),
5. z chwilą złożenia oferty akceptują bez zastrzeżeń warunki przetargu określone w niniejszej specyfikacji,
6. zobowiązują się do udzielenia 4 letniej gwarancji na wykonane roboty i wbudowane materiały.


Termin składania ofert na w/w zadanie wyznaczono do dnia 25 listopada 2009 roku do godz. 9:00.

Termin wpłaty wadium w wysokości 2.000,00 zł wyznaczono do dnia 25 listopada 2009 roku do godz. 9:00.

Otwarcie ofert nastąpi dnia 25 listopada 2009 roku o godz. 09:30 w siedzibie Miejskiego Zarządu Dróg i Inwestycji.

Termin związania wykonawcy z ofertą wynosić będzie 30 dni.

Ogłoszenie w dniu 3.11.2009r. zostało zamieszczone w Biuletynie Urzędu Zamówień Publicznypch


Autor informacji: Lachowicz Agnieszka - tel: 065 529 81 29
Informację wprowadził: 20
Opublikowany dnia: 2009-11-03
Wprowadzony do BIP dnia: 2009-11-03
Zmian: 0
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.