Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plI przetarg ustny nieograniczony na sprzeda?? prawa w??asno??ci nieruchomo??ci gruntowej zabudowanej po??o??onej w Lesznie przy ul. 1 Maja nr 4.

Data publikacji: ---
Termin sk??adania ofert: ---

PREZYDENT MIASTA LESZNA
ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w Lesznie przy ul. 1 Maja nr 4.

Przedmiotem przetargu jest nieruchomość zabudowana stanowiąca własność Miasta Leszna oznaczona jako działka ewidencyjna nr 89 na ark. m. 87 o pow. 698 m2, dla której w Sądzie Rejonowym w Lesznie – Wydziale Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta KW nr 37509.
Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 146.000,00 zł.
Wadium: 29.000,00 zł

Postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

Sprzedaż przedmiotowej nieruchomości zabudowanej podlega zwolnieniu z podatku od towarów i usług zgodnie z art. 43 ust.1 pkt.2 i ust.2 pkt.1 ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz.535 ze zmianami).

Przetarg odbędzie się w dniu 1 grudnia 2009 r. o godz. 10 w siedzibie Miasta Leszna, ul. Kazimierza Karasia 15 (sala konferencyjna – parter).
Wadium należy wpłacać na konto Miasta Leszna nr: 37 1020 3088 0000 8302 0005 7703 PKO BP S.A. I O/Leszno do dnia 24 listopada 2009 r.

Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.
Pozostałe wadia zwraca się niezwłocznie po zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od zamknięcia przetargu.

Na przedmiotowa nieruchomość obowiązują ustalenia zmiany planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Leszna w rejonie ulic Kanałowej, Lipowej, 1 Maja i torów PKP - zatwierdzonego uchwałą XLII/440/2002 Rady Miejskiej Leszna z dnia 28.02.2002r.
Nieruchomość położona jest w jednostce oznaczonej symbolem MU – teren zabudowy mieszkaniowej z usługami, (dopuszcza się lokalizacje budynków mieszkalnych jednorodzinnych i wielorodzinnych z działalnością usługową, funkcje usługowe należy realizować w parterach budynków mieszkalnych lub jako oddzielne budynki).

Teren objęty zmianą planu znajduje się w strefie:
– ochrony ujęcia wody ‘Zaborowo’. Obowiązują ograniczenia w gospodarce gruntami wynikające z aktualnie obowiązujących decyzji administracyjnych.
– „W” ochrony archeologicznej. Działalność inwestycyjna w strefie „W” na etapie projektowania wymaga uzgodnienia właściwego Konserwatora Zabytków, który określi warunki dopuszczające do realizacji inwestycji: nadzory archeologiczne, ratownicze badania wykopaliskowe. Koszty prac archeologicznych ponosi inwestor.

Nieruchomość gruntowa posiada kształt nieregularny zabudowana budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym oraz budynkiem gospodarczym. Teren jest ogrodzony siatką na słupkach metalowych i jest wyposażony w sieć energetyczną, wodociągową, kanalizacyjną i gazową. Istniejące ogrodzenie nieruchomości jest niezgodne z granicami geodezyjnymi działki. Nabywca zobowiązany będzie, na własny koszt, do przestawienia ogrodzenia nieruchomości w miejsce przebiegu granic geodezyjnych.

Budynek mieszkalny jest wolnostojący, parterowy, podpiwniczony z poddaszem mieszkalnym i użytkowym na ok. 50% powierzchni, pobudowany metodą tradycyjną. Wyposażony w instalacje: wodociągową, kanalizacyjną, elektryczną, c.o. zasilanego z pieca węglowego. Powierzchnia zabudowy 82,50 m2, powierzchnia użytkowa 123,72 m2. Stan techniczny średni.
Budynek gospodarczy jest parterowy z poddaszem użytkowym, bez podpiwniczenia, tylną ścianą przybudowany do usytuowanego przy granicy działki sąsiadującego budynku gospodarczego. Wyposażony w instalację elektryczną. Powierzchnia zabudowy 38 m2, powierzchnia użytkowa 58,70m2.

Nabywca zobowiązany będzie zagospodarować nieruchomość w ciągu 4 lat od dnia zawarcia umowy sprzedaży.
W przypadku nie dotrzymania określonego wyżej warunku Prezydent Miasta Leszna zastrzega sobie prawo odkupu nieruchomości za zwrotem ceny w ciągu 5 lat od dnia zawarcia umowy notarialnej w wysokości określonej w umowie sprzedaży.

Uczestnicy przetargu są zobowiązani posiadać: dowód tożsamości; dowód wpłaty wadium; numer NIP; w przypadku gdy uczestnikiem przetargu jest osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – zaświadczenie o rejestracji działalności gospodarczej. W przypadku gdy uczestnikiem przetargu jest osoba prawna, osoba upoważniona do reprezentowania uczestnika powinna przedłożyć do wglądu aktualny wypis z Krajowego Rejestru Sądowego.
Jeżeli uczestnik jest reprezentowany przez pełnomocnika, konieczne jest przedłożenie oryginału pełnomocnictwa upoważniającego do uczestnictwa w przetargu.
W przypadku, gdy nabywcą nieruchomości ustalony zostanie cudzoziemiec w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 167, poz. 1758 z późn. zm.), do zawarcia umowy notarialnej sprzedaży nieruchomości nabywca winien przedłożyć zezwolenie, jeżeli uzyskanie zezwolenia wynika z przepisów cytowanej wyżej ustawy.
Cena nieruchomości osiągnięta w przetargu podlega zapłacie przed zawarciem umowy notarialnej, nie później niż w dniu zawarcia umowy.
Zawiadomienie o terminie zawarcia umowy sprzedaży nastąpi najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.
W przypadku gdy osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w kancelarii notarialnej w oznaczonym miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy notarialnej, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
Prezydent Miasta Leszna zastrzega sobie prawo odwołania przetargu.
Bliższe informacje można uzyskać w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami Miasta Leszna, Al. Jana Pawła II 21, pok. nr 106 - 110, telefon 065529-82-11, 065529-82-13.

NIERUCHOMOŚĆ MOŻNA OBEJRZEĆ W DNIU 06.11.2009r. w godzinach 14 - 15:30  (po wcześniejszym telefonicznym uzgdnieniu terminu).

 


Zdjęcia dołączone:

     

Autor informacji: Jolanta Jankowiak
Informację wprowadził: 46
Opublikowany dnia: 2009-10-28
Wprowadzony do BIP dnia: 2009-11-04
Ilość zmian wpisu: 1 - pokaż poprzednie wersje
  - wersja z dnia 2009-10-28 wprowadzona przez: 46
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.