Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plZaproszenie zainteresowanych do sk??adania pisemnych zg??osze?? udzia??u w rokowaniach dotycz?cych warunk??w sprzeda??y nieruchomo??ci gruntowej zabudowanej po??o??onej w Lesznie przy ul. Osieckiej nr 4.

Data publikacji: ---
Termin sk??adania ofert: ---

PREZYDENT   MIASTA   LESZNA

zaprasza zainteresowanych do składania pisemnych zgłoszeń udziału w rokowaniach dotyczących warunków sprzedaży nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w Lesznie przy ul. Osieckiej nr 4.

 

Przedmiotem przetargu jest nieruchomość zabudowana stanowiąca własność Miasta Leszna oznaczona jako działka ewidencyjna nr 5/135 na ark. m. 24 o pow. 946 m2, dla której w Sądzie Rejonowym w Lesznie – Wydziale Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta KW nr PO1L/00043351/8.

Cena wywoławcza w ostatnim przetargu wynosiła 238.000,00 zł.

Zaliczka w wysokości: 47.000,00 zł

Sprzedaż przedmiotowej nieruchomości zabudowanej podlega zwolnieniu z podatku od towarów i usług zgodnie z art. 43 ust.1 pkt.2 i ust.2 pkt.1 ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od  towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz.535 ze zmianami).

 

Na przedmiotowa nieruchomość obowiązują ustalenia zmiany planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego m.Leszna w rejonie ul.Osieckiej i torów kolejowych relacji Leszno – Jarocin zatwierdzonego uchwałą Nr XVI/183/99 Rady Miejskiej Leszna z dnia 04.11.1999r.

Nieruchomość położona jest w jednostce oznaczonej symbolem PT – Tereny produkcyjno – techniczne i jest przeznaczona pod zakłady produkcyjne i drobną wytwórczość (z wyjątkiem zakładów uciążliwych dla środowiska), składy hurtowe i magazynowe, budownictwo, zaplecza gospodarki komunalnej oraz urządzenia obsługi komunikacji samochodowej i rolnictwa. Dopuszcza się uzupełniające funkcje usługowe jak: handel detaliczny, gastronomię, rzemiosło usługowe oraz łączność i administrację.

Nieruchomość gruntowa posiada kształt nieregularny zbliżony do kwadratu, zabudowana budynkiem mieszkalnym wolnostojącym. Budynek jest murowany, jednokondygnacyjny z poddaszem częściowo użytkowym, częściowo podpiwniczony. Funkcjonalnie budynek w całości jest przeznaczony na cele mieszkaniowe. W budynku znajdują się lokale mieszkalne o łącznej powierzchni użytkowej 150 m2, kubatura 1406 m3. Budynek jest wyposażony w instalacje: energetyczną, wodociągową, kanalizacyjną, ogrzewanie – piece kaflowe. Budynek wymaga remontu i modernizacji  (ubytki i wykruszenia elewacji i w zaprawie, nieszczelne pokrycie dachowe, instalacje do wymiany).

Usunięcie drzew i krzewów z terenu nieruchomości jest możliwe po uzyskaniu zezwolenia Prezydenta Miasta Leszna zgodnie z Ustawą o ochronie przyrody.

 

Nabywca nieruchomości, na własny koszt, zobowiązany będzie do przebudowy instalacji wodnej związanej z wykonaniem nowej studzienki wodomierzowej i „przeniesieniem” wodomierza dla budynków komunalnych zgodnie z koncepcją Miejskiego Zarządu Budynków Komunalnych.

 

Nabywca zobowiązany będzie zagospodarować nieruchomość w ciągu 4 lat od dnia zawarcia umowy sprzedaży.

W przypadku nie dotrzymania określonego wyżej warunku Prezydent Miasta Leszna zastrzega sobie prawo odkupu nieruchomości za zwrotem ceny w ciągu 5 lat od dnia zawarcia umowy notarialnej w wysokości określonej w umowie sprzedaży.

Na przedmiotową nieruchomość odbyły się przetargi w terminach:

I  przetarg  -  26 listopada 2009 r.

II przetarg  -  17 lutego 2010 r.

Zgłoszenia do udziału w rokowaniach należy składać w zamkniętych kopertach do dnia 14 kwietnia 2010r. w Urzędzie Miasta Leszna Wydziale Gospodarki Nieruchomościami przy Al. Jana Pawła II 21, pok. nr 16 (I piętro).

Zgłoszenie winno zawierać:

1. imię, nazwisko i adres albo nazwę lub firmę oraz siedzibę, jeżeli zgłaszającym jest osoba prawna lub inny podmiot,

2. datę sporządzenia zgłoszenia,

3. oświadczenie, że zgłaszający zapoznał się z warunkami rokowań i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń,

4. proponowaną cenę i sposób jej zapłaty,

5. kopię dowodu wpłaty zaliczki.

Otwarcie rokowań i zakwalifikowanie do ustnej części rokowań odbędzie się w siedzibie Urzędu Miasta przy ul. Kazimierza Karasia 15 (sala konferencyjna – parter) w dniu 21 kwietnia 2010r. o godz. 10 w obecności zgłaszających udział w rokowaniach.

Uczestnicy rokowań zobowiązani są do wpłacenia zaliczki na konto Urzędu Miasta Leszna Bank PKO BP S.A. I O/Leszno 37 1020 3088 0000 8302 0005 7703 w terminie do dnia 14 kwietnia 2010r.

Zaliczkę wpłaconą przez Uczestnika, który został ustalony nabywcą nieruchomości w drodze rokowań, zalicza się na poczet ceny nabycia, a pozostałe zwraca się niezwłocznie po zamknięciu rokowań, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia zamknięcia rokowań.

Cena nieruchomości osiągnięta w rokowaniach podlega zapłacie przed zawarciem umowy notarialnej, nie później niż w dniu zawarcia umowy.

Zawiadomienie o terminie zawarcia umowy sprzedaży nastąpi najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia zamknięcia rokowań.

W przypadku gdy Uczestnik rokowań ustalony jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w kancelarii notarialnej w oznaczonym miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, organizator rokowań może odstąpić od zawarcia umowy notarialnej, a wpłacona zaliczka nie podlega zwrotowi.

Bliższych informacji można uzyskać w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami, Al. Jana Pawła II 21, pok. nr 14-18, telefon 529-82-11, 529-82-13.

Prezydent Miasta Leszna zastrzega sobie prawo zamknięcia rokowań bez wybrania nabywcy nieruchomości.

 


Zdjęcia dołączone:

   

Autor informacji: Jolanta Jankowiak
Informację wprowadził: 46
Opublikowany dnia: 2009-10-22
Wprowadzony do BIP dnia: 2010-03-05
Ilość zmian wpisu: 3 - pokaż poprzednie wersje
  - wersja z dnia 2009-10-22 wprowadzona przez: 46
  - wersja z dnia 2009-10-23 wprowadzona przez: 46
  - wersja z dnia 2010-01-13 wprowadzona przez: 46
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.