Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plNAB??R ZAKO??CZONY. Praca - stanowisko ds. ewidencji grunt??w i budynk??w w Wydziale Geodezji, Kartografii i Katastru. Wa??ne do dnia 29.09.2009 r.

Numer dokumentu: 14/2009
Rok: 2009

URZĄD MIASTA LESZNA
ul. K. Karasia 15, 64-100 Leszno
ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze:

STANOWISKO DS. EWIDENCJI GRUNTÓW I BUDYNKÓW
w Wydziale Geodezji, Kartografii i Katastru


1. Wymagania niezbędne od kandydatów:
a) obywatelstwo polskie,
b) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
c) brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
d) nieposzlakowana opinia,
e) wykształcenie wyższe geodezyjne,
f) doświadczenie zawodowe w zakresie wykonywania prac związanych z prowadzeniem ewidencji gruntów,
g) bardzo dobra znajomość obsługi komputera – MS Office, w tym Excel.

2. Wymagania dodatkowe od kandydatów:
a) doświadczenie zawodowe w zakresie wykonywania pomiarów i opracowań geodezyjnych,
b) uprawnienia geodezyjne w zakresie 1,2,
c) znajomość przepisów Prawa geodezyjnego i kartograficznego,
d) znajomość obsługi programu EGB 2000.

3. Zadania wykonywane na stanowisku: pracownik będzie wykonywał zadania związane ze sporządzaniem wypisów i wyrysów z operatu ewidencji gruntów i budynków oraz innych dokumentów dla celów prawnych.

4. Wymagane dokumenty:
a) wypełniony kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie - do pobrania ze strony www.bip.leszno.pl (dział Dokumenty i informacje – Nabór do pracy - Urząd Miasta w załącznikach do niniejszego ogłoszenia),
b) list motywacyjny,
c) życiorys /CV/,
d) dokument poświadczający wykształcenie,
e) kserokopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe w zakresie wykonywania prac związanych z prowadzeniem ewidencji gruntów,
f) oświadczenie kandydata o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe (do pobrania ze strony www.bip.leszno.pl),
g) oświadczenie kandydata dot. zgody na przetwarzanie danych osobowych (do pobrania ze strony www.bip.leszno.pl),
h) inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.

Wymagane dokumenty należy składać w Referacie Kadr i Obsługi Prawnej Urzędu Miasta Leszna, ul. Karasia 15 lub pocztą na adres Urzędu z dopiskiem: Dotyczy naboru na stanowisko ds. ewidencji gruntów i budynków w terminie do dnia 29 września 2009 r. do godz. 15.30.

Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie, nie będą rozpatrywane.
Po upływie terminu składania dokumentów Komisja Rekrutacyjna dokona ich oceny formalnej. Kandydaci, którzy nie będą spełniać wymagań niezbędnych nie przechodzą do dalszego etapu rekrutacji.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej /www.bip.leszno.pl/ oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Urzędu – tablica w hollu głównym na parterze budynku przy ul. K. Karasia 15.
Dokumenty aplikacyjne nie spełniające kryteriów wymaganych w ogłoszeniu zostaną po zakończeniu rekrutacji komisyjnie zniszczone, natomiast dokumenty osób, które w procesie rekrutacji zakwalifikowały się do dalszego etapu będą przechowywane zgodnie z instrukcją kancelaryjną.Autor informacji: Agnieszka Kania
Informację wprowadził: 28
Opublikowany dnia: 2009-09-21
Wprowadzony do BIP dnia: 2009-10-05
Ilość zmian wpisu: 1 - pokaż poprzednie wersje
  - wersja z dnia 2009-09-21 wprowadzona przez: 28
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.