Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plV przetarg ustny nieograniczony na sprzeda?? na w??asno??? nieruchomo??ci gruntowych niezabudowanych po??o??onych w Lesznie przy ulicy Borowej pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne.

Data publikacji: ---
Termin sk??adania ofert: ---

PREZYDENT MIASTA LESZNA

ogłasza V przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż na własność nieruchomości gruntowych niezabudowanych położonych w Lesznie przy ulicy Borowej.

Przedmiotem przetargu są nieruchomości zapisane w księdze wieczystej KW nr PO1L/00041040/1, stanowiące następujące działki ewidencyjne:
1) dz. nr 483/8, ark. m. 114 o pow. 656 m2
     cena wywoławcza netto nieruchomości – 84 000,00 zł
     Wadium w wysokości 16 000,00 zł
2) dz. nr 483/11, ark. m. 114 o pow. 713 m2
     cena wywoławcza netto nieruchomości – 91 000,00 zł
     Wadium w wysokości 18 000,00 zł

Do ceny osiągniętej w przetargu doliczony będzie podatek VAT w wysokości 22%. Postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

Dla przedmiotowych nieruchomości obowiązują ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Osieckiej, Kąkolewskiej i torów PKP w Lesznie zatwierdzonego Uchwałą Nr VIII/71/2003 Rady Miejskiej Leszna z dnia 29 kwietnia 2003r. Zgodnie z planem przedmiotowe nieruchomości położone są na terenie jednostki strukturalnej Mj i są przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną.

Zakończenie zabudowy, za którą uważa się wybudowanie budynku w stanie surowym zamkniętym, winno nastąpić w ciągu 4 lat.

Przetarg odbędzie się dnia 22 grudnia 2009r. o godz. 10 w Urzędzie Miasta Leszna, Aleje Jana Pawła II 21 – sala konferencyjna – parter.
Wadium należy wpłacić na konto Miasta Leszna nr 37 1020 3088 0000 8302 0005 7703 Bank PKO BP S.A. I O/Leszno do dnia  15 grudnia 2009r.
Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.
Pozostałe wadia zwraca się niezwłocznie po zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od zamknięcia przetargu.

Uczestnicy przetargu są zobowiązani posiadać: dowód tożsamości; dowód wpłaty wadium; numer NIP; w przypadku gdy uczestnikiem przetargu jest osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – zaświadczenie o rejestracji działalności gospodarczej. W przypadku gdy uczestnikiem przetargu jest osoba prawna, osoba upoważniona do reprezentowania uczestnika powinna przedłożyć do wglądu aktualny wypis z Krajowego Rejestru Sądowego.
Jeżeli uczestnik jest reprezentowany przez pełnomocnika, konieczne jest przedłożenie oryginału pełnomocnictwa upoważniającego do uczestnictwa w przetargu.
W przypadku, gdy nabywcą nieruchomości ustalony zostanie cudzoziemiec w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 167, poz. 1758 z późn. zm.), do zawarcia umowy notarialnej sprzedaży nieruchomości nabywca winien przedłożyć zezwolenie, jeżeli uzyskanie zezwolenia wynika z przepisów cytowanej wyżej ustawy.
Prezydent Miasta Leszna zastrzega sobie prawo odkupu nieruchomości w ciągu 5 lat od dnia zawarcia aktu notarialnego.
Cena nieruchomości osiągnięta w przetargu zwiększona o podatek VAT w wysokości 22% podlega zapłacie przed zawarciem umowy notarialnej, nie później niż w dniu zawarcia umowy.
Zawiadomienie o terminie zawarcia umowy sprzedaży nastąpi najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.
W przypadku gdy osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w kancelarii notarialnej w oznaczonym miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy notarialnej, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
Prezydent Miasta Leszna zastrzega sobie prawo odwołania przetargu.
Bliższych informacji można uzyskać w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami Miasta Leszna, Al. Jana Pawła II 21, pok. nr 106-110, telefon 529-82-11, 529-82-13.


Zdjęcia dołączone:

 

Autor informacji: Jolanta Jankowiak
Informację wprowadził: 46
Opublikowany dnia: 2009-09-16
Wprowadzony do BIP dnia: 2009-11-20
Ilość zmian wpisu: 1 - pokaż poprzednie wersje
  - wersja z dnia 2009-09-16 wprowadzona przez: 46
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.