Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plII przetarg ustny nieograniczony na sprzeda?? prawa w??asno??ci nieruchomo??ci gruntowej niezabudowanej po??o??onej w Lesznie przy ulicy My??liwskiej (przy zbiegu z ul. ?owieck?) - przeznaczonej pod us??ugi.

Data publikacji: ---
Termin sk??adania ofert: ---

PREZYDENT MIASTA LESZNA

ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Lesznie przy ulicy Myśliwskiej (przy zbiegu z ul. Łowiecką) - przeznaczonej pod usługi.

Przedmiotem przetargu jest nieruchomość stanowiąca następującą działkę ewidencyjną:
– dz. nr 275/2, ark. m. 110 o powierzchni 0,3762 ha – KW nr PO1L/00032405/2, 
Cena wywoławcza netto – 623.000,00 zł 
Wadium w wysokości 124.000,00 zł.
Do ceny osiągniętej w przetargu doliczony będzie podatek VAT w wysokości 22%. Postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

Przetarg odbędzie się dnia 31 marca 2010 r. o godz. 10:00 w siedzibie Urzędu Miasta ul. Kazimierza Karasia 15 – sala konferencyjna – parter.
Wadium należy wpłacić na konto Urzędu Miasta Leszna nr 37 1020 3088 0000 8302 0005 7703 Bank PKO BP S.A. I O/Leszno do dnia 24 marca 2010r.
Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.
Pozostałe wadia zwraca się niezwłocznie po zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od zamknięcia przetargu.

Dla przedmiotowej nieruchomości obowiązują ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „zmiany planu szczegółowego zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w Lesznie ‘Gronowie’ (teren położony między ulicami Myśliwską, Łowiecką a projektowana trasa szybkiego ruchu) zatwierdzonego uchwałą Nr L/389/98 Rady Miejskiej Leszna z dnia 26 maja 1998r. Zgodnie z planem zagospodarowania nieruchomość oznaczona jest symbolem 3 KS (czasowe miejsca parkingowe dla projektowanych na obszarze 4U usług) oraz 4U (teren zabudowy usług handlu, gastronomii).

Zakończenie zabudowy, za którą uważa się wybudowanie budynku w stanie surowym zamkniętym, winno nastąpić w ciągu 4 lat. W przypadku braku zabudowy Prezydent Miasta Leszna zastrzega sobie prawo odkupu nieruchomości w ciągu 5 lat od dnia zawarcia aktu notarialnego.

Uczestnicy przetargu są zobowiązani posiadać: dowód tożsamości; dowód wpłaty wadium; numer NIP; w przypadku gdy uczestnikiem przetargu jest osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – zaświadczenie o rejestracji działalności gospodarczej. W przypadku gdy uczestnikiem przetargu jest osoba prawna, osoba upoważniona do reprezentowania uczestnika powinna przedłożyć do wglądu aktualny wypis z Krajowego Rejestru Sądowego.
Jeżeli uczestnik jest reprezentowany przez pełnomocnika, konieczne jest przedłożenie oryginału pełnomocnictwa upoważniającego do uczestnictwa w przetargu.
W przypadku, gdy nabywcą nieruchomości ustalony zostanie cudzoziemiec w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 167, poz. 1758 z późn. zm.), do zawarcia umowy notarialnej sprzedaży nieruchomości nabywca winien przedłożyć zezwolenie, jeżeli uzyskanie zezwolenia wynika z przepisów cytowanej wyżej ustawy.
Cena nieruchomości osiągnięta w przetargu zwiększona o podatek VAT w wysokości 22% podlega zapłacie przed zawarciem umowy notarialnej, nie później niż w dniu zawarcia umowy.
Zawiadomienie o terminie zawarcia umowy sprzedaży nastąpi najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.
W przypadku gdy osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w kancelarii notarialnej w oznaczonym miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy notarialnej, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
Prezydent Miasta Leszna zastrzega sobie prawo odwołania przetargu.
Bliższych informacji można uzyskać w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami, Al. Jana Pawła II 21, pok. nr 106-110, telefon 529-82-11, 529-82-13.


Zdjęcia dołączone:

 

Autor informacji: Jolanta Jankowiak
Informację wprowadził: 46
Opublikowany dnia: 2009-08-28
Wprowadzony do BIP dnia: 2010-01-20
Ilość zmian wpisu: 1 - pokaż poprzednie wersje
  - wersja z dnia 2009-08-28 wprowadzona przez: 46
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.