Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plI przetarg ustny nieograniczony na sprzeda?? prawa w??asno??ci nieruchomo??ci gruntowej niezabudowanej po??o??onej w Lesznie przy ulicy Tadeusza Sygiety??skiego przeznaczonej pod us??ugi zdrowia.

Data publikacji: ---
Termin sk??adania ofert: ---

PREZYDENT MIASTA LESZNA
ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Lesznie przy ulicy Tadeusza Sygietyńskiego.
Przedmiotem przetargu jest nieruchomość stanowiąca następujące działki ewidencyjne:
dz. nr 1/41 o powierzchni 0,2977 ha – KW nr 22930,
dz. nr 1/38 o powierzchni 0,2588 ha – KW nr 22929,
dz. nr 1/253 o powierzchni 0,0468 ha – KW nr 22986,
ark. m. 34, łączna powierzchnia nieruchomości 0,6033 ha

Cena wywoławcza netto – 791.000,00 zł
Wadium w wysokości 158.000,00 zł.

Do ceny osiągniętej w przetargu doliczony będzie podatek VAT w wysokości 22%. Postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

Przetarg odbędzie się dnia 28 października 2009 r. o godz. 10:00 w siedzibie Urzędu Miasta ul. Karasia 15 – sala konferencyjna – parter.
Wadium należy wpłacić na konto Urzędu Miasta Leszna nr 37 1020 3088 0000 8302 0005 7703 Bank PKO BP S.A. I O/Leszno do dnia 21 października 2009r.
Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.
Pozostałe wadia zwraca się niezwłocznie po zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od zamknięcia przetargu.

Dla przedmiotowej nieruchomości obowiązują ustalenia Uchwały Nr IV/41/2002 Rady Miejskiej Leszna z dnia 19 grudnia 2002 roku w sprawie : ustalenia zmiany planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Leszna, zatwierdzonego uchwałą Nr XXXIX/297/93 Rady Miejskiej Leszna z dnia 7 września 1993 roku, dotyczącej terenu w rejonie ul. Estkowskiego z której wynika, iż nieruchomość ta położona jest w jednostce strukturalnej 12 UZ i jest przeznaczona pod usługi zdrowia: szpital z funkcjami towarzyszącymi, np. apteki, kioski ruchu, pralnie itp.
Nieruchomość znajduje się w strefie:
– ochrony pośredniej ujęcia wód podziemnych „SZPITAL” na których obowiązują ograniczenia zawarte w decyzjach administracyjnych,
– zasięgu występowania poziomu wodonośnego sandru leszczyńskiego, na których nie obowiązują ograniczenia zawarte w decyzjach administracyjnych,
– nalotów śmigłowców sanitarnych, na której obowiązują ograniczenia zawarte w przepisach szczególnych i odrębnych, a działalność inwestycyjna na etapie projektowania wymaga uzgodnienia z właściwymi służbami lotniczymi,
– „W” ochrony archeologicznej – działalność inwestycyjna w strefie „W” na etapie projektowania wymaga uzgadniania z właściwymi służbami ochrony zabytków, które określą warunki dopuszczające do realizacji inwestycji, nadzory archeologiczne, ratownicze badania wykopaliskowe. Koszt prac archeologicznych ponosi inwestor.

Teren nieruchomości jest porośnięty trawą a w części drzewami i krzewami. Usunięcie drzew i krzewów z terenu nieruchomości jest możliwe po uzyskaniu zezwolenia Prezydenta Miasta Leszna zgodnie z Ustawą o ochronie przyrody.
Nabywca nieruchomości zobowiązany będzie przenieść część opłotowania lotniska (płaskowniki metalowe na cokole betonowym), znajdującego się na działce 1/253 na stronę tej działki sąsiadującą z lotniskiem (tj. z dz. nr 1/254).

Zakończenie zabudowy, za którą uważa się wybudowanie budynku w stanie surowym zamkniętym, winno nastąpić w ciągu 4 lat. W przypadku braku zabudowy Prezydent Miasta Leszna zastrzega sobie prawo odkupu nieruchomości w ciągu 5 lat od dnia zawarcia aktu notarialnego.

Uczestnicy przetargu są zobowiązani posiadać: dowód tożsamości; dowód wpłaty wadium; numer NIP; w przypadku gdy uczestnikiem przetargu jest osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – zaświadczenie o rejestracji działalności gospodarczej. W przypadku gdy uczestnikiem przetargu jest osoba prawna, osoba upoważniona do reprezentowania uczestnika powinna przedłożyć do wglądu aktualny wypis z Krajowego Rejestru Sądowego.
Jeżeli uczestnik jest reprezentowany przez pełnomocnika, konieczne jest przedłożenie oryginału pełnomocnictwa upoważniającego do uczestnictwa w przetargu.
W przypadku, gdy nabywcą nieruchomości ustalony zostanie cudzoziemiec w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 167, poz. 1758 z późn. zm.), do zawarcia umowy notarialnej sprzedaży nieruchomości nabywca winien przedłożyć zezwolenie, jeżeli uzyskanie zezwolenia wynika z przepisów cytowanej wyżej ustawy.
Cena nieruchomości osiągnięta w przetargu zwiększona o podatek VAT w wysokości 22% podlega zapłacie przed zawarciem umowy notarialnej, nie później niż w dniu zawarcia umowy.
Zawiadomienie o terminie zawarcia umowy sprzedaży nastąpi najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.
W przypadku gdy osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w kancelarii notarialnej w oznaczonym miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy notarialnej, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
Prezydent Miasta Leszna zastrzega sobie prawo odwołania przetargu.
Bliższych informacji można uzyskać w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami, Al. Jana Pawła II 21, pok. nr 106-110, telefon 529-82-11, 529-82-13.


Zdjęcia dołączone:

 

Wpis archiwalny - zobacz aktualny
Autor informacji: Jolanta Jankowiak
Informację wprowadził: 46
Opublikowany dnia: 2009-08-21
Wprowadzony do BIP dnia: 2009-08-21
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.