Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plPRZETARG NIEOGRANICZONY NA OPRACOWANIE PROJEKTU BUDOWLANEGO NA BUDOW? DR??G LOKALNYCH W REJONIE OSIEDLA REJTANA W LESZNIE

Data publikacji: 2009-08-13
Termin sk??adania ofert: 2009-09-03

Urząd Miasta Leszna z siedzibą w Lesznie przy ul. Karasia 15 informuje, że został ogłoszony przetarg nieograniczony na
„Opracowanie projektu budowlanego na budowę dróg lokalnych w rejonie osiedla Rejtana w Lesznie”
Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg: CPV 71.32.00.00-7;

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można pobierać w siedzibie Miejskiego Zarządu Dróg i Inwestycji w Lesznie przy ul. Karasia 15, pok. Nr 30 oraz na stronie internetowej www.bip.leszno.pl.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.
Zamawiający informuje, że nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień uzupełniających na podstawie art. 67 ust. 1 pkt. 6.
Kryterium wyboru stanowić będzie w 100 % cena.
Termin wykonania zamówienia – 90 dni kalendarzowych licząc od dnia przekazania podkładów geodezyjnych przez Zamawiającego, przy czym podkłady geodezyjne dla wszystkich ulic zostaną przekazane Wykonawcy najpóźniej 30 dni od dnia podpisania umowy .
Opis warunków udziału w postępowaniu oraz sposób dokonywania oceny tych warunków:

1. O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1. posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień (art. 22 ust. 1 pkt 1 ustawy),
a) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia (art. 22 ust. 1 pkt 2 ustawy) , osoba wytypowana na głównego projektanta - musi posiadać, uprawnienia projektowe dla sporządzania projektów budowlanych w specjalności drogowej, aktualne zaświadczenie o przynależności do Regionalnej Izby Inżynierów Budowlanych
b) posiadają doświadczenie zawodowe w realizacji zadań o podobnym charakterze, tj. w ostatnich trzech latach wykonali co najmniej trzy opracowania branży drogowej w zakresie budowy lub modernizacji dróg publicznych klasy min. L o charakterze i złożoności odpowiadającej zamówieniu,
2. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia (art. 22 ust. 1 pkt 3 ustawy),
3. nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia (art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy),
4. posiadają ważną polisę, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności,
5. z chwilą złożenia oferty akceptują bez zastrzeżeń warunki przetargu określone w niniejszej specyfikacji.
6. Wykonawca nie może mieć wobec Urzędu Miasta Leszna zaległości finansowych i zaległości związanych z innymi zamówieniami.

Termin składania ofert na w/w zadanie wyznaczono do dnia 3 września 2009 roku do godz. 9:00.

Termin wpłaty wadium w wysokości 3.000,00 zł wyznaczono do dnia 3 września 2009 roku do godz. 9:00.

Otwarcie ofert nastąpi dnia 3 września 2009 roku o godz. 09:30 w siedzibie Miejskiego Zarządu Dróg i Inwestycji

Termin związania wykonawcy z ofertą wynosić będzie 30 dni.

Ogłoszenie w dniu 13.08.2009r. zostało zamieszczone w Biuletynie Urzędu Zamówień Publicznych


Pliki do pobrania:

Autor informacji: Lachowicz Agnieszka - tel: 065 529 81 29
Informację wprowadził: 20
Opublikowany dnia: 2009-08-13
Wprowadzony do BIP dnia: 2009-08-13
Zmian: 0
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.