Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plInformacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w zapytaniu o cen? na ??wykonanie 5 map sytuacyjno-wysoko??ciowych w skali 1:1000, po ich uprzednim zaktualizowaniu, wraz z wypisem z rejestru grunt??w?


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w zapytaniu o cenę na „wykonanie 5 map sytuacyjno-wysokościowych w skali 1:1000, po ich uprzednim zaktualizowaniu, wraz z wypisem z rejestru gruntów”

1. Zamawiający – Miasto Leszno, informuje, że w w/w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, złożone zostały następujące oferty:
Oferta Nr 1
„GEORYS” sp. c.
Aldona, Jacek Radtke, Paweł Pewiński
60-724 Poznań, ul. Karwowskiego 10/8
Cena ofertowa: 161 040,00 zł brutto
Oferta złożona prawidłowo. Treść dokumentów oraz ich daty odpowiadają wymaganiom określonym w SIWZ.

Oferta Nr 2
„GEO” Sp. c. Usługi geodezyjne
64-100 Leszno, ul. Ks. T. Korcza 5
Cena ofertowa: 143 960,00 zł brutto
Oferta złożona prawidłowo. Treść dokumentów oraz ich daty odpowiadają wymaganiom określonym w SIWZ.

2. Z uwagi na to, że jedynym kryterium wyboru ofert była cena wartość punktowa ofert wyliczona została wyliczona wg poniższego wzoru:
Oferta z najniższą ceną
---------------------------- x 100
Oferta z ceną badaną
przy czym niepodlegająca odrzuceniu oferta z najniższą ceną otrzyma 100 pkt.


Poszczególne oferty otrzymały następującą ilość punktów:

Oferta Nr 1
(143 960,00 zł / 161 040,00 zł) x 100 = 89,39 pkt

Oferta Nr 2
(143 960,00 zł / 143 960,00 zł) x 100 = 100 pkt


W związku z powyższym do realizacja przedmiotowego zamówienia został wybrany Wykonawca:
„GEO” Sp. c. Usługi geodezyjne
64-100 Leszno, ul. Ks. T. Korcza 5,
który spełnił wszystkie warunki określone w SIWZ, oraz zaproponował najniższą cenę i uzyskał najwyższą ilość punktów w kryterium oceny oferty.

Autor informacji: Izabela Kucharczyk - tel: 065 529 81 99
Informację wprowadził: 23
Opublikowany dnia: 2009-08-04
Wprowadzony do BIP dnia: 2009-08-04
Zmian: 0
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.