Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plPrzetarg nieograniczony na budow? pawilonu handlowego przy cmentarzu komunalnym na ul. Osieckiej w Lesznie

Data publikacji: 13.07.2009
Termin sk??adania ofert: 03.08.2009

OGŁOSZENIE

MIASTO LESZNO
Urząd Miasta Leszna

64-100 Leszno, ul. Karasia 15
ogłasza przetarg nieograniczony na:

„Budowę pawilonu handlowego przy cmentarzu komunalnym na ul. Osieckiej w Lesznie”.

CPV 45.21.31.12-1; CPV 45.23.24.60-4; CPV 45.23.32.53-7; CPV 45.31.00.00.-3
1. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia jest zamieszczona na stronie internetowej
www.bip.leszno.pl . SIWZ można pobrać również w siedzibie zamawiającego przy ul. Karasia 15, pok. 34, lub za pobraniem pocztowym.
2. Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie:
1)budowę jednokondygnacyjnego pawilonu handlowego z pięcioma lokalami handlowymi,
2)wykonanie wewnętrznych instalacji sanitarnych,
3)przebudowa sieci wodociągowej i wykonanie przyłącza wodociągowego,
4)wykonanie zewnętrznej kanalizacji sanitarnej ze zbiornikiem bezodpływowym,
5)wykonanie wewnętrznych instalacji elektrycznych wraz z przyłączem,
6)wykonanie utwardzenia terenu kostką betonową.
3. Szczegółowo przedmiot zamówienia opisują: projekt budowlany, specyfikacje techniczne
wykonania i odbioru robót oraz przedmiary robót.
4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
5. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
6. Wymagany termin wykonania zamówienia: do 30 listopada 2009 r..
7. O zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
1)posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień (art. 22 ust. 1 pkt 1ustawy).
2)posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia (art. 22 ust. 1 pkt 2 ustawy).
a)Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał, że w okresie ostatnich pięciu lat przed terminem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie, należycie wykonał co najmniej jedno zamówienie w zakresie którego była budowa budynku z elewacją, z cegły klinkierowej.
Wymogiem jest aby wykazane zamówienie było poparte dokumentami o jego należytym wykonaniu np. referencjami,
b)Zamawiający wymaga aby Wykonawca dysponował osobą uprawnioną do wykonywania funkcji kierownika budowy lub przedstawił pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia osoby posiadającej stosowne uprawnienia budowlane.
Osoba przewidziana do wykonywania funkcji kierownika budowy musi być członkiem właściwej Izby Inżynierów Budownictwa,
3)znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia (art. 22 ust. 1 pkt 3 ustawy),
4)nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia (art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy),
5)akceptują bez zastrzeżeń warunki przetargu określone w niniejszej specyfikacji,
6)zobowiązują się do udzielenia 5 letniej rękojmi za wady i gwarancji jakości na wykonany przedmiot zamówienia,
7)wniosą wadium.

8. W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu wykonawca przedłoży następujące oświadczenia i dokumenty:
1)wypełniony formularz ofertowy (wg załączonego druku);
2)oświadczenie, że posiada uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności niezbędnych do realizacji zamówienia, jeśli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
3)oświadczenie, że posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia;
4)oświadczenie, ze znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia ;
5)oświadczenie, że nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych;
6)oświadczenie, że Wykonawca zapoznał się szczegółowo z warunkami przetargu zawartymi w niniejszej SIWZ oraz wzorem umowy i że akceptuje je bez zastrzeżeń;
7)oświadczenie, że Wykonawcy znane są warunki prowadzenia robót oraz posiada wszystkie informacje niezbędne do przygotowania i złożenia oferty;
8)oświadczenie, że zobowiązuje się do udzielenia 5 letniej rękojmi na wady i gwarancji jakości na wykonany przedmiot zamówienia;
9)oświadczenie o sposobie realizacji zamówienia, siłami własnymi lub z udziałem podwykonawców. Przy realizacji z udziałem podwykonawców należy wskazać które części zamówienia zostaną powierzone podwykonawcom;
10)aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, (wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert);
11)aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków i opłat, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności, lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
12)aktualne zaświadczenie z właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zale¬ga z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert);
13)wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że roboty te zostały wykonane należycie.
Zamawiający wymaga załączenia przez Wykonawcę do oferty dokumentów potwierdzających spełnienie warunku określonego w rozdz. 8 ust. 1 pkt 2a.
14)wykaz osób, którymi dysponuje lub będzie dysponował Wykonawca i które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności.
Zamawiający wymaga załączenia do oferty dokumentów potwierdzających spełnienie warunku określonego w rozdz. 8 ust. 1 pkt 2b;
15)aktualną polisę, a w przypadku jej braku inny aktualny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej;
16)kosztorys ofertowy;
17)potwierdzenie wniesienia wadium.
Ocena spełniania w/w warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą „spełnia — nie spełnia”.
9. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 5.000.00 zł.
10.Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:
cena – 100 %
11. Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego przy ul. Karasia 15, pok. 34 do 3 sierpnia 2009 r., do godz. 10:00
12. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie zamawiającego przy ul. Karasia 15 pok., 3 sierpnia 2009 r.o godz. 10:15.
13. Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
14. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej
15) Uprawnieni do kontaktów z wykonawcami – Rafał Bukowski tel. 065 529 81 28, Tadeusz Sieracki tel. 065 529 81 34, w godz. 8 – 15.Autor informacji: Lachowicz Agnieszka - tel: 065 529 81 29
Informację wprowadził: 20
Opublikowany dnia: 2009-07-14
Wprowadzony do BIP dnia: 2009-07-14
Zmian: 0
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.