Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plOg??oszenie o wy??o??eniu do publicznego wgl?du projektu zmiany studium uwarunkowa?? i kierunk??w zagospodarowania przestrzennego Leszna w rejonie tor??w PKP relacji Leszno-G??og??w i Leszno-Wroc??aw, wiaduktu im. Gen. Stefana ??Grota? Roweckiego, ulic Henrykowskiej, Chopina oraz granic miasta wraz z prognoz? oddzia??ywania na ??rodowisko

Numer dokumentu: AP.7320/3/10/07
Rok: 2009

Leszno, 10 lipca 2009r.

Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Leszna w rejonie torów PKP relacji Leszno-Głogów i Leszno-Wrocław, wiaduktu im. Gen. Stefana „Grota” Roweckiego, ulic Henrykowskiej, Chopina oraz granic miasta wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Na podstawie art. 11 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2003r. Nr 80, poz. 717 ze zmianami) oraz art. 39 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2008r. Nr 199, poz. 1227 ze zmianami), zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Leszna w rejonie torów PKP relacji Leszno-Głogów i Leszno-Wrocław, wiaduktu im. Gen. Stefana „Grota” Roweckiego, ulic Henrykowskiej, Chopina oraz granic miasta wraz z prognozą oddziaływania na środowisko - w dniach od 27 lipca 2009r. do 28 sierpnia 2009r. w siedzibie Wydziału Architektury, Planowania Przestrzennego i Budownictwa Urzędu Miasta Leszna, Al. Jana Pawła II 21, 64-100 Leszno, w godz. od 07:30 do 15:30.
Dyskusja publiczna nad przyjętymi rozwiązaniami w projekcie zmiany studium odbędzie się w dniu 21 sierpnia 2009r. w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Leszna przy ul. K. Karasia 15 w Lesznie, o godz. 12:00.
Zgodnie z art. 11 pkt 11 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2003r. Nr 80, poz. 717 ze zmianami) oraz art. 39 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2008r. Nr 199, poz. 1227 ze zmianami), osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogą wnosić uwagi do projektu zmiany studium. Uwagi należy składać na piśmie do Prezydenta Miasta Leszna na adres: ul. K. Karasia 15, 64-100 Leszno, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 21 września 2009 roku.

PREZYDENT MIASTA LESZNA
/-/ Tomasz MalepszyAutor informacji: Izabela Kucharczyk - tel: 065 529 81 99
Informację wprowadził: 23
Opublikowany dnia: 2009-07-10
Wprowadzony do BIP dnia: 2009-07-10
Zmian: 0
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.