Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plINFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY w przetargu nieograniczonym na ?? Cz???ciowy remont dachu i okien szedowych w budynku Centrum Kszta??cenia Praktycznego w Lesznie, ul. Narutowicza?.


ZO-3410-15/09 Leszno, 10.07.07.2009 r.

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Dot. przetargu nieograniczonego na „ Częściowy remont dachu i okien szedowych
w budynku Centrum Kształcenia Praktycznego w Lesznie, ul. Narutowicza”.

1. Zamawiający Zespół Obsługi przy Wydziale Edukacji Urzędu Miasta Leszna informuje, że w w/w postępowaniu przetargowym zostały złożone następujące oferty:

- Oferta nr 1 – Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Usługowo - Handlowe
„DOM-GAZ” Krzysztof Piaszczyk
42-200 Częstochowa, ul. Żyzna 15
cena ofertowa– 121.014,40 zł. brutto
oferta otrzymała 74,03 pkt.

- Oferta nr 2 – Zakład Produkcyjno - Usługowy
„ALUDACH” Bogdan Sikorski
64-100 Leszno, ul. Grunwaldzka 20/2
cena ofertowa– 89.583,39 zł. brutto
oferta otrzymała 100,00 pkt.

2. Wszystkie oferty zostały złożone prawidłowo, zgodnie z wymaganiami określonymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

3. Z uwagi na to, że jedynym kryterium wyboru ofert była cena wartość punktowa ofert została wyliczona wg poniższego wzoru:

Oferta z najniższą ceną    x 100
Oferta z ceną badaną

przy czym niepodlegająca odrzuceniu oferta z najniższą ceną otrzyma 100 pkt. Poszczególne oferty otrzymały następującą ilość punktów:
Oferta nr 2 otrzymała 100 pkt. - najniższa cena.

Oferta nr 1
89.583,39     x 100 = 74,03 pkt.
121.014,40

W związku z powyższym Zamawiający postanowił udzielić zamówienia wykonawcy Zakład Produkcyjno-Usługowy „ALUDACH” Bogdan Sikorski, Leszno, ul. Grunwaldzka 20/2, którego oferta spełniła wszystkie warunki określone w SIWZ, zawierała najniższą cenę oraz uzyskała najwyższą ilość punktów.


Autor informacji: Ma??gorzata Andrzejewska
Informację wprowadził: 34
Opublikowany dnia: 2009-07-10
Wprowadzony do BIP dnia: 2009-07-10
Zmian: 0
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.