Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plIII przetarg ustny nieograniczony na sprzeda?? na w??asno??? nieruchomo??ci gruntowej zabudowanej po??o??onej w miejscowo??ci Grotniki ?? Boszkowo, ul. Starkowska.

Data publikacji: ---
Termin sk??adania ofert: ---

PREZYDENT MIASTA LESZNA
ogłasza III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej w miejscowości Grotniki – Boszkowo, ul. Starkowska.

Przedmiotem przetargu jest nieruchomość zabudowana stanowiąca własność Miasta Leszna oznaczona jako działka ewidencyjna nr 132/12 na arkuszu mapy nr 2 (obręb: Grotniki, gmina: Włoszakowice, powiat: leszczyński, województwo: wielkopolskie) o powierzchni gruntu 0,1800 ha,
dla której w Sądzie Rejonowym w Lesznie – Wydziale Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta KW nr PO1L/00011417/6.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 1.562.000,00 zł.
Wadium: 300.000,00 zł

Postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.
Sprzedaż przedmiotowej nieruchomości zabudowanej podlega zwolnieniu z podatku od towarów i usług zgodnie z art. 43 ust.2 pkt 1 ustawy z dnia 11.03.2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54 poz. 535 ze zmianami).

Na przedmiotową nieruchomość brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Według studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Włoszakowice nieruchomość znajduje się na terenie usług turystycznych.

Nieruchomość zabudowana budynkiem Ośrodka Wypoczynkowego „WRZOS”, położona w miejscowości Grotniki - Boszkowo, ul. Starkowska. Ośrodek położony jest w centralnej części miejscowości w pobliżu jeziora Dominickiego, terenów leśnych i stacji PKP. Nieruchomość jest położona przy drodze o nawierzchni bitumicznej wraz z przyłączem energetycznym, wodociągowym, kanalizacją lokalną zakończoną w zbiorniku bezodpływowym. Instalacja wodociągowa jest zasilanym z własnej studni –hydrofor -500 l.), ciepła woda zasilana z bojlerów elektrycznych (100 l. i 80 l.), armatura w łazienkach (toaleta, umywalka oraz kabina prysznicowa), loggia do każdego pokoju. Budynek jest dwukondygnacyjny, częściowo podpiwniczony. Ściany nośne wykonane z pustaków betonowych oraz bloczków ceramicznych. Strop monolityczny żelbetowy, stropodach pokryty papą na lepiku, posadzki betonowe monolityczne. Brak ogrzewania pomieszczeń – budynek jest wykorzystywany tylko w okresie letnim. Stan techniczny budynku jest zadowalający.
Łączna powierzchnia użytkowa budynku wynosi: 553,21 m2 w tym: piwnica - 63,40 m2 , parter - 280,45 m2 , piętro - 209,36 m2. Do powierzchni użytkowej budynku nie wliczono powierzchni tarasów oraz balkonów (logii).

Przetarg odbędzie się w dniu 31 marca 2010 r. o godz. 11 w siedzibie Urzędu Miasta Leszna, ul. Kazimierza Karasia 15 (sala konferencyjna – parter).
Wadium należy wpłacać na konto: Urząd Miasta Leszna nr 37 1020 3088 0000 8302 0005 7703 PKO BP S.A. I O/Leszno do dnia 24 marca 2010 r.
Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.
Pozostałe wadia zwraca się niezwłocznie po zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od zamknięcia przetargu.

Uczestnicy przetargu są zobowiązani posiadać: dowód tożsamości; dowód wpłaty wadium; numer NIP; w przypadku gdy uczestnikiem przetargu jest osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – zaświadczenie o rejestracji działalności gospodarczej. W przypadku gdy uczestnikiem przetargu jest osoba prawna, osoba upoważniona do reprezentowania uczestnika powinna przedłożyć do wglądu aktualny wypis z Krajowego Rejestru Sądowego.
Jeżeli uczestnik jest reprezentowany przez pełnomocnika, konieczne jest przedłożenie oryginału pełnomocnictwa upoważniającego do uczestnictwa w przetargu.
W przypadku, gdy nabywcą nieruchomości ustalony zostanie cudzoziemiec w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 167, poz. 1758 z późn. zm.), do zawarcia umowy notarialnej sprzedaży nieruchomości nabywca winien przedłożyć zezwolenie, jeżeli uzyskanie zezwolenia wynika z przepisów cytowanej wyżej ustawy.
Cena nieruchomości osiągnięta w przetargu podlega zapłacie przed zawarciem umowy notarialnej, nie później niż w dniu zawarcia umowy.

Zawiadomienie o terminie zawarcia umowy sprzedaży nastąpi najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.
W przypadku gdy osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w kancelarii notarialnej w oznaczonym miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy notarialnej, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
Prezydent Miasta Leszna zastrzega sobie prawo odwołania przetargu.
Bliższe informacje można uzyskać w Urzędzie Miasta Leszna - Wydziale Gospodarki Nieruchomościami, Al. Jana Pawła II 21, pok. nr 106 - 110, telefon 065529-82-11, 065529-82-13.Autor informacji: Jolanta Jankowiak
Informację wprowadził: 46
Opublikowany dnia: 2009-07-03
Wprowadzony do BIP dnia: 2010-01-28
Ilość zmian wpisu: 2 - pokaż poprzednie wersje
  - wersja z dnia 2009-07-03 wprowadzona przez: 46
  - wersja z dnia 2009-09-10 wprowadzona przez: 46
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.