Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plU C H W A ? A Nr XXXIII/389/2009 RADY MIEJSKIEJ LESZNA z dnia 25 czerwca 2009 roku w sprawie: wyra??enia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu na cz???? nieruchomo??ci gruntowej wraz z cz???ci? powierzchni obiektu komina usytuowanego na nieruchomo??ci, po??o??onej w Lesznie przy ul. Dekana, z przeznaczeniem na cele techniczne zwi?zane z funkcjonowaniem anten i nadajnika do emisji programu radiowego Polskiego Radia.

Numer uchwa??y: 390
Numer sesji: 33
Rok: 2009U C H W A Ł A Nr XXXIII/389/2009
RADY MIEJSKIEJ LESZNA z dnia 25 czerwca 2009 roku

w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu na część nieruchomości gruntowej wraz z częścią powierzchni obiektu komina usytuowanego na nieruchomości, położonej w Lesznie przy ul. Dekana, z przeznaczeniem na cele techniczne związane z funkcjonowaniem anten i nadajnika do emisji programu radiowego Polskiego Radia.Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.9 lit a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) w związku z § 18 pkt.3 Uchwały Nr XIX/216/2008 Rady Miejskiej Leszna z dnia 21 lutego 2008 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Miasta Leszna (Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego z 2008 r. Nr 48, poz. 1014) Rada Miejska Leszna uchwala co następuje:


§ 1.
Wyraża zgodę na zawarcie kolejnej umowy najmu z Anną Obertaniec prowadzącą firmę pn. OPERATOR FM Anna Obertaniec z/s w Legnicy, której przedmiotem jest część nieruchomości gruntowej o powierzchni 7,5 m2 oraz część powierzchni obiektu komina usytuowanego na tej nieruchomości stanowiącej własność Miasta Leszna, oznaczonej działką nr 438/1 ark. mapy 40 zapisanej w księdze wieczystej KW Nr 40892 z przeznaczeniem na cele techniczne związane z funkcjonowaniem anten i nadajnika do emisji programu radiowego Polskiego Radia.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Leszna.


§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Przewodniczący
Rady Miejskiej Leszna

Piotr Olejniczak
U Z A S A D N I E N I E

do uchwały Nr XXXIII/389/2009 Rady Miejskiej Leszna z dnia 25 czerwca 2009 roku

w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu na część nieruchomości gruntowej wraz z częścią powierzchni obiektu komina usytuowanego na nieruchomości, położonej w Lesznie przy ul. Dekana, z przeznaczeniem na cele techniczne związane z funkcjonowaniem anten i nadajnika do emisji programu radiowego Polskiego Radia.Umowa najmu, której przedmiotem była część nieruchomości gruntowej wraz
z częścią powierzchni obiektu komina usytuowanego na tej nieruchomości położonej w Lesznie przy ul. Dekana, zawarta została z Anną Obertaniec prowadzącą firmę
o nazwie OPERATOR FM Anna Obertaniec z/s w Legnicy w dniu 30.10.2006 r.
i obowiązywała do dnia 15 maja 2009 r. Firma Anny Obertaniec świadczy usługi w zakresie radiodyfuzji czyli wyemitowania w eter sygnałów przesyłanych do nadajnika drogą satelitarną.
Najemca korzystał z przedmiotowej nieruchomości na cele techniczne związane z funkcjonowaniem anten i nadajnika do emisji programów radiowych Polskiego Radia. Anteny nadawcze usytuowane są na szczycie komina usytuowanego na działce gruntu nr 438/1 ark. mapy 40 położonej przy ul. Dekana w Lesznie.
Przedmiotowy obiekt nie pełni już funkcji emitora spalin i od dłuższego czasu wykorzystywany jest jako maszt do montażu anten telefonii komórkowych, radiowych.
Anna Obertaniec zainteresowana jest korzystaniem z nieruchomości na dotychczasowe cele na kolejne lata uzasadniając tym, iż emitowany program radiowy ma ważny aspekt społeczny, program II Polskiego Radia zajmuje się głównie muzyką poważną, literaturą.
Na świadczenie usługi emisji programów radiowych Anna Obertaniec zawarła umowę z Polskim Radiem S.A. w Warszawie, która obowiązuje do dnia 31.12.2011 r.
Ocena stanu technicznego komina wykonana w 2008 r. określa stan techniczny tego obiektu jako dobry. Obiekt ten nie wymaga dużych nakładów na jego konserwację, a jego udostępnienie jako masztu dla celów telekomunikacyjnych
i radiowych w drodze najmu przynosi znaczy dochód dla budżetu Miasta.
W obowiązującym stanie prawnym wynikającym z przepisów ustawy o gospodarce nieruchomościami art. 25 ust.2 i art. 23 ust.1 pkt. 7a w odniesieniu do nieruchomości wchodzących w skład zasobu gminnego zawarcie kolejnej umowy po 3 letnim okresie najmu wymaga zgody rady.
W związku z powyższym wnoszę niniejszy projekt uchwały w celu jego uchwalenia .Opracował :
Wydział Gospodarki
Nieruchomościami

Autor informacji: Jolanta Jankowiak
Informację wprowadził: 48
Opublikowany dnia: 2009-06-30
Wprowadzony do BIP dnia: 2009-06-30
Zmian: 0
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.