Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plPrzetarg nieograniczony na budow? budynku zaplecza sanitarno ??szatniowego w II Liceum Og??lnokszta??c?cym w Lesznie przy ul. Boles??awa Prusa

Data publikacji: 18.06.2009
Termin sk??adania ofert: 09.07.2009

UWAGA: w dniu 03.07.2009r. dodano "Zmianę nr 1" do treści siwz

MIASTO LESZNO
Urząd Miasta Leszna
64-100 Leszno, ul. Karasia 15
ogłasza przetarg nieograniczony na:

,,Budowę budynku zaplecza sanitarno –szatniowego w II Liceum Ogólnokształcącym
w Lesznie przy ul. Bolesława Prusa”.


CPV 45.00.00.00-7 CPV 45.20.00.00-9 CPV 45.33.00.00-9 CPV 45.31.00.00-3

1. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia jest zamieszczona na stronie internetowej
www.bip.leszno.pl . SIWZ można pobrać również w siedzibie zamawiającego przy ul. Karasia 15, pok. 34, lub za pobraniem pocztowym.
2. Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie:
1) budowę budynku jednokondygnacyjnego z dachem płaskim o powierzchni użytkowej 74,06 m2 z podjazdem dla osób niepełnosprawnych,
2) wykonanie wewnętrznych instalacji sanitarnych,
3) wykonanie wewnętrznej instalacji elektrycznej,
4) wykonanie przyłącza kanalizacji sanitarnej i deszczowej
5) dostawę i montaż wyposażenia budynku.
Szczegółowy przedmiot zamówienia opisują : projekt budowlany, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót i przedmiary robót.
3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
5. Wymagany termin wykonania zamówienia: do 15 października 2009r.
6. O zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień (art. 22 ust. 1 pkt 1ustawy);
2) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia (art. 22 ust. 1 pkt 2 ustawy). Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże wybudowanie w ostatnich 5 latach co najmniej dwóch budynków w technologii tradycyjnej o powierzchni użytkowej nie mniejszej niż 80 m2 każdy , wyposażonych w instalacje sanitarne i elektryczne oraz załączy dokumenty (referencje) potwierdzające, że roboty budowlane zostały wykonane należycie;
3) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia (art. 22 ust. 1 pkt 3 ustawy) zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże posiadanie własnych środków finansowych lub zdolności kredytowej w wysokości co najmniej 200.000zł (słownie: dwieście tysięcy złotych);
4) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia (art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy);
5) akceptują bez zastrzeżeń warunki przetargu określone w niniejszej specyfikacji;
6) zobowiązują się do udzielenia 5 letniej rękojmi i gwarancji jakości na wykonany przedmiot zamówienia;
7) wniosą wadium.

Ocena spełniania w/w warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą „spełnia — nie spełnia”, w oparciu o oświadczenia i dokumenty złożone przez Wykonawcę w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych.

7. W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu wykonawca przedłoży
następujące oświadczenia i dokumenty:
1) wypełniony formularz ofertowy (wg załączonego druku);
2) oświadczenie, że posiada uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności niezbędnych do realizacji zamówienia, jeśli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
3) oświadczenie, że posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia;
4) oświadczenie, ze znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia ;
5) oświadczenie, że nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych;
6) oświadczenie, że Wykonawca zapoznał się szczegółowo z warunkami przetargu zawartymi w niniejszej SIWZ oraz wzorem umowy i że akceptuje je bez zastrzeżeń;
7) oświadczenie, że Wykonawcy znane są warunki prowadzenia robót oraz posiada wszystkie informacje niezbędne do przygotowania i złożenia oferty;
8) oświadczenie, że zobowiązuje się do udzielenia 5 letniej rękojmi na wady i gwarancji jakości na wykonany przedmiot zamówienia;
9) oświadczenie o sposobie realizacji zamówienia, siłami własnymi lub z udziałem podwykonawców. Przy realizacji z udziałem podwykonawców należy wskazać które części zamówienia zostaną powierzone podwykonawcom;
10) aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewi¬dencji działalności gospodarczej, (wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upły¬wem terminu składania ofert);
11) aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności, lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
12) aktualne zaświadczenie z właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zale¬ga z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wy¬stawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert);
13) wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że roboty te zostały wykonane należycie. Za minimum uznaje się podanie wybudowania dwóch budynków w technologii tradycyjnej o powierzchni użytkowej nie mniejszej niż 80 m2 każdy, wyposażonych w instalacje sanitarne i elektryczne;
14) wykaz osób, którymi dysponuje lub będzie dysponował Wykonawca i które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności. Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca poda dane osoby wyznaczonej na kierownika budowy, oraz załączy do oferty jej uprawnienia budowlane i potwierdzenie przynależności do Izby Samorządu Zawodowego.
15) informację z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej , w których Wykonawca posiada rachunek, potwierdzającej posiadanie środków finansowych lub zdolności kredytowej w wysokości co najmniej 200.000zł (słownie: dwieście tysięcy złotych), warunek określony w rozdz. 8 ust 3, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
16) polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej;
17) kosztorys ofertowy;
18) zbiorcze zestawienie kosztów elementów robót;
19) potwierdzenie wniesienia wadium.

8. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości: 10.000,00 zł.
9. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:
cena – 100 %
10. Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego przy ul. Karasia 15, pok. 34 do dnia 9 lipca 2009 r., do godz. 9:00
11. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie zamawiającego przy ul. Karasia 15, pok.32 w dniu 9 lipca 2009 r.o godz. 9:15.
12. Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
13. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej
14. Uprawnieni do kontaktów z wykonawcami – Rafał Bukowski tel. 065 529 81 28, Tadeusz Sieracki tel. 065 529 81 34, Marcin Olejniczak tel. 065 529 81 34 w godz. 8 – 15.Autor informacji: Lachowicz Agnieszka - tel: 065 529 81 29
Informację wprowadził: 20
Opublikowany dnia: 2009-06-18
Wprowadzony do BIP dnia: 2009-07-03
Ilość zmian wpisu: 1 - pokaż poprzednie wersje
  - wersja z dnia 2009-06-18 wprowadzona przez: 20
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.