Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plWykonanie boisk sportowych w ramach budowy kompleksu ,,Moje Boisko- Orlik 2012? w Lesznie przy ul.Prusa.

Data publikacji: 04.06.2009.
Termin sk??adania ofert: 24.06.2009.


OGŁOSZENIE

MIASTO LESZNO
Urząd Miasta Leszna
64-100 Leszno, ul. Karasia 15
ogłasza przetarg nieograniczony na:

Wykonanie boisk sportowych w ramach budowy kompleksu ,,Moje Boisko- Orlik 2012” w Lesznie przy ul.Prusa.
CPV 45 21 22 21-1


1. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia jest zamieszczona na stronie internetowej www.bip.leszno.pl . SIWZ można także odebrać w siedzibie Zamawiającego w Lesznie, przy ul.Karasia 15 pok. nr 34, w godzinach urzędowania Zamawiającego lub otrzymać drogą elektroniczną zgłaszając zapotrzebowanie na adres: mzd@leszno.pl
2. Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie: boisk sportowych w ramach budowy kompleksu ,,Moje Boisko – Orlik 2012” . Roboty budowlane w zakresie budowy boisk obejmują:
2.1 Budowę boiska do piłki nożnej o wymiarach 30,0 m x 62,0m o pow. całkowitej 1860m2 (pole gry 26,0 x 56,0 m)- podbudowa przepuszczalna - nawierzchnia do piłki nożnej – sztuczna trawa
Wysokość włókna min. 60 mm na podbudowie z kruszywa (wypełnienie z trawy zgodnie z badaniem specjalistycznego laboratorium np. Labosport)
1. Typ włókna: monofil 2. Skład chemiczny włókna; polietylen
3.Ciężar włókna: min. 11.000Dtex, 4.Gęstość trawy: min. 97.000 włókien /m2
Nawierzchnia syntetyczna typu „sztuczna trawa” o właściwościach i technologii układania określonych w dokumentacji projektowej ( załącznik nr 3 do SIWZ) i SST (załącznik nr 2 do SIWZ)
- obrzeża betonowe na ławie betonowej oddzielające sąsiednie elementy terenu od płyty boiska
Wszystkie elementy zgodne z właściwościami określonymi w dokumentacji technicznej.
Roboty należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową ( załącznik nr 3 do SIWZ) i SST
(załącznik nr 2 do SIWZ)
- Wyposażenie - bramki aluminiowe mocowane w tulejach–2sztuki
- siatki do bramek – 2 sztuki
2.2. Budowę boiska wielofunkcyjnego o wymiarach 19,1 x 32,1 m o powierzchni 613,11m2 (pole do gry 15,1 x 28,1 m Podbudowa: Podbudowa przepuszczalna Wszystkie elementy zgodne z właściwościami określonymi w dokumentacji projektowej (załącznik nr 3 do SIWZ).
Roboty należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową ( załącznik nr 3 do SIWZ) do i SST ( załącznik nr 2 do SIWZ).
Nawierzchnia boiska wielofunkcyjnego : nawierzchnia poliuretanowa wykonana o właściwościach i technologii układania określonych w dokumentacji projektowej (załącznik nr 3 do SIWZ) i SST(załącznik nr 2 do SIWZ)
Technologie układania nawierzchni: Technologia typu EPDM – nawierzchnia gładka, przepuszczalna dla wody wykonana dwuwarstwowo. W przypadku zastosowania podbudowy przepuszczalnej nawierzchnie tego typu należy wykonać na podbudowie elastycznej typu ET (w przypadku nieprzepuszczalnej podbudowy betonowej, asfaltowej lub asfaltowo-betonowej warstwa ET nie jest wymagana) Dolna warstwa z granulatu SBR min 7 mm, górna warstwa wykonana z kolorowego granulatu EPDM min. 7 mm.
Wyposażenie do piłki koszykowej
- obręcz do koszykówki standard i siatka do obręczy - 2 sztuki
- tablica do koszykówki epoksydowa o wym. 105 x 180cm – 2 sztuk
- mechanizm regulacji wysokości – 2 sztuk
- konstrukcja do koszykówki dwusłupowa, montowana w tulejach – 2 sztuki
Wyposażenie do piłki siatkowej
- słupki do siatkówki, aluminiowe wielofunkcyjne (badminton, tenis, siatkówka) – 2 sztuki
- siatka do siatkówki – 1 sztuka
Wyposażenie do piłki ręcznej
- bramki aluminiowe mocowane w tulejach – 2 sztuki
- siatki do bramek – 2 sztuki
2.3. Ogrodzenie terenu
Szczegółowe rozwiązania wg dokumentacji projektowej ( załącznik nr 3 do SIWZ) oraz SST (załącznik nr 2 do SIWZ).
2.4. Oświetlenie terenu
Oświetlenie obiektu będą stanowiły projektory zamocowane na 10 masztach o wysokości min. 9m. Szczegółowe rozwiązania wg dokumentacji projektowej (załącznik nr 3 do SIWT) oraz SST ( załącznik nr 2 do SIWZ).
2.5. Chodniki
Ciągi komunikacyjne i powierzchnia przeznaczona pod kontener (na odpadki stałe) – kostka polbrukowa gr. min 6 cm, na podbudowie z piasku i kruszywa, zamknięta obrzeżem betonowym. Szczegółowe rozwiązania wg dokumentacji projektowej (załącznik nr 3 do SIWZ) oraz SST ( zał. Nr 2 do SIWZ;
3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
5. Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających.
6. Wymagany termin wykonania zamówienia: do 15 października 2009r.
7. O zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, którzy: spełniają warunki udziału określone w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp. Spełnienie warunków udziału odnoszących się do posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia, dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia oraz sytuacji finansowej i ekonomicznej zostanie ocenione według poniższych zasad : 1) udokumentowane należyte wykonanie, w ciągu ostatnich 5 lat przed dniem wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, robót budowlanych polegających na budowie boisk sportowych (CPV 45 21 22 21-1), w tym: jednego boiska do piłki nożnej z nawierzchnią z trawy syntetycznej i jednego boiska z nawierzchnią poliuretanową w technologii EPDM – dolna warstwa SBR, warstwa użytkowa EPDM, na podbudowie elastycznej typu ET (z podaniem ich wartości, daty i miejsca wykonania oraz odbiorców) a) dysponowaniem w celu wykonania zamówienia przynajmniej 1 osobą posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi o specjalności konstrukcyjno-budowlanej, b) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych. 2) Polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności o wartości nie mniejszej niż 500 000 PLN. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły „spełnia - nie spełnia”, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach (wymaganych przez Zamawiającego i podanych w SIWZ) dołączonych do oferty.
Zamawiający wezwie wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli wymaganych przez zamawiającego oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art.25 ust.1 ustawy, lub którzy nie złożyli pełnomocnictw, albo którzy złożyli wymagane przez Zamawiającego oświadczenia i dokumenty, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, zawierające błędy lub którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwo , do ich złożenia w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Złożone na wezwanie zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz spełnienie przez oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane wymagań określonych przez zamawiającego, nie później niż w dniu w którym upłynął termin składania ofert.
8. W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu wykonawca przedłoży
następujące oświadczenia i dokumenty:
Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 - Wykonawca składa oświadczenia, których wzór stanowią Załącznik Nr 6 oraz Załącznik Nr 7 do niniejszej SIWZ. W celu potwierdzenia, że Wykonawca posiada uprawnienia do określonej działalności lub czynności oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust.1 ustawy do oferty dołączyć należy:1) Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewi¬dencji działalności gospodarczej wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 2) Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego, potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert 3)Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczenie że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

W celu potwierdzenia spełnienia warunku posiadania przez Wykonawcę niezbędnej wiedzy i doświadczenia oraz dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia do oferty dołączyć należy: 1)Wykaz wykonanych w ciągu ostatnich 5 lat przed dniem wszczęciem postępowania tj. przed datą publikacji ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, robót budowlanych polegających na budowie boisk sportowych (CPV 45 21 22 21-1), w tym: jednego boiska do piłki nożnej z nawierzchnią z trawy syntetycznej i jednego boiska z nawierzchnią poliuretanową w technologii EPDM – dolna warstwa SBR, warstwa użytkowa EPDM, na podbudowie elastycznej typu ET, z podaniem ich wartości, dat i miejsca wykonania oraz odbiorców. Do wykazu Wykonawca zobowiązany jest dołączyć dokumenty potwierdzające, że roboty te zostały wykonane należycie (referencje, protokoły odbioru, itp.) Wykaz należy sporządzić zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 5 do niniejszej SIWZ.2) 2) Dokumenty potwierdzające posiadanie uprawnień budowlanych do kierowania robotami budowlanymi przez wskazane osoby w zakresie niezbędnym do wykonania zamówienia w specjalnościach: 2.1) konstrukcyjno-budowlanej, 2.2) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych oraz zaświadczenia, wydane przez właściwą izbę samorządu zawodowego (Okręgową Izbę Inżynierów Budownictwa), potwierdzające wpis danej osoby na listę członków właściwej izby.
W celu potwierdzenia spełnienia warunku znajdowania się przez Wykonawcę w sytuacji
ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia do oferty dołączyć należy:
1)Polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności o wartości nie mniejszej niż 500 000 PLN. Przy składaniu ofert przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia Wykonawcy mogą złożyć jedną wspólną polisę potwierdzającą, że wszyscy Wykonawcy są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności o wartości nie mniejszej niż 500 000 PLN.
Wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków jakościowych, które należy dołączyć do oferty: A Dokumenty dotyczące nawierzchni poliuretanowej:
1,Certyfikat lub deklaracja zgodności z normą PN-EN 14877:2008, lub aprobata techniczna ITB, lub rekomendacja techniczna ITB, lub wyniki badań specjalistycznego laboratorium potwierdzające parametry oferowanej nawierzchni np. Labosport, lub dokument równoważny 2.Karta techniczna oferowanej nawierzchni potwierdzona przez jej producenta.
3.Atest PZH dla oferowanej nawierzchni.4. Autoryzacja producenta nawierzchni poliuretanowej, wystawiona dla wykonawcy na realizowaną inwestycję wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na tą nawierzchnię.
B) Dokumenty dotyczące nawierzchni z trawy syntetycznej:
1.Raport z badań przeprowadzonych przez laboratorium (Labosport lub ISA-Sport lub Sports Labs Ltd), dotyczący oferowanej nawierzchni, potwierdzający zgodność jej parametrów z Handbook of Test Methods for Football Turf (dostępny na FIFA.com).2. Certyfikat lub deklaracja zgodności z normą PN-EN 15330-1:2008, lub aprobata techniczna ITB, lub rekomendacja techniczna ITB, lub wyniki badań specjalistycznego laboratorium potwierdzające parametry oferowanej nawierzchni np. Labosport, ISA-Sport, Sports Labs Ltd lub dokument równoważny. 3. Karta techniczna oferowanej nawierzchni potwierdzona przez jej producenta.4. Atest PZH dla oferowanej nawierzchni.5. Autoryzacja producenta trawy syntetycznej, wystawiona dla wykonawcy na realizowaną inwestycję wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na tą nawierzchnię.
5.Harmonogram robót budowlanych wykonania boisk w ramach budowy kompleksu ,,Moje Boisko- Orlik 2012” w Lesznie przy ul.Prusa 6.Dowód wniesienia wadium
9. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości: 15.000,00 zł.
10. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie: cena – 100 %
11. Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego przy ul. Karasia 15, pok. 34 do dnia 24 czerwca
2009 r., do godz. 9:00
12. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie zamawiającego przy ul. Karasia 15, pok.32 w dniu 24 czerwca
2009 r.o godz. 9:15.
13. Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu
składania ofert.
14. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji
elektronicznej
15. Uprawnieni do kontaktów z wykonawcami – Rafał Bukowski tel. 065 529 81 28,
Tadeusz Sieracki tel. 065 529 81 34, Marcin Olejniczak tel. 065 529 81 34 w godz. 8 – 15.Autor informacji: Ma??gorzata ?akomy
Informację wprowadził: 45
Opublikowany dnia: 2009-06-04
Wprowadzony do BIP dnia: 2009-06-04
Zmian: 0
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.