Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plOg??oszenie dot. o wy??o??eniu do publicznego wgl?du projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Pozna??skiej, Antoni??skiej, Gronowskiej, i tor??w kolejowych w Lesznie wraz z prognoz? oddzia??ywania na ??rodowisko

Numer dokumentu: ...
Rok: 2009

OGŁOSZENIE

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
w rejonie ul. Poznańskiej, Antonińskiej, Gronowskiej, i torów kolejowych w Lesznie
wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Na podstawie art. 17 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. nr 80 poz. 717 ze zmianami), uchwały Nr X/109/2007 Rady Miejskiej Leszna z dnia 14 czerwca 2007 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Poznańskiej, Antonińskiej, Gronowskiej i torów kolejowych w Lesznie oraz art. 39 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. Nr 199, poz. 1227), zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Poznańskiej, Antonińskiej, Gronowskiej i torów kolejowych w Lesznie wraz z prognozą oddziaływania na środowisko - w dniach od 8 czerwca 2009r. do 29 czerwca 2009r. w siedzibie Wydziału Architektury, Planowania Przestrzennego i Budownictwa Urzędu Miasta Leszna, Al. Jana Pawła II 21, 64-100 Leszno, w godz. od 07:30 do 15:30.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi rozwiązaniami w projekcie planu miejscowego odbędzie się w dniu 19 czerwca 2009r. w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Leszna, ul. K. Karasia 15 w Lesznie, o godz. 12:00.

Zgodnie z art. 18 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. nr 80 poz. 717 ze zmianami) oraz art. 39 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. Nr 199, poz. 1227), każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi. Uwagi należy składać na piśmie do Prezydenta Miasta Leszna, ul. K. Karasia 15, 64-100 Leszno, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 20 lipca 2009 roku.PREZYDENT MIASTA LESZNA
/-/ Tomasz MalepszyAutor informacji: Nawrocka Marzena
Informację wprowadził: 23
Opublikowany dnia: 2009-05-29
Wprowadzony do BIP dnia: 2009-05-29
Zmian: 0
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.