Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plG????wny ksi?gowy ?? Bursa Mi?dzyszkolna nr 1 w Lesznie


               Główny księgowy – Bursa Międzyszkolna nr 1 w Lesznie


Główny księgowy – Bursa Międzyszkolna nr 1 w Lesznie

Bursa Międzyszkolna nr 1 w Lesznie ul. Poniatowskiego 11 64 – 100 Leszno
ogłasza nabór na wolne stanowisko:

Główny księgowy

Nazwa i adres jednostki (miejsce wykonywania pracy):
Bursa Międzyszkolna nr 1
64-100 Leszno ul. Poniatowskiego 11

wymiar czasu pracy: pełen etat
rodzaj umowy: umowa o pracę


Wymagania niezbędne:

Osoba ubiegająca się o stanowisko głównego księgowego powinna spełniać zgodnie z art. 45 ust. 2 ustawy z dnia 30.06.2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249 poz. 2104) następujące wymagania:
1. Posiada obywatelstwo polskie.
2. Ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych.
3. Nie była prawomocnie skazana za przestępstwa przeciwko mieniu, obrotowi gospodarczemu, działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, wiarygodności dokumentów lub za przestępstwa karne, skarbowe, a także nie była karana za przestępstwo umyślne.
4. Ukończyła jednolite studia ekonomiczne magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i posiada co najmniej 3 – letnią praktykę w księgowości, albo ukończyła średnią, policealną lub pomaturalną szkołę ekonomiczną i posiada co najmniej 6-letnią praktykę w księgowości

Wymagania pożądane:

1. Znajomość rachunkowości budżetowej
2. Znajomość przepisów ustawy o rachunkowości i ustawy o finansach publicznych
3. Znajomość przepisów oświatowych i samorządowych
4. Znajomość przepisów podatkowych
5. Znajomość przepisów płacowych
6. Znajomość przepisów ZUS
7. Znajomość przepisów wynikających z Karty Nauczyciela
8. Znajomość obsługi programów komputerowych Płatnik – rozliczenia ZUS, PROG – MAN – Płace, Multi Cash – system bankowości elektronicznej,
9. Umiejętność pracy w zespole
10. Samodzielność, dokładność i terminowość w wykonywaniu zadań.
 
Zakres podstawowych czynności:

1. Prowadzenie rachunkowości jednostki oraz wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi.
2. Realizacja zadań w zakresie rachunkowości, ewidencji i sprawozdawczości zgodnie z obowiązującymi przepisami.
3. Sporządzanie planów i sprawozdań finansowych jednostki budżetowej.


Wymagane dokumenty:

• Kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie kwalifikacje, uprawnienia i umiejętności,
• CV i list motywacyjny,
• Oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności za przestępstwo umyślne oraz o niekaralności za przestępstwa przeciwko mieniu, obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych i samorządu terytorialnego, wiarygodności dokumentów i za przestępstwo karne skarbowe,
• Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. do celów rekrutacji,
• Kopie świadectw pracy oraz zaświadczenie o długości stażu w księgowości

Dokumenty należy składać w terminie do 28.05.2008 r. w sekretariacie Bursy Międzyszkolnej nr 1 w Lesznie, ul. Poniatowskiego 11

Informacje dodatkowe:

• Koperta na konkurs powinna być zaklejona i opatrzona dopiskiem „konkurs na stanowisko głównego księgowego”
• Oferty nie spełniające wymagań nie będą rozpatrywane
• Zakwalifikowani kandydaci zostaną powiadomieniu telefonicznie o terminie i miejscu przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej /postępowania kwalifikacyjnego/
• Oferty osób nie zakwalifikowanych zostaną komisyjnie zniszczone.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. (065) 520 40 49

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej / www.bip.leszno.pl/ oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Bursy Międzyszkolnej nr 1 w Lesznie

Dokumenty aplikacyjne nie spełniające kryteriów wymaganych w ogłoszeniu zostaną po ogłoszeniu rekrutacji komisyjnie zniszczone, natomiast dokumenty osób, które w procesie rekrutacji zakwalifikowały się do dalszego etapu będą przechowywane zgodnie z instrukcją kancelaryjną.

Wybór kandydata na głównego księgowego w Bursie Międzyszkolnej nr 1 w Lesznie dokona komisja powołana przez dyrektora bursy.
Bursa zastrzega sobie prawo zatrudnienia wybranego kandydata (na czas określony a następnie na nieokreślony)Dyrektor Bursy Międzyszkolnej nr 1 w Lesznie
mgr Beata Jagodzińska


Wpis archiwalny - zobacz aktualny
Autor informacji: Beata Jagodzi??ska
Informację wprowadził: 43
Opublikowany dnia: 2009-05-05
Wprowadzony do BIP dnia: 2009-05-05
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.