Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plPrzetarg nieograniczony na remont pomnika ??o??nierzom Garnizonu Leszczy??skiego w Lesznie zlokalizowanego w rejonie skrzy??owania ulic Grunwaldzkiej i 17 Stycznia

Data publikacji: 30.04.2009
Termin sk??adania ofert: 21.05.2009

Uwaga:

w dniu 15.05.2009r. zostały dodane wyjaśnienia nr 1 do siwz.

MIASTO LESZNO
Urząd Miasta Leszna
64-100 Leszno, ul. Karasia 15
ogłasza przetarg nieograniczony na:

Remont pomnika ,,Żołnierzom Garnizonu Leszczyńskiego” w Lesznie zlokalizowanego w rejonie skrzyżowania ulic Grunwaldzkiej i 17 Stycznia.

CPV 45.21.23.14-0 CPV 45.45.30.00-7

1. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia jest zamieszczona na stronie internetowej
www.bip.leszno.pl . SIWZ można pobrać również w siedzibie zamawiającego przy ul. Karasia 15, pok. 34, lub za pobraniem pocztowym.
2. Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie:
1)tynkowanie bloków kamiennych brył pomnika;
2)konserwację pomnika wraz z elementami rzeźbiarskimi;
3)remont nawierzchni dziedzińca pomnika;
4)remont nawierzchni prowadzącej do pomnika od ul.17 Stycznia
5)wymianę instalacji oświetlenia pomnika;
3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
5. Wymagany termin wykonania zamówienia: do 28 sierpnia 2009r.
6. O zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
1)posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień (art. 22 ust. 1 pkt 1ustawy);
2)posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia (art. 22 ust. 1 pkt 2 ustawy). Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże wykonanie w ciągu ostatnich 5 lat, w całości co najmniej 50m2 powierzchni z płytek granitowych oraz wykonanie w ciągu ostatnich 5 lat, w całości co najmniej 100 m2 powierzchni z kostki granitowej. Załączy dokumenty potwierdzające, że roboty budowlane zostały wykonane należycie;
3)znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia (art. 22 ust. 1 pkt 3 ustawy):
a)Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał, że posiada środki finansowe lub/i zdolność kredytową w wysokości co najmniej 250.000 zł (słownie: dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych),
b)Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał, że posiada polisę lub inny dokument ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na kwotę minimum 200.000zł.(słownie: dwieście tysięcy złotych)
4)nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia (art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy);
5)akceptują bez zastrzeżeń warunki przetargu określone w niniejszej specyfikacji;
6)zobowiązują się do udzielenia 5 letniej rękojmi i gwarancji jakości na wykonany przedmiot zamówienia;
7)wniosą wadium.
Ocena spełniania w/w warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą „spełnia — nie spełnia”, w oparciu o oświadczenia i dokumenty złożone przez Wykonawcę w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych.
7. W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu wykonawca przedłoży następujące oświadczenia i dokumenty:
1)wypełniony formularz ofertowy (wg załączonego druku);
2)oświadczenie, że posiada uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności niezbędnych do realizacji zamówienia, jeśli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
3)oświadczenie, że posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia;
4)oświadczenie, ze znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia ;
5)oświadczenie, że nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych;
6)oświadczenie, że Wykonawca zapoznał się szczegółowo z warunkami przetargu zawartymi w niniejszej SIWZ oraz wzorem umowy i że akceptuje je bez zastrzeżeń;
7)oświadczenie, że Wykonawcy znane są warunki prowadzenia robót oraz posiada wszystkie informacje niezbędne do przygotowania i złożenia oferty;
8)oświadczenie, że zobowiązuje się do udzielenia 5 letniej rękojmi na wady i gwarancji jakości na wykonany przedmiot zamówienia;
9)oświadczenie o sposobie realizacji zamówienia, siłami własnymi lub z udziałem podwykonawców. Przy realizacji z udziałem podwykonawców należy wskazać które części zamówienia zostaną powierzone podwykonawcom;
10)aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewi¬dencji działalności gospodarczej, (wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upły¬wem terminu składania ofert);
11)aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności, lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
12)aktualne zaświadczenie z właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zale¬ga z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wy¬stawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert);
13)wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że roboty te zostały wykonane należycie. Za minimum uznaje się podanie wykonania w ciągu ostatnich 5 lat, w całości co najmniej 50m2 powierzchni z płytek granitowych oraz wykonanie w ciągu ostatnich 5 lat, w całości co najmniej 100 m2 powierzchni z kostki granitowej;
14)wykaz osób, którymi dysponuje lub będzie dysponował Wykonawca i które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności. Za minimum uznaje się podanie osoby odpowiedzialnej za kierowanie robotami budowlanymi.
15)informacje z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, w których Wykonawca posiada rachunek, potwierdzającą posiadanie środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w wysokości co najmniej 250.000zł (słownie: dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych (warunek określony w rozdz. 8 ust. 1 pkt 3) , wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
16)aktualną polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na kwotę co najmniej 200.000zł (słownie: dwieście tysięcy złotych),
17)kosztorys ofertowy
18)zbiorcze zestawienie kosztów elementów robót;
19)potwierdzenie wniesienia wadium.
8. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości: 5.000,00 zł.
9. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:
cena – 100 %
10. Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego przy ul. Karasia 15, pok. 34 do dnia 21 maja 2009 r., do godz. 9:00
11. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie zamawiającego przy ul. Karasia 15, pok.32 w dniu 21 maja 2009 r.o godz. 9:15.
12. Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
13. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej
14. Uprawnieni do kontaktów z wykonawcami – Rafał Bukowski tel. 065 529 81 28,Tadeusz Sieracki tel. 065 529 81 34, Marcin Olejniczak tel. 065 529 81 34 w godz. 8 – 15.

 

 

 


Zdjęcia dołączone:

  


Autor informacji: Lachowicz Agnieszka - tel: 065 529 81 29
Informację wprowadził: 20
Opublikowany dnia: 2009-04-30
Wprowadzony do BIP dnia: 2009-05-15
Ilość zmian wpisu: 1 - pokaż poprzednie wersje
  - wersja z dnia 2009-04-30 wprowadzona przez: 20
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.