Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015



Akty prawne


Projekty uchwał


Wolontariat



Informacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna




Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.pl



Obwieszczenie dot. budowy ma??ogabarytowej kontenerowej stacji transformatorowej oraz sieci energetycznej kablowej SN i nn w rejonie ul. ?owieckiej w Lesznie

Numer dokumentu: ...
Rok: 2009

O B W I E S Z C Z E N I E




Stosownie do art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu Przestrzennym (Dz.U. z 2003 r.Nr 80,poz.717 z późniejszymi zmianami) i art.61 § 1-4 Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 ze zmianami) zawiadamiam, że dnia 28 kwietnia 2009 r. wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegających na:
- budowie małogabarytowej kontenerowej stacji transformatorowej oraz sieci energetycznej kablowej SN i nn w rejonie ul. Łowieckiej w Lesznie
W związku z powyższym informujemy strony, że w Wydziale Architektury, Planowania Przestrzennego i Budownictwa Urzędu Miasta Leszna Al. Jana Pawła II 21, pok. Nr 206 w godz. 800 – 1400 w terminie 7 dni od dnia ukazania się niniejszego Obwieszczenia można zapoznać się z złożonym wnioskiem oraz zgłaszać swoje wnioski, ewentualne uwagi i zastrzeżenia.



Prezydent Miasta Leszna

Tomasz Malepszy



Autor informacji: Nowacka Jolanta
Informację wprowadził: 23
Opublikowany dnia: 2009-04-30
Wprowadzony do BIP dnia: 2009-04-30
Zmian: 0




Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.