Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plOg??oszenie o przyst?pieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddzia??ywania na ??rodowisko projekt??w zmian studium uwarunkowa?? i kierunk??w zagospodarowania przestrzennego Leszna

Numer dokumentu: AP.7320
Rok: 2009


Ogłoszenie o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektów zmian studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Leszna

Na podstawie art. 54 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008r. Nr 199, poz. 1227) zawiadamiam o przystą-pieniu do postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko skutków realizacji projektów zmian studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Leszna, sporządzanych na podstawie:
• Uchwały Nr XXIII/257/2008 Rady Miejskiej Leszna z dnia 26 czerwca 2008 roku w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany studium uwarunkowań i kierunków za-gospodarowania przestrzennego Leszna w rejonie ul. Wróblewskiego, Królowej Ja-dwigi, Dąbrowskiego i Niepodległości w Lesznie,
• Uchwały Nr XXIII/258/2008 Rady Miejskiej Leszna z dnia 26 czerwca 2008 roku w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany studium uwarunkowań i kierunków za-gospodarowania przestrzennego Leszna w rejonie ul. Przemysłowej i terenów kolejo-wych w Lesznie,
• Uchwały Nr XXIII/259/2008 Rady Miejskiej Leszna z dnia 26 czerwca 2008 roku w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany studium uwarunkowań i kierunków za-gospodarowania przestrzennego Leszna w rejonie centrum w Lesznie,
• Uchwały Nr XXIV/270/2008 Rady Miejskiej Leszna z dnia 26 sierpnia 2008 roku w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany studium uwarunkowań i kierunków za-gospodarowania przestrzennego Leszna w rejonie ul. Kiepury w Lesznie,
• Uchwały Nr XXXV/425/2006 Rady Miejskiej Leszna z dnia 02 lutego 2006 roku w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany studium uwarunkowań i kierunków za-gospodarowania przestrzennego Leszna w rejonie torów PKP relacji Leszno-Głogów i Leszno-Wrocław, wiaduktu im. Gen. Stefana „Grota” Roweckiego, ulic Henrykow-skiej, Chopina oraz granic miasta;

Zainteresowani mogą zapoznać się z niezbędną dokumentacją każdej z wymienionych spraw oraz składać uwagi i wnioski. Dokumentacja jest dostępna w siedzibie Wydziału Archi-tektury, Planowania Przestrzennego i Budownictwa Urzędu Miasta Leszna (pok. 206, Al. Jana Pawła II 21, 64-100 Leszno). Uwagi i wnioski należy składać do Prezydenta Miasta Leszna, ul. K. Karasia 15, 64-100 Leszno, w nieprzekraczalnym terminie do 21 dni od dnia ukazania się niniejszego komunikatu.


PREZYDENT MIASTA LESZNA
/-/ Tomasz Malepszy


Autor informacji: Izabela Kucharczyk - tel: 065 529 81 99
Informację wprowadził: 23
Opublikowany dnia: 2009-04-28
Wprowadzony do BIP dnia: 2009-04-28
Zmian: 0
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.