Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plI przetarg ustny nieograniczony na sprzeda?? nieruchomo??ci po??o??onych w Lesznie przy ulicy Cypriana Kamila Norwida oraz Gen.Grota-Roweckiego.

Data publikacji: ---
Termin sk??adania ofert: 2009

PREZYDENT MIASTA LESZNA
ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonych w Lesznie przy ulicy:
1) ul. Cypriana Kamila Norwida – sprzedaż nieruchomości składającej się z działek:
     – dz. nr 37 o powierzchni 0,7589ha (sprzedaż prawa własności),
     – dz. nr 38 o powierzchni 0,3024ha (sprzedaż prawa własności), 
        ark. m. 61, łączna powierzchnia nieruchomości 1,0613 ha – KW nr PO1L/00032172/9 
    Cena wywoławcza netto – 2.141.000,00 zł
    Wadium w wysokości 428.000,00 zł

2) ul. Gen. Grota-Roweckiego – sprzedaż nieruchomości składającej się z działek:
    – dz. nr 2/9 o powierzchni 0,3939ha – LW nr 2256 (sprzedaż prawa własności),
    – dz. nr 2/10 o powierzchni 0,1999ha – KW nr 33141 (sprzedaż prawa użytkowania wieczystego do dnia 04.12.2089r.),
       ark. m. 61, łączna powierzchnia nieruchomości 0,5938 ha
   Cena wywoławcza netto – 1.301.000,00 zł
   Wadium w wysokości 260.000,00 zł.

Postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.
Do ceny osiągniętej w przetargu doliczony będzie podatek VAT w wysokości 22%.
Nabywca prawa użytkowania wieczystego nieruchomości ozn. dz. nr 2/10 zobowiązany będzie do uiszczania opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego w wysokości 3.034,47 zł na rzecz Skarbu Państwa. Opłaty roczne wnosi się w terminie do dnia 31.03 każdego roku. Wysokość opłaty rocznej może być aktualizowana, nie częściej niż raz w roku.

Przetarg odbędzie się w dniu 30 czerwca 2009 r. o godzinie:
1) 10:00
– licytacja nieruchomości przy ul. Cypriana Kamila Norwida,
2) 11:00 – licytacja nieruchomości przy ul. Gen. Grota-Roweckiego,
w siedzibie Urzędu Miasta Leszna, ul. Karasia 15 (sala konferencyjna – parter).

Wadium należy wpłacać na konto: Urząd Miasta Leszna nr 37 1020 3088 0000 8302 0005 7703 PKO BP S.A. I O/Leszno do dnia 23 czerwca 2009 r.
Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.
Pozostałe wadia zwraca się niezwłocznie po zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od zamknięcia przetargu.

Przeznaczenie nieruchomości ustalone jest w Uchwale Nr VIII/73/2003 Rady Miejskiej Leszna z dnia 29.04.2003 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Obrońców Lwowa, Al. Z. Krasińskiego, wiaduktu im. Gen. Grota – Roweckiego i torów PKP relacji Poznań – Wrocław w Lesznie.

1) Nieruchomość położona przy ul. Cypriana Kamila Norwida znajduje się w jednostce strukturalnej U/Zp i jest przeznaczona pod usługi z zielenią towarzyszącą tj. usługi o charakterze ogólnomiejskim i centrotwórczym, w szczególności usługi handlu, gastronomii, kultury, rozrywki, sportu, rekreacji, turystyki, edukacji, nauki, administracji, itp. Zakaz lokalizacji obiektów handlowych o powierzchni całkowitej większej niż 1000m2. Minimalna powierzchnia zieleni – 50% powierzchni całkowitej działki.
Działka nr 37 jest niezabudowana natomiast działka nr 38 (były plac targowy) jest częściowo utwardzona trylinką oraz znajdują się na niej słupy z oświetleniem. Nabywca nieruchomości zobowiązany będzie do demontażu trylinki i oświetlenia oraz odtworzenia nawierzchni targowiska w miejscu, terminie i zgodnie z koncepcją Miejskiego Zarządu Dróg i Inwestycji.

Nieruchomość jest częściowo porośnięta trawą, krzewami wymagająca oczyszczenia terenu.
Usunięcie drzew i krzewów z terenu nieruchomości jest możliwe po uzyskaniu zezwolenia Prezydenta Miasta Leszna zgodnie z Ustawą o ochronie przyrody.

2) Nieruchomość położona przy ul. Gen. Grota-Roweckiego znajduje się w jednostce strukturalnej U i jest przeznaczona pod zabudowę usługową. Zakaz lokalizacji innych funkcji niż: biura, usługi komercyjne, bazy, składy i magazyny, parkingi, w tym dla samochodów ciężarowych, garaże, urządzenia infrastruktury technicznej. Zakaz lokalizacji obiektów handlowych o powierzchni całkowitej większej niż 1000m2. Nieprzekraczalna powierzchnia zabudowy działki w wysokości 60%.
Działka nr 2/9 jest niezabudowana natomiast na działce nr 2/10 znajduje się - przeznaczona do rozbiórki – płyta betonowa oraz pozostałość po budynku magazynowym i socjalno-administracyjnym (ściany i strop parteru wykonane z cegły i bloczków betonowych). Na dz. nr 2/9 (przy granicy z dz. nr 3/4) znajduje się sieć gazowa g63. Przy zbyciu nieruchomości ustanowiona zostanie nieodpłatna służebność przesyłu na rzecz właściciela sieci.

Nieruchomość jest częściowo zadrzewiona, porośnięta chaszczami, wymagająca oczyszczenia terenu.
Usunięcie drzew i krzewów z terenu nieruchomości jest możliwe po uzyskaniu zezwolenia Prezydenta Miasta Leszna zgodnie z Ustawą o ochronie przyrody.

Zakończenie zabudowy, za którą uważa się wybudowanie budynku w stanie surowym zamkniętym, w ciągu 4 lat.
Uczestnicy przetargu są zobowiązani posiadać: dowód tożsamości; dowód wpłaty wadium; numer NIP; w przypadku gdy uczestnikiem przetargu jest osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – zaświadczenie o rejestracji działalności gospodarczej. W przypadku gdy uczestnikiem przetargu jest osoba prawna, osoba upoważniona do reprezentowania uczestnika powinna przedłożyć do wglądu aktualny wypis z Krajowego Rejestru Sądowego.
Jeżeli uczestnik jest reprezentowany przez pełnomocnika, konieczne jest przedłożenie oryginału pełnomocnictwa upoważniającego do uczestnictwa w przetargu.
W przypadku, gdy nabywcą nieruchomości ustalony zostanie cudzoziemiec w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 167, poz. 1758 z późn. zm.), do zawarcia umowy notarialnej sprzedaży nieruchomości nabywca winien przedłożyć zezwolenie, jeżeli uzyskanie zezwolenia wynika z przepisów cytowanej wyżej ustawy.
Cena nieruchomości osiągnięta w przetargu zwiększona o podatek VAT w wysokości 22% podlega zapłacie przed zawarciem umowy notarialnej, nie później niż w dniu zawarcia umowy.
Prezydent Miasta Leszna zastrzega sobie prawo odkupu nieruchomości w ciągu 5 lat od dnia zawarcia aktu notarialnego.
Zawiadomienie o terminie zawarcia umowy sprzedaży nastąpi najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.
W przypadku gdy osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w kancelarii notarialnej w oznaczonym miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy notarialnej, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
Prezydent Miasta Leszna zastrzega sobie prawo odwołania przetargu.
Bliższe informacje można uzyskać w Urzędzie Miasta Leszna - Wydziale Gospodarki Nieruchomościami, Al. Jana Pawła II 21, pok. nr 106 - 110, telefon 065529-82-11, 065529-82-13.


Zdjęcia dołączone:

 

Autor informacji: Jolanta Jankowiak
Informację wprowadził: 46
Opublikowany dnia: 2009-04-23
Wprowadzony do BIP dnia: 2009-04-23
Zmian: 0
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.