Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plOG?OSZENIE OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA REALIZACJ? ZADA?? PUBLICZNYCH MIASTA. ZADANIA W ZAKRESIE OCHRONY ZDROWIA - PRZECIWDZIA?ANIE ALKOHOLIZMOWI.


Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Miasta Leszna .


Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U.Nr. 96, poz. 873 z póżń.zm.) ogłasza się otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2009r.

Konkurs jest adresowany do organizacji pozarządowych, podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 oraz art. 11 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Zadanie w zakresie ochrony zdrowia – przeciwdziałanie alkoholizmowi.

I. Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży

1. Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży
a. wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania: 12.000 zł
b. termin realizacji zadania: czerwiec - sierpień 2009r.
c. warunki realizacji zadania:
- posiadanie odpowiedniej bazy lokalowej,
- zapewnienie do prowadzenia zajęć osób posiadających odpowiednie kwalifikacje
zawodowe do pracy z dziećmi i młodzieżą,
- realizacja programu profilaktycznego;
d. informacja o zadaniach tego samego rodzaju realizowanych w 2008r. (wysokość przyznanych dotacji 18.000 zł).


Uwaga: Oferty należy składać w Biurze ds. Uzależnień, ul. Lipowa 32, pok. nr 8,         tel. 0-65 529-82-26.

Oferta musi spełniać wszystkie wymogi formalne, ustalone w ustawie z dnia
24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
(Dz.U. Nr 96, poz. 873 z późniejszymi zmianami).

Rozpatrzeniu podlegać będą wyłącznie oferty sporządzone według wzoru zawartego w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2007r.
w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy
o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania
(Dz. U. Nr 264, poz.2207).


Zasady i warunki przyznania dotacji na realizację zadań publicznych Miasta Leszna z zakresu ochrony zdrowia.


1. Podmioty uczestniczące w otwartym konkursie ofert i ubiegające się o dotację na realizacje zadań powinny spełniać warunki ogólne:
* posiadać osobowość prawną lub upoważnienie jednostki nadrzędnej, posiadającej osobowość prawną do złożenia oferty i podpisania umowy, dysponowania środkami finansowymi i rozliczenia,
* złożyć w terminie poprawnie i w sposób czytelny wypełnioną ofertę, zgodnie z zasadami uczciwej konkurencji, gwarantującą wykonanie zadania w sposób efektywny, oszczędny i terminowy,
* wykazać posiadanie: niezbędnej wiedzy, kwalifikacji, doświadczeń, kadry i odpowiedniego zaplecza lokalowego do realizacji konkretnego zadania.

2. Termin i sposób składania ofert:
* kompletne oferty wraz z załącznikami, należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 11.05.2009 roku w wydziałach Urzędu Miasta Leszna odpowiedzialnych za realizację zadań,
* oferty mogą składać podmioty samodzielnie lub wspólnie z innymi podmiotami. We wniosku należy wskazać podmiot ubiegający się o dotację i odpowiedzialny za wykonanie zadania,
* do oferty należy dołączyć wymagane załączniki:
- aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego, a w przypadku podmiotów nie będących stowarzyszeniami lub fundacjami inny dokument stanowiący o podstawie działalności danego podmiotu,
- sprawozdanie merytoryczne i finansowe (bilans, rachunek wyników lub rachunek zysków i strat) za ostatni rok działalności tego podmiotu lub w przypadku organizacji nowo powstałej za okres jej działania,
- statut organizacji, w przypadku złożenia innego dokumentu niż odpis z KRS
- umowę partnerską lub oświadczenie partnera (w przypadku wskazania partnera biorącego udział w realizacji zadania),
- w ofercie nie należy zmieniać układu pytań,
- należy udzielić odpowiedzi na wszystkie pytania (oferta kompletnie wypełniona); jeśli którekolwiek pytanie nie dotyczy oferenta, czy zgłaszanego przez niego projektu, należy to jasno zaznaczyć, np. wpisać nie dotyczy; w przypadku znaku (gwiazda) postąpić według instrukcji (niepotrzebne skreślić),
- oferta powinna zostać przygotowana na podstawie art. 14 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Kopia dokumentów winna być poświadczona za zgodność z oryginałem przez osoby upoważnione do podpisania oferty.

3. Warunki i termin realizacji zadania:

1. Oferent przyjmując zlecenie realizacji zadnia zobowiązuje się do wykonania zadnia w trybie i na zasadach określonych w zawartej umowie .
2. Zadanie publiczne nie może być zrealizowane przez podmiot nie będący stroną umowy, chyba że umowa zezwala na wykonanie określonej części zadania przez taki podmiot.
3. Od oferenta wymaga się informowania opinii publicznej o otrzymanej dotacji ze środków budżetu miasta Leszna, a po zakończeniu zadania – złożenia szczegółowego sprawozdania merytorycznego i finansowego z wykonanego zadania zgodnie z umową o powierzenie zadania publicznego.
4. Termin realizacji zadnia: 20.06.2009r. – 31.08.2009r.
5. Wyniki konkursu zostaną podane do publicznej wiadomości w formie wykazu umieszczonego w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP) oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Leszna.

4. Termin, tryb i kryteria rozpatrywania ofert:
* rozpatrzenie ofert nastąpi w nieprzekraczalnym terminie 2 miesięcy od daty złożenia wniosku,
* oferty spełniające wymogi formalne, oceniane będą przez Komisję Konkursową, powołaną przez Prezydenta Miasta Leszna.

Ocenie podlegają następujące kryteria:
• merytoryczna ocena projektu i jego zgodność z celami zadania,
• zapotrzebowanie społeczne na usługi świadczone w ramach projektu,
• ocena możliwości realizacji przez podmiot, przy uwzględnieniu doświadczenia podmiotu w realizacji tego zadania, realności wykonania zadania, zasobów ludzkich, bazy materialnej,
• zgodność tematyki i zakresu wniosku z celami statutowymi wnioskodawcy,
• ocena kalkulacji kosztów zadania pod kątem ich celowości, oszczędności oraz efektywności wykonania,
• udział środków własnych oraz z innych źródeł finansowania,
• kwota przyznanej dotacji może być niższa od wnioskowanej.
Część wkładu własnego może stanowić tzw. wkład pozafinansowy (np. praca wolontariuszy).

5. Postanowienia końcowe
Dotacji nie można wykorzystywać na:
* prowadzenie działalności gospodarczej,
* realizację zadań już zleconych danej jednostce przez Prezydenta Miasta Leszna
* zastrzega się możliwość nierozstrzygnięcia konkursu w poszczególnych zadaniach, bez prawa do odwołania.Autor informacji: Katarzyna Tomaszewska
Informację wprowadził: 26
Opublikowany dnia: 2009-04-10
Wprowadzony do BIP dnia: 2009-04-10
Zmian: 0
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.