Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plI przetarg ustny nieograniczony na wydzier??awienie pawilonu handlowego, po??o??onego w Lesznie przy ul. Opali??skich.

Data publikacji: ---
Termin sk??adania ofert: ---

Prezydent Miasta Leszna

ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na wydzierżawienie pawilonu handlowego, położonego w Lesznie przy ul. Opalińskich.

Przedmiotem przetargu jest nieruchomość gruntowa o pow. ca 16 m2 oznaczona w ewidencji gruntów numerem działki 5/4 arkusz mapy 16, dla której Sąd Rejonowy w Lesznie – Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW nr 24630, na której usytuowany jest pawilon handlowy o powierzchni ca 13 m2.

Stawka wywoławcza czynszu miesięcznego wynosi 460,00 zł.
Do stawki czynszu miesięcznego osiągniętej w przetargu doliczony zostanie podatek VAT w wysokości 22%.
Postąpienie nie mniejsze niż 1% stawki wywoławczej czynszu miesięcznego z zaokrągleniem w górę do pełnych złotych.

Przetarg odbędzie się dnia 11 maja 2009 r. o godz. 11:00 w siedzibie Urzędu Mia-sta Leszna ul. Karasia 15 – sala konferencyjna – parter.
Przedmiotowy teren nie jest objęty planem zagospodarowania przestrzennego miasta Leszna.
Według studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Leszno nieruchomość jest położona w strefie II – mieszkalnictwo – usługi, intensywna zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna, uzupełniona terenami ogólnie dostępnej zieleni urządzonej. 

Wadium w wysokości 80,00 zł. należy wpłacić na konto Urzędu Miasta Leszna nr 37 1020 3088 0000 8302 0005 7703 Bank PKO BP S.A. I O/Leszno do dnia 5.05.2009 roku.
Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet czynszu dzierżawnego.
Pozostałe wadia zwraca się niezwłocznie po zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od zamknięcia przetargu.

Uczestnicy przetargu są zobowiązani posiadać: dowód tożsamości; dowód wpłaty wadium; numer NIP; w przypadku gdy uczestnikiem przetargu jest osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – zaświadczenie o rejestracji działalności gospodarczej. W przypadku gdy uczestnikiem przetargu jest osoba prawna, osoba upoważniona do reprezentowania uczestnika powinna przedłożyć do wglądu aktualny wypis z Krajowego Rejestru Sądowego.
Zawiadomienie o terminie zawarcia umowy dzierżawy nastąpi najpóźniej w ciągu 14 dni, licząc od dnia rozstrzygnięcia przetargu.
Jeżeli uczestnik jest reprezentowany przez pełnomocnika, konieczne jest przedłożenie oryginału pełnomocnictwa upoważniającego do uczestnictwa w przetargu.
W przypadku gdy osoba ustalona jako dzierżawca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w Urzędzie Miasta Leszna Wydziale Gospodarki Nieruchomościami w oznaczonym miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy dzierżawy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
Prezydent Miasta Leszna zastrzega sobie prawo odwołania przetargu.
Bliższych informacji można uzyskać w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami, Al. Jana Pawła II 21, pok. nr 110, telefon 529-82-11, 529-82-15.


Autor informacji: Jolanta Jankowiak
Informację wprowadził: 46
Opublikowany dnia: 2009-04-02
Wprowadzony do BIP dnia: 2009-04-02
Zmian: 0
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.