Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plStarszy referent - III Liceum Og??lnokszta??c?ce w LesznieIII Liceum Ogólnokształcące w Lesznie
pl. Kościuszki 5, 64-100 Leszno

ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze
Starszy referent


1. Wymagania niezbędne:

a) obywatelstwo polskie,
b) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
c) brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
d) nieposzlakowana opinia,
e) wykształcenie średnie,
f) dobra znajomość obsługi komputera,
g) brak przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku urzędniczym.

2. Wymagania dodatkowe :

a) co najmniej dwuletni staż pracy w administracji.

3. Zadania wykonywane na stanowisku : pracownik odpowiedzialny będzie za prowadzenie:
a) sekretariatu szkoły, przygotowanie danych do projektu organizacyjnego
szkoły, sprawozdania GUS, SIO, prowadzenie archiwum szkoły,
b) prowadzenie księgi ewidencji uczniów, ewidencji świadectw szkolnych, wystawianie legitymacji szkolnych.

Szczegółowy opis w/wym. stanowiska pracy można uzyskać w III Liceum Ogólnokształcącym w Lesznie, pl. Kościuszki 5, parter, pok. 2, tel. 655299014.

4. Wymagane dokumenty :
a) wypełniony kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
b) życiorys /CV/,
c) dokumenty poświadczające wykształcenie,
d) oświadczenie kandydata o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
e) pisemne oświadczenie o przystąpieniu do konkursu i klauzula o treści:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych/ tj. Dz .U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm./ oraz z ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych /Dz. U. z 2008 r. Nr 223, poz. 1458/.”
Wymagane dokumenty należy składać w nieprzekraczalnym terminie 10 dni od dnia ogłoszenia konkursu tj. do dnia 06 kwietnia 2009 r. do godz. 15.00 w III Liceum Ogólnokształcącym w Lesznie, pl. Kościuszki 5, parter, pok. Nr 2 lub pocztą pod adresem III Liceum Ogólnokształcącego w Lesznie z dopiskiem :
„Dotyczy naboru na stanowisko starszego referenta”.

Aplikacje, które wpłyną do III Liceum Ogólnokształcącego w Lesznie po wyżej określonym terminie, nie będą rozpatrywane.
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej /www.bip.leszno.pl/ oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie III Liceum Ogólnokształcącego w Lesznie, parter.
Dokumenty aplikacyjne nie spełniające kryteriów wymaganych w ogłoszeniu zostaną po ogłoszeniu rekrutacji komisyjnie zniszczone, natomiast dokumenty osób, które w procesie rekrutacji zakwalifikowały się do dalszego etapu, będą przechowywane zgodnie z instrukcją kancelaryjną.
III Liceum Ogólnokształcące w Lesznie zastrzega sobie zatrudnienie wybranego/nej kandydata/tki na okres próbny, a następnie na czas określony i nie określony.


Autor informacji: Kokoci??ski Konrad
Informację wprowadził: 18
Opublikowany dnia: 2009-03-26
Wprowadzony do BIP dnia: 2009-03-26
Zmian: 0
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.