Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.pl??Przebudowa ul. Zwyci?stwa w Lesznie wraz z przebudow? sieci kanalizacji og??lnosp??awnej z przy???czami"

Data publikacji: 2009-03-24
Termin sk??adania ofert: 2009-04-16

Urząd Miasta Leszna z siedzibą w Lesznie przy ul. Karasia 15 informuje, że został ogłoszony przetarg nieograniczony na „Przebudowa ul. Zwycięstwa w Lesznie wraz z przebudową sieci kanalizacji ogólnospławnej z przyłączami” Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg: CPV 45.23.30.00-9; 45.23.10.00-5;

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można pobierać w siedzibie Miejskiego Zarządu Dróg i Inwestycji w Lesznie przy ul. Karasia 15, pok. Nr 30 oraz na stronie internetowej www.bip.leszno.pl.
Nie dopuszcza się składania ofert częściowych i wariantowych. Zamawiający informuje, że nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień uzupełniających na podstawie art. 67 ust. 1 pkt. 6.

Kryterium wyboru stanowić będzie w 100 % cena.

Termin wykonania zamówienia – 60 dni od przekazania placu budowy.

Opis warunków udziału w postępowaniu oraz sposób dokonywania oceny tych warunków:

1. O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1. posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień (art. 22 ust. 1 pkt 1 ustawy),
2. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia (art. 22 ust. 1 pkt 2 ustawy), tj.:
a) w ostatnich 5 latach zrealizowali co najmniej jedno zamówienie polegające na:
• wykonaniu nawierzchni z elementów prefabrykowanych betonowych drobnowymiarowych na podbudowie z kamienia łamanego stabilizowanego mechanicznie lub z betonu cementowego o łącznej powierzchni 1000 m2 ,
• wykonaniu nawierzchni w technologii z mas mineralno-asfaltowych o powierzchni 1.000 m2,
• budowie kanalizacji deszczowej lub sanitarnej
b) dysponują niezbędną kadrą techniczną, przy czym za minimum uznaje się 1 osobę z uprawnieniami do kierowania robót branży drogowej oraz 1 osobę z uprawnieniami do kierowania robót branży kanalizacyjnej, posiadającą ważne zaświadczenie o przynależności do Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa,
3. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia (art.22 ust.1 pkt 3 ustawy), przy czym za min. uznaje się dysponowanie kwotą (środki własne lub zdolność kredytowa) w wysokości 50% oferowanej kwoty za wykonanie zamówienia,
4. nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia (art.22 ust.1 pkt 4 ustawy),
5. z chwilą złożenia oferty akceptują bez zastrzeżeń warunki przetargu określone w niniejszej specyfikacji,
6. zobowiązują się do udzielenia 4 letniej gwarancji na wykonane roboty i wbudowane materiały.

Termin składania ofert na w/w zadanie wyznaczono do dnia 16 kwietnia 2009 roku do godz. 9:00.

Termin wpłaty wadium w wysokości 7.000,00 zł wyznaczono do dnia 16 kwietnia 2009 roku do godz. 9:00.

Otwarcie ofert nastąpi dnia 16 kwietnia 2009 roku o godz. 10:00 w siedzibie Miejskiego Zarządu Dróg i Inwestycji.

Termin związania wykonawcy z ofertą wynosić będzie 30 dni.

Ogłoszenie w dniu 24.03.2009r. zostało zamieszczone w Biuletynie Urzędu Zamówień Publicznych


Autor informacji: Lachowicz Agnieszka
Informację wprowadził: 20
Opublikowany dnia: 2009-03-24
Wprowadzony do BIP dnia: 2009-03-24
Zmian: 0
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.