Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plOdnowa oznakowania poziomego dr??g i ulic miasta Leszna w 2009 roku

Data publikacji: 2009-03-16
Termin sk??adania ofert: 2009-04-10

Urząd Miasta Leszna z siedzibą w Lesznie przy ul. Karasia 15 informuje, że został ogłoszony przetarg nieograniczony na wykonanie odnowy oznakowania poziomego dróg i ulic miasta Leszna metodą cienkowarstwową (CPV-45.23.32.21-4)

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można pobierać w siedzibie Miejskiego Zarządu Dróg i Inwestycji w Lesznie przy ul. Karasia 15, pok. Nr 30 oraz na stronie internetowej www.bip.leszno.pl.
Nie dopuszcza się składania ofert częściowych i wariantowych.

Zamawiający informuje, że nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień uzupełniających na podstawie art. 67 ust. 1 pkt. 6.

Kryterium wyboru stanowić będzie w 100 % cena.

Termin wykonania zamówienia – zakres podstawowy do 15 lipca 2008 a prace interwencyjne w ciągu 21 dni kalendarzowych licząc od dnia ich zlecenia.

Opis warunków udziału w postępowaniu oraz sposób dokonywania oceny tych warunków:

1. O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1. posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień (art. 22 ust. 1 pkt 1 ustawy),
2. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia (art. 22 ust. 1 pkt 2 ustawy), tj.:
a) w ostatnich 5 latach zrealizowali odnowę oznakowania poziomego na ulicach miast na powierzchni min 15 tys.m2.
b) dysponują pneumatyczną lub hydrodynamiczną malowarką samobieżną do wykonywania oznakowania poziomego jezdni
c) będą używać do odnowy oznakowania wyłącznie farb posiadających ważną aprobatę techniczną IBDiM
3. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia (art.22 ust.1 pkt 3 ustawy),
4. nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia (art.22 ust.1 pkt 4 ustawy),
5. z chwilą złożenia oferty akceptują bez zastrzeżeń warunki przetargu określone w niniejszej specyfikacji,
6. zobowiązują się do udzielenia 6 miesięcznej gwarancji na wykonane oznakowanie.


Termin składania ofert na w/w zadanie wyznaczono do dnia 10 kwietnia 2009 roku do godz. 9:00.

Termin wpłaty wadium w wysokości 2.000,00 zł wyznaczono do dnia 10 kwietnia 2009 roku do godz. 9:00.

Otwarcie ofert nastąpi dnia 10 kwietnia 2009 roku o godz. 9:30 w siedzibie Miejskiego Zarządu Dróg i Inwestycji

Termin związania wykonawcy z ofertą wynosić będzie 30 dni.

Ogłoszenie w dniu 16.03.2009r. zostało zamieszczone w Biuletynie Urzędu Zamówień Publicznych
Autor informacji: Lachowicz Agnieszka
Informację wprowadził: 20
Opublikowany dnia: 2009-03-16
Wprowadzony do BIP dnia: 2009-03-16
Zmian: 0
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.