Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015



Akty prawne


Projekty uchwał


Wolontariat



Informacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna




Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.pl



Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w post?powaniu o udzielenie zam??wienia publicznego dot. ??Wykonywanie nadzoru inwestorskiego na robotach drogowych zwi?zanych z bie???cym utrzymaniem nawierzchni dr??g i ulic na terenie Miasta Leszna w latach 2009-2012?.


Urząd Miasta Leszna zawiadamia o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego dot. „Wykonywanie nadzoru inwestorskiego na robotach drogowych związanych z bieżącym utrzymaniem nawierzchni dróg i ulic na terenie Miasta Leszna w latach 2009-2012”. W postępowaniu wpłynęły 2 oferty : 

 

Lp.

Firma

Oferowana kwota

(brutto)

Punktacja – kryterium cena

1. 

Firma Projektowo-Usługowa Krzysztof Marchwicki

64-100 Leszno ul. Duńska 30

3.000,00

100

2. 

Jan Grzempa

64-000 Kościan ul. A. Kaźmierczaka 10

4.880,00

61,47

 

W wyniku rozstrzygnięć przetargowych Komisja Przetargowa postanowiła:

wybrać ofertę Firmy Projektowo-Usługowej Krzysztof Marchwicki, 64-100 Leszno ul. Duńska 30 z ceną ofertową w wysokości 3.000,00 zł brutto

 

Wybrana oferta uzyskała największą ilość punktów, była ofertą z najniższą ceną ofertową i nie podlegała odrzuceniu.

 

 


Autor informacji: Lachowicz Agnieszka
Informację wprowadził: 20
Opublikowany dnia: 2009-03-12
Wprowadzony do BIP dnia: 2009-03-12
Zmian: 0




Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.