Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plMODYFIKACJA TRE??CI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNK??W ZAM??WIENIA NA ??BUDOW? NAWIERZCHNI UL. JANA KAZIMIERZA W LESZNIE NA ODCINKU OD UL. KMICICA DO UL. JAGIE??Y WRAZ Z BUDOW? BRAKUJ?CEGO ODCINKA KANALIZACJI DESZCZOWEJ

Data publikacji: 2009-02-11
Termin sk??adania ofert: 2009-03-17

MODYFIKACJA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA „BUDOWĘ NAWIERZCHNI UL. JANA KAZIMIERZA W LESZNIE NA ODCINKU OD UL. KMICICA DO UL. JAGIEŁŁY WRAZ Z BUDOWĄ BRAKUJĄCEGO ODCINKA KANALIZACJI DESZCZOWEJ

Uprzejmie informujemy, że na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy „Prawo zamówień publicznych” (t.j. z 2007r. Dz. U. nr 223 poz. 1655 ze zm.) wprowadza się następujące zmiany do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na zadanie pod nazwą: „Budowa nawierzchni ul. Jana Kazimierza w Lesznie wraz z budową brakującego odcinka kanalizacji deszczowej”:

1) Zwiększa się zakres rzeczowy zamówienia określony w rozdz. 3 SIWZ o:
1.1. przebudowę sieci kanalizacji deszczowej na odcinku od ul. Kordeckiego do ul. Jagiełły
1.2. przebudowę sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami do granic posesji
1.3. przebudowę sieci przyłączy wodociągowych do granic posesji

2) zmianie ulega załącznik nr 1 do siwz – w załączeniu nowy formularz druku oferty
3) zmianie ulega załącznik nr 4 do siwz – w załączeniu nowy projekt umowy
4) zmianie ulega załącznik nr 5 do siwz – o dodatkowe kosztorysy ofertowe na przebudowę sieci kanalizacji deszczowej, przebudowę sieci kanalizacji sanitarnej i przebudowę przyłączy wodociągowych
5) zmianie ulega załącznik nr 6 do siwz – o dodatkowe dokumentacje techniczne na przebudowę sieci kanalizacji deszczowej, przebudowę sieci kanalizacji sanitarnej i przebudowę przyłączy wodociągowych
6) zmianie ulegają następujące zapisy rozdziału 3 :
1.1. do ust. 3 dodaje się ppkt 6 o brzmieniu : „przebudowę lub budowę infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej należy prowadzić wg dodatkowych wymogów realizacji i rozliczania inwestycji wodociągowych i kanalizacyjnych zamieszczonych w załączniku nr 6 do siwz”
1.2. zmienia się treść ust. 5 ppkt 4, który otrzymuje brzmienie: „obsługę geodezyjną, zorganizowanie i przeprowadzenie niezbędnych prób , pomiarów, badań i odbiorów oraz wykonanie dokumentacji powykonawczej, łącznie z dokumentacją geodezyjną; wytyczne prowadzenia obsługi geodezyjnej dla przebudowy lub budowy sieci wodociągowych i kanalizacyjnych zamieszczono w zał. Nr 6 do siwz”
1.3. zmienia się treść ust. 5 ppkt 5, który otrzymuje brzmienie: „Wykonawca zobowiązany jest do wypłukania wykonanych kanalizacji przed dokonaniem odbioru częściowego robót celem dokonania inspekcji telewizyjnych wykonanych sieci. Inspekcja TV zostanie wykonana na zlecenie i koszt Zamawiającego. Inspekcja TV musi określać spadek podłużny wykonanej kanalizacji. Jeżeli w inspekcji TV stwierdzi się nieprawidłowości Wykonawca zobowiązany będzie do usunięcia w ustalonym terminie wskazanych przez Zamawiającego usterek oraz przeprowadzenia na swój koszt ponownej inspekcji TV
1.4. zmienia się treść ust. 9, który otrzymuje brzmienie: „Przekazanie placu budowy dla robót branży sanitarnej nastąpi w terminie 10 dni od dnia podpisania umowy a dla robót branży drogowej po dokonaniu odbioru robót branży sanitarnej”
1.5. zmienia się treść ust. 11, który otrzymuje brzmienie: „Dopuszcza się dokonanie jednego odbioru częściowego robót przed odbiorem końcowym, przy czym odbiór częściowy dotyczyć będzie wszystkich robót branży sanitarnej. Do odbioru częściowego należy przedłożyć:
• kosztorys powykonawczy sprawdzony i zatwierdzony przez inspektora nadzoru
• protokóły badań, sprawdzeń, prób, kontroli odbiorów technicznych, (między innymi prób szczelności sieci, badanie zagęszczenia gruntu, badanie klasy betonu), płukania sieci wodociągowej, dokumenty świadczące o przydatności wody do spożycia
• szkice geodezyjne wykonanych sieci

Jednocześnie na podstawie art. 38 ust.6 ustawy Prawo zamówień publicznych przesuwa się termin składania ofert określony w rozdziale 15 pkt 1 SIWZ do dnia 17 marca 2009r. godz. 09:00 oraz termin publicznego otwarcia ofert określony w rozdziale 15 pkt 3 SIWZ na dzień 17 marca 2009 r. godz. 09:30.Autor informacji: Lachowicz Agnieszka
Informację wprowadził: 20
Opublikowany dnia: 2009-03-03
Wprowadzony do BIP dnia: 2009-03-03
Zmian: 0
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.