Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plPrzetarg nieograniczony na wykonywanie nadzoru inwestorskiego na robotach budowlanych w zakresie sieci, instalacji i urz?dze?? elektrycznych i elektroenergetycznych, realizowanych na rzecz Miasta Leszna w okresie od marca 2009 r. do marca 2012 r

Data publikacji: 13.02.2009
Termin sk??adania ofert: 24.02.2009


MIASTO LESZNO
Urząd Miasta Leszna
64-100 Leszno, ul. Karasia 15
ogłasza przetarg nieograniczony na:

„ Wykonywanie nadzoru inwestorskiego na robotach budowlanych w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, realizowanych na rzecz Miasta Leszna w okresie od marca 2009 r. do marca 2012 r.”

Opis przedmiotu zamówienia wg kodów Wspólnego Słownika Zamówień:
CPV 71.24.70.00-1; CPV 71.24.60.00-4; CPV 71.24.40.00-0; CPV 71.31.54.00-3; CPV 71.52.00.00-9
1. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia jest zamieszczona na stronie internetowej
www.bip.leszno.pl . SIWZ można pobrać również w siedzibie zamawiającego przy ul. Karasia 15, pok. 34, lub za pobraniem pocztowym.
2. Przedmiot zamówienia obejmuje:
1) reprezentowanie Zamawiającego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności wykonywanych robót budowlanych z projektem i pozwoleniem na budowę lub zgłoszeniem, przepisami techniczno-budowlanymi oraz wiedzą techniczną;
2) sprawdzanie jakości wykonanych robót i wbudowanych wyrobów budowlanych, a w szczególności zapobieganie zastosowaniu wyrobów budowlanych wadliwych i niedopuszczonych do stosowania w budownictwie;
3) sprawdzanie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających, uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych, naradach roboczych oraz przygotowanie i udział w czynnościach odbioru wykonanych robót budowlanych i gotowych obiektów budowlanych oraz przekazywanie ich do użytkowania. Udział w przeglądach technicznych w okresie trwania rękojmi i gwarancji nadzorowanych obiektów budowlanych;
4) potwierdzanie w zakresie rzeczowym i finansowym faktycznie wykonanych robót oraz usunięcia wad, a także kontrolowanie rozliczeń finansowych robót;
5) współudział w przygotowaniu techniczno-organizacyjnym do realizacji zleconych do nadzorowania robót budowlanych w zakresie sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych;
6) sporządzanie protokołów konieczności wykonania robót dodatkowych lub zamiennych;
7) aktualizowanie kosztorysów inwestorskich.
3. Podstawowe obowiązki i uprawnienia inspektora nadzoru inwestorskiego określa ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ( tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 ze zmianami).
4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
5. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
6. Wymagany termin wykonania zamówienia: do marca 2012 r..
7. O zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień (art. 22 ust. 1 pkt 1 ustawy);
2) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia (art. 22 ust. 1 pkt 2 ustawy);
3) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia (art. 22 ust.1 pkt 3 ustawy);
4) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia (art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy);.
5) nie prowadzą działalności gospodarczej w zakresie handlu wyrobami budowlanymi;
6) akceptują bez zastrzeżeń warunki przetargu określone w niniejszej specyfikacji;
7) wniosą wadium
8. Osoba wyznaczona na inspektora nadzoru inwestorskiego powinna spełniać następujące warunki:
1) posiadać uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i
urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, do kierowania robotami budowlanymi;
2) być członkiem właściwej izby samorządu zawodowego;
3) nie może być zatrudniona w innej jednostce, poza firmą wykonawcy, na podstawie umowy o
pracę;
4) posiadać co najmniej 3 – letnie doświadczenie zawodowe w wykonywaniu nadzoru
inwestorskiego na robotach budowlanych z zakresu sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i
elektroenergetycznych. Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli wyznaczona osoba wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia wykonywała nadzór inwestorski na co najmniej 10 robotach budowlanych, w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, oraz przedłoży dokumenty potwierdzające należyte wykonanie nadzorów.
9. Ocena spełniania w/w warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą „spełnia — nie spełnia”, w
Oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach wyszczególnionych w rozdz. 9 SIWZ. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż w/w warunki wykonawca spełnił.
10. W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu wykonawca przedłoży
następujące oświadczenia i dokumenty:
1) wypełniony formularz ofertowy (wg załączonego druku);
2) oświadczenie, że posiada uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności niezbędnych do realizacji zamówienia, jeśli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
3) oświadczenie, że posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia;
4) oświadczenie, ze znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
5) oświadczenie, że nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych;
6) oświadczenie, że nadzór inwestorski będzie wykonywała osobiście osoba wskazana w ofercie;
7) oświadczenie osoby wyznaczonej na inspektora nadzoru, że nie jest zatrudniona na podstawie umowy o pracę w żadnej innej jednostce poza firmą wykonawcy;
8) oświadczenie, że wykonawca nie prowadzi działalności gospodarczej w zakresie handlu wyrobami budowlanymi;
9) oświadczenie, że wykonawca zapoznał się ze szczegółowymi warunkami przetargu zawartymi w SIWZ i że akceptuje je bez zastrzeżeń;
10) oświadczenie, że wykonawca uważa się za związanego ofertą do terminu ważności oferty wskazanego w SIWZ i zobowiązuje się w przypadku wyboru jego oferty zawrzeć umowę;
11) oświadczenie, że wykonawca posiada wszystkie informacje niezbędne do przygotowania oferty i znane są mu wymagania i przepisy w zakresie świadczeń objętych zamówieniem;
12) aktualny odpis z właściwego rejestru albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, (wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert);
13) aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków i opłat lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności, lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
14) aktualne zaświadczenie z właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zale¬ga z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
15) dokumenty potwierdzające, że wykonawca posiada wyma¬gane uprawnienia do wykonywania nadzoru inwestorskiego w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych. Przedłożone dokumenty powinny potwierdzać spełnienie warunków określonych w rozdz. 8 ust. 2 pkt 1;
16) dokument potwierdzający, że jest członkiem właściwej izby samorządu zawodowego;
17) Wykaz wykonanych w okresie ostatnich trzech lat przed wszczęciem postępowania nadzorów inwestorskich z podaniem inwestora, wartości, daty i miejsca nadzorowanych robót. Należy załączyć dokumenty potwierdzające, że nadzór inwestorski był wykonywany należycie. Wykaz i dokumenty potwierdzające powinny spełniać warunek określony w rozdz. 8 ust. 2 pkt 4.
18) Dowód wniesienia wadium.

Ocena spełniania w/w warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą „spełnia — nie spełnia”.
11. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 1.000,00 zł.
12. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:
cena – 100 %
13. Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego przy ul. Karasia 15, pok. 34 do 24 lutego
2009 r., do godz. 10:00
14. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie zamawiającego przy ul. Karasia 15 pok., 24 lutego 2009 r. o godz. 10:30.
15. Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
16. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji
elektronicznej
17) Uprawnieni do kontaktów z wykonawcami – Rafał Bukowski tel. 065 529 81 28, Tadeusz Sieracki tel. 065 529 81 34, w godz. 8 – 15.Autor informacji: Lachowicz Agnieszka
Informację wprowadził: 20
Opublikowany dnia: 2009-02-16
Wprowadzony do BIP dnia: 2009-02-16
Zmian: 0
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.