Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plObwieszczenie dot. przebudowie linii napowietrznej SN-15kV przebiegaj?cej przez dzia??ki nr ew. 5/16,5/9,1/7,1/8, 1/10,1/4, i 5/14 w rejonie ul. Do??ynkowej w Lesznie.

Numer dokumentu: ...
Rok: 2009

O B W I E S Z C Z E N I E
Stosownie do art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu Przestrzennym (Dz.U. z 2003 r.Nr 80,poz.717 z późniejszymi zmianami) i art.61 § 1-4 Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 ze zmianami) zawiadamiam, że dnia 4 lutego 2009 r. wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegających na:
- przebudowie linii napowietrznej SN-15kV przebiegającej przez działki nr ew. 5/16,5/9,1/7,1/8, 1/10,1/4, i 5/14 w rejonie ul. Dożynkowej w Lesznie.

W związku z powyższym informujemy strony, że w Wydziale Architektury, Planowania Przestrzennego i Budownictwa Urzędu Miasta Leszna Al. Jana Pawła II 21, pok. Nr 206 w godz. 800 – 1400 w terminie 14 dni od dnia ukazania się niniejszego Obwieszczenia można zapoznać się z złożonym wnioskiem Inwestora oraz zgłaszać swoje ewentualne uwagi i zastrzeżenia.Prezydent Miasta Leszna

Tomasz Malepszy


Autor informacji: Nowacka Jolanta
Informację wprowadził: 23
Opublikowany dnia: 2009-02-13
Wprowadzony do BIP dnia: 2009-02-13
Zmian: 0
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.