Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plPrzetarg nieograniczony na budow? budynku mieszkalnego wielorodzinnego z lokalami socjalnymi na dzia??ce nr 287 przy ul ?owieckiej w Lesznie

Data publikacji: 05.02.2009
Termin sk??adania ofert: 26.02.2009

 

UWAGA: w dniu 18.02.2009r. zostały dodane wyjaśnienia do treści siwz

MIASTO LESZNO
Urząd Miasta Leszna
64-100 Leszno, ul. Karasia 15
ogłasza przetarg nieograniczony na:

„Budowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego z lokalami socjalnymi na działce nr 287 przy ul Łowieckiej w Lesznie”.
Kod CPV 45.34.31.20-6

1. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia jest zamieszczona na stronie internetowej
www.bip.leszno.pl . SIWZ można pobrać również w siedzibie zamawiającego przy ul. Karasia 15, pok. 34, lub za pobraniem pocztowym.
2. Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie:
1) budowę wolnostojącego budynku jednokondygnacyjnego z dachem płaskim dwuspadowym o powierzchni użytkowej 444,12 m2 ;
2) wykonanie wewnętrznych instalacji sanitarnych;
3) wykonanie wewnętrznej instalacji elektrycznej;
4) wykonanie instalacji oświetlenia zewnętrznego;
5) wykonanie zewnętrznych instalacji wodociągowych i kanalizacyjnych;
6) wykonanie przyłączy wodociągowego i kanalizacyjnego;
7) wykonanie utwardzenia ciągów komunikacyjnych i parkingów oraz zagospodarowanie terenu.
3. Szczegółowo przedmiot zamówienia opisują: projekt budowlany, specyfikacje techniczne
wykonania i odbioru robót i przedmiary robót.
4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
5. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
6. Wymagany termin wykonania zamówienia: do 31 października 2009 r..
7. O zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień (art. 22 ust. 1 pkt 1ustawy);
2) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia (art. 22 ust. 1 pkt 2 ustawy). Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże wybudowanie w ostatnich 5 latach co najmniej dwóch budynków w technologii tradycyjnej o powierzchni użytkowej nie mniejszej niż 400 m2 każdy , wyposażonych w instalacje sanitarne i elektryczne oraz załączy dokumenty potwierdzające, że roboty budowlane zostały wykonane należycie;
3) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia (art. 22 ust. 1 pkt 3 ustawy) zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże posiadanie własnych środków finansowych lub zdolności kredytowej w wysokości co najmniej 50 % oferowanej ceny za wykonanie zamówienia;
4) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia (art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy);
5) akceptują bez zastrzeżeń warunki przetargu określone w niniejszej specyfikacji;
6) zobowiązują się do udzielenia 5 letniej rękojmi i gwarancji jakości na wykonany przedmiot zamówienia;
7) wniosą wadium.
8. W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu wykonawca przedłoży
następujące oświadczenia i dokumenty:
1) wypełniony formularz ofertowy (wg załączonego druku);
2) oświadczenie, że posiada uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności niezbędnych do realizacji zamówienia, jeśli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
3) oświadczenie, że posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia;
4) oświadczenie, ze znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia ;
5) oświadczenie, że nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych;
6) oświadczenie, że Wykonawca zapoznał się szczegółowo z warunkami przetargu zawartymi w niniejszej SIWZ oraz wzorem umowy i że akceptuje je bez zastrzeżeń;
7) oświadczenie, że Wykonawcy znane są warunki prowadzenia robót oraz posiada wszystkie informacje niezbędne do przygotowania i złożenia oferty;
8) oświadczenie, że zobowiązuje się do udzielenia 5 letniej rękojmi na wady i gwarancji jakości na wykonany przedmiot zamówienia;
9) oświadczenie o sposobie realizacji zamówienia, siłami własnymi lub z udziałem podwykonawców. Przy realizacji z udziałem podwykonawców należy wskazać które części zamówienia zostaną powierzone podwykonawcom;
10) aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewi¬dencji działalności gospodarczej, (wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upły¬wem terminu składania ofert);
11) aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności, lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
12) aktualne zaświadczenie z właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zale¬ga z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wy¬stawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert);
13) wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że roboty te zostały wykonane należycie. Za minimum uznaje się podanie wybudowania dwóch budynków w technologii tradycyjnej o powierzchni użytkowej nie mniejszej niż 400 m2 każdy, wyposażonych w instalacje sanitarne i elektryczne;
14) wykaz osób, którymi będzie dysponował Wykonawca i które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wraz
z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności. Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca poda dane osoby wyznaczonej na kierownika budowy, oraz załączy do oferty jej uprawnienia budowlane i potwierdzenie przynależności do Izby Samorządu Zawodowego.
15) informację z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej , w których Wykonawca posiada rachunek, potwierdzającej posiadanie środków finansowych lub zdolności kredytowej w wysokości co najmniej 50 % ceny ofertowej na wykonanie zamówienia, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
16) polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej;
17) kosztorys ofertowy;
18) zbiorcze zestawienie kosztów elementów robót;
19) potwierdzenie wniesienia wadium.
Ocena spełniania w/w warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą „spełnia — nie spełnia”.
9. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 15.000.00 zł.
10. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:
cena – 100 %
11. Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego przy ul. Karasia 15, pok. 34 do 26 lutego
2009 r., do godz. 10:00
12. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie zamawiającego przy ul. Karasia 15 pok., 26 lutego 2009 r.
o godz. 10:30.
13. Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu
składania ofert.
14. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji
elektronicznej
15) Uprawnieni do kontaktów z wykonawcami – Rafał Bukowski tel. 065 529 81 28,
Tadeusz Sieracki tel. 065 529 81 34, w godz. 8 – 15.Autor informacji: Lachowicz Agnieszka
Informację wprowadził: 20
Opublikowany dnia: 2009-02-06
Wprowadzony do BIP dnia: 2009-02-18
Ilość zmian wpisu: 1 - pokaż poprzednie wersje
  - wersja z dnia 2009-02-06 wprowadzona przez: 20
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.