Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.pl??WYKONYWANIE NADZORU INWESTORSKIEGO NA ROBOTACH DROGOWYCH ZWI?ZANYCH Z BIE???CYM UTRZYMANIEM NAWIERZCHNI DR??G I ULIC NA TERENIE MIASTA LESZNA W LATACH 2009 - 2012?

Data publikacji: 2009-02-04
Termin sk??adania ofert: 2009-02-24

Urząd Miasta Leszna z siedzibą w Lesznie przy ul. Karasia 15 informuje, że został ogłoszony przetarg nieograniczony na „Wykonywanie nadzoru inwestorskiego na robotach drogowych związanych z bieżącym utrzymaniem nawierzchni dróg i ulic na terenie Miasta Leszna w latach 2009-2012”

1. Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg: CPV 71.24.70.00-1 ; 71.52.00.00-9

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można pobierać w siedzibie Miejskiego Zarządu Dróg i Inwestycji w Lesznie przy ul. Karasia 15, pok. Nr 30 oraz na stronie internetowej www.bip.leszno.pl. .

Nie dopuszcza się składania ofert częściowych i wariantowych.


Kryterium wyboru stanowi w 100 % cena.

Termin wykonania zamówienia – 36 miesięcy licząc od dnia zawarcia umowy

Opis warunków udziału w postępowaniu oraz sposób dokonywania oceny tych warunków:

1. O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień (art. 22 ust. 1 pkt 1 ustawy),
2) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia (art. 22 ust. 1 pkt 2 ustawy), tj.: osoba wyznaczona na inspektora nadzoru inwestorskiego powinna spełniać następujące warunki:
a/ posiadać uprawnienia budowlane bez ograniczeń lub w specjalności drogowej;
b/ być członkiem właściwej izby samorządu zawodowego;
c/ w trakcie realizacji zamówienia nie będzie zatrudniona w innej jednostce, poza podmiotem składającym ofertę, na podstawie umowy o pracę.
d/ posiadać doświadczenie zawodowe w realizacji zadań o podobnym charakterze , tj. wykonywała min. 3 nadzory inwestorskie na robotach drogowych lub wykaże, że była kierownikiem budowy na min. 3 robotach drogowych. (Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli wyznaczona osoba wykaże, że w ciągu ostatnich trzech lat sprawowała co najmniej 1 nadzór nad robotami drogowymi o zakresie podobnym do niniejszego zamówienia lub wykaże, że była kierownikiem budowy na min. 3 robotach drogowych oraz przedłoży dokumenty potwierdzające należyte wykonanie powierzonych funkcji)

3) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia (art.22 ust.1 pkt 3 ustawy,
4) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia (art.22 ust.1 pkt 4 ustawy),
5) z chwilą złożenia oferty akceptują bez zastrzeżeń warunki przetargu określone w siwz,

Termin składania ofert na w/w zadanie wyznaczono do dnia 24 lutego 2009 roku do godz. 9:00.

Termin wpłaty wadium w wysokości 1.000,00 zł wyznaczono do dnia 24 lutego 2009 roku do godz. 9:00.

Otwarcie ofert nastąpi dnia 24 lutego 2009 roku o godz. 9:30 w siedzibie Miejskiego Zarządu Dróg i Inwestycji

Termin związania wykonawcy z ofertą wynosić będzie 30 dni.

Ogłoszenie w dniu 04.02.2009r. zostało zamieszczone w Biuletynie Urzędu Zamówień Publicznych

Pliki do pobrania:

Autor informacji: Lachowicz Agnieszka
Informację wprowadził: 20
Opublikowany dnia: 2009-02-04
Wprowadzony do BIP dnia: 2009-02-04
Zmian: 0
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.