Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plPrzetarg nieograniczony na budow? ul. Sosnowej w Lesznie na odcinku od ul. Spacerowej do posesji nr 23

Data publikacji: 02.02.2009r.
Termin sk??adania ofert: 05.03.2009r.

Urząd Miasta Leszna


z siedzibą w Lesznie przy ul. Karasia 15 informuje, że został ogłoszony przetarg nieograniczony na : „Budowę ul. Sosnowej w Lesznie na odcinku od ul. Spacerowej do posesji nr 23”

Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg: CPV 45.23.31.20-6

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można pobierać w siedzibie Miejskiego Zarządu Dróg i Inwestycji w Lesznie przy ul. Karasia 15, pok. Nr 30 oraz na stronie internetowej www.bip.leszno.pl. .

Nie dopuszcza się składania ofert częściowych i wariantowych.

Zamawiający informuje, że przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających na podstawie art. 67 ust. 1 pkt. 6 stanowiących nie więcej niż 50% wartości zamówienia podstawowego.

Kryterium wyboru stanowi w 100 % cena.

Termin wykonania zamówienia – 60 dni od przekazania placu budowy.

Opis warunków udziału w postępowaniu oraz sposób dokonywania oceny tych warunków:

1.O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1)posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień (art. 22 ust. 1 pkt 1 ustawy),
2)posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia (art. 22 ust. 1 pkt 2 ustawy), tj.:
a) w ostatnich 5 latach zrealizowali co najmniej jedno zamówienie polegające na wykonaniu nawierzchni z elementów prefabrykowanych betonowych drobnowymiarowych na podbudowie z kamienia łamanego stabilizowanego mechanicznie lub z betonu cementowego o łącznej powierzchni 2.000 m2
b) dysponują niezbędną kadrą techniczną, przy czym za minimum uznaje się 1 osobę z uprawnieniami do kierowania robót branży drogowej posiadającą ważne zaświadczenie o przynależności do Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa
3)znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia (art.22 ust.1 pkt 3 ustawy), przy czym za min. uznaje się dysponowanie kwotą (środki własne lub zdolność kredytowa) w wysokości 50% oferowanej kwoty za wykonanie zamówienia,
4)nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia (art.22 ust.1 pkt 4 ustawy),
5)z chwilą złożenia oferty akceptują bez zastrzeżeń warunki przetargu określone w specyfikacji,
6)zobowiązują się do udzielenia 4 letniej gwarancji na wykonane roboty i wbudowane materiały.

Termin składania ofert na w/w zadanie wyznaczono do dnia 5 marca 2009 roku do godz. 9:00.

Termin wpłaty wadium w wysokości 6.000,00 zł wyznaczono do dnia 5 marca 2009 roku do godz. 9:00.

Otwarcie ofert nastąpi dnia 5 marca 2009 roku o godz. 9:30 w siedzibie Miejskiego Zarządu Dróg i Inwestycji

Termin związania wykonawcy z ofertą wynosić będzie 30 dni.

Ogłoszenie w dniu 02.02.2009r. zostało zamieszczone w Biuletynie Urzędu Zamówień PublicznychAutor informacji: Lachowicz Agnieszka
Informację wprowadził: 20
Opublikowany dnia: 2009-02-02
Wprowadzony do BIP dnia: 2009-02-02
Zmian: 0
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.