Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plReferent ds. p??ac i kadr - Gimnazjum Nr 1 w Lesznie


Gimnazjum Nr 1 w Lesznie
im.Powstańców Wielkopolskich
Leszno, Plac Komeńskiego 1, tel. 065 529-65-77

ogłasza nabór na wolne stanowisko
referent ds. płac i kadr

wymiar czasu pracy : pełen etat
rodzaj umowy : umowa o pracę

1. Wymagania niezbędne :
a) wykształcenie co najmniej średnie
b) biegła umiejętność obsługi komputera w zakresie środowiska Windows (Word, Exel) i urządzeń biurowych
c) znajomość podstaw rachunkowości oraz bankowości elektronicznej
d) obywatelstwo polskie
e) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych
f) oświadczenie kandydata o niekaralności

2. Wymagania dodatkowe :
a) sumienność, systematyczność, odpowiedzialność,
b) umiejętność organizacji pracy i pracy w zespole.
c) znajomość zagadnień z zakresu prawa oświatowego i prawa pracy

3. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku :
a) sporządzanie list płac, zasiłków chorobowych,kart wynagrodzeń pracowników,
b) sporządzanie dokumentów rozliczeniowych i sprawozdań do ZUS-u, Urzędu Skarbowego i PFRON-u,
c) prowadzenie i archiwizacja płac i dokumentacji płacowej,
d) prowadzenie spraw socjalno-bytowych pracowników,
e) sporządzanie wymaganych sprawozdań z zakresu w/w czynności,
f) przygotowywanie dokumentacji emerytalno-rentowej.

4. Szczegółowy opis stanowiska pracy można uzyskać w Gimnazjum Nr 1 im. Powstańców Wielkopolskich w Lesznie, Plac Komeńskiego 1, I piętro sekretariat szkoły, telefon 065 529 65 77

5. Wymagane dokumenty :
a) list motywacyjny,
b) życiorys (CV),
c) dokumenty poświadczające wykształcenie (świadectwo,dyplom),
d) inne dodatkowe dokumenty o kursach i posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.

Dokumenty aplikacyjne powinny być opatrzone klauzulą :
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.z 2002r. Nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz ustawą z dnia 22 marca 1990r. o pracownikach samorządowych (Dz.U.z 2001r. Nr 142, poz.1593 ze zm.)”

Dokumenty należy składać w sekretariacie Gimnazjum Nr 1 im.Powstańców Wielkopolskich w Lesznie, Plac Komeńskiego 1, I piętro w sekretariacie szkoły z dopiskiem :
„Dotyczy naboru na stanowisko referent ds. płac”
w nieprzekraczalnym terminie do dnia 10.02.2009r.
Aplikacje, które wpłyną do Gimnazjum Nr 1 im.Powstańców Wlkp. w Lesznie po wyżej wymienionym terminie, nie będą rozpatrywane.
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.leszno.pl.) oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Gimnazjum Nr 1 im.Powstańców Wlkp. w Lesznie, Plac Komeńskiego 1, (I piętro).
Dokumenty aplikacyjne niespełniające kryteriów wymaganych w ogłoszeniu zostaną po ogłoszeniu rekrutacji komisyjnie zniszczone, natomiast dokumenty osób, które w procesie rekrutacji zakwalifikowały się do dalszego etapu, będą przechowywane zgodnie z instrukcją kancelaryjną.Autor informacji: Barbara Janus
Informację wprowadził: 18
Opublikowany dnia: 2009-01-26
Wprowadzony do BIP dnia: 2009-01-26
Zmian: 0
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.