Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plI przetarg ustny nieograniczony na sprzeda?? na w??asno??? nieruchomo??ci gruntowej niezabudowanej po??o??onej w Lesznie przy ul. 17 Stycznia

Data publikacji: ---
Termin sk??adania ofert: 2009

PREZYDENT MIASTA LESZNA
ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż na własność nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Lesznie przy ul. 17 Stycznia.
Przedmiotem przetargu jest nieruchomość oznaczona w ewidencji gruntów jako:
- dz. nr 55/17 na ark. m. 127 o powierzchni 0,3501 ha,
dla której w Sądzie Rejonowym w Lesznie – Wydziale Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta KW nr 23018.
Cena wywoławcza netto nieruchomości wynosi 1.266.000,00zł
Do ceny osiągniętej w przetargu doliczony będzie podatek VAT w wysokości 22%. Postąpienie nie mniejsze niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.
Przetarg odbędzie się dnia 24 marca 2009r. o godz. 1000  w siedzibie Urzędu Miasta ul. Karasia 15 – sala konferencyjna - parter.
Dla nieruchomości obowiązują ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Okrężnej, Al. Konstytucji 3 Maja i torów PKP w Lesznie zatwierdzonego Uchwałą Nr XLI/501/2006 Rady Miejskiej Leszna z dnia 26 października 2006r. Zgodnie z planem przedmiotowa nieruchomość położona jest na terenie oznaczonym symbolem 3U i jest przeznaczona pod tereny zabudowy usługowej z dopuszczeniem lokalizacji stacji paliw. Dopuszczalne obiekty towarzyszące: garaże, budynki gospodarcze, urządzenia i obiekty infrastruktury technicznej. Dopuszcza się lokalizacji obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2.000 m2. Powierzchnia zabudowy – maks. 60% powierzchni działki.
Nieruchomość jest niezabudowana, narożna o kształcie zbliżonym do kwadratu, częściowo zadrzewiona, zakrzaczona, porośnięta chaszczami, wymagająca oczyszczenia terenu.
Usunięcie drzew i krzewów z terenu nieruchomości jest możliwe po uzyskaniu zezwolenia Prezydenta Miasta Leszna zgodnie z Ustawą o ochronie przyrody.
Zakończenie zabudowy, za którą uważa się wybudowanie budynku w stanie surowym zamkniętym, w ciągu 4 lat.
Wadium w wysokości 250.000,00 zł należy wpłacić na konto Urzędu Miasta nr 37 1020 3088 0000 8302 0005 7703 Bank PKO BP S.A. I O/Leszno do dnia 17 marca 2009r.
Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.
Pozostałe wadia zwraca się niezwłocznie po zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od zamknięcia przetargu.
Uczestnicy przetargu są zobowiązani posiadać: dowód tożsamości; dowód wpłaty wadium; numer NIP; w przypadku gdy uczestnikiem przetargu jest osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – zaświadczenie o rejestracji działalności gospodarczej. W przypadku gdy uczestnikiem przetargu jest osoba prawna, osoba upoważniona do reprezentowania uczestnika powinna przedłożyć do wglądu aktualny wypis z Krajowego Rejestru Sądowego.
Jeżeli uczestnik jest reprezentowany przez pełnomocnika, konieczne jest przedłożenie oryginału pełnomocnictwa upoważniającego do uczestnictwa w przetargu.
W przypadku, gdy nabywcą nieruchomości ustalony zostanie cudzoziemiec w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 167, poz. 1758 z późn. zm.), do zawarcia umowy notarialnej sprzedaży nieruchomości nabywca winien przedłożyć zezwolenie, jeżeli uzyskanie zezwolenia wynika z przepisów cytowanej wyżej ustawy.
Prezydent Miasta Leszna zastrzega sobie prawo odkupu nieruchomości w ciągu 5 lat od dnia zawarcia aktu notarialnego.
Cena nieruchomości osiągnięta w przetargu zwiększona o podatek VAT w wysokości 22% podlega zapłacie przed zawarciem umowy notarialnej, nie później niż w dniu zawarcia umowy.
Zawiadomienie o terminie zawarcia umowy sprzedaży nastąpi najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.
W przypadku gdy osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w kancelarii notarialnej w oznaczonym miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy notarialnej, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
Prezydent Miasta Leszna zastrzega sobie prawo odwołania przetargu.
Bliższych informacji można uzyskać w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami, Al. Jana Pawła II 21, pok. nr 106-110, telefon 529-82-11, 529-82-13.


Zdjęcia dołączone:

 

Autor informacji: Jolanta Jankowiak
Informację wprowadził: 46
Opublikowany dnia: 2009-01-16
Wprowadzony do BIP dnia: 2009-01-16
Zmian: 0
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.