Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plUCHWA?A NR XXVIII/ 333/2008 Rady Miejskiej Leszna z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie powo??ania Sekretarza Miasta Leszna

Numer uchwa??y: 333
Numer sesji: 28
Rok: 2008

UCHWAŁA NR XXVIII/ 333/2008
Rady Miejskiej Leszna z dnia 30 grudnia 2008 r.
w sprawie powołania Sekretarza Miasta Leszna


Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz.1591 ze zm.) w związku z art. 2 pkt 3 ustawy z dnia 22 marca 1990 roku o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1593 ze zm.) Rada Miejska Leszna uchwala co następuje:

§ 1

Powołuje się Pana Macieja Dziamskiego na stanowisko Sekretarza Miasta Leszna z dniem 30 grudnia 2008 r.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Leszna.


§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wiceprzewodniczący
Rady Miejskiej Leszna

Wojciech Rajewski

Uzasadnienie
do uchwały Nr XXVIII/333/2008 Rady Miejskiej z dnia 30 grudnia 2008 r.
w sprawie powołania Sekretarza Miasta Leszna

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz.1591 ze zm.) do wyłącznej właściwości rady gminy należy powoływanie i odwoływanie, na wniosek prezydenta miasta, sekretarza miasta.

Osoba powołana na stanowisko sekretarza musi spełniać wymogi określone w art. 3 ustawy o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1593 ze zm.). Ponadto musi spełniać wymogi kwalifikacyjne określone w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 2 sierpnia 2005 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w urzędach gmin, starostwach powiatowych i urzędach marszałkowskich (Dz. U. Nr 146, poz. 1223 ze zm.).

Treść uchwały o powołaniu sekretarza miasta ogranicza się do wskazania osoby powołanej na stanowisko i terminu, od którego następuje powołanie. Ustalenie pozostałych istotnych warunków pracy i płacy, w szczególności wymiar czasu pracy i wysokość wynagrodzenia, należą do kompetencji prezydenta miasta.

Warunkiem podjęcia uchwały w przedmiocie powołania jest złożenie w tej sprawie wniosku Prezydenta Miasta, w którym wskazuje on odpowiednią kandydaturę na to stanowisko. Stosowny wniosek w tej sprawie Prezydent Miasta Leszna złożył do Rady Miejskiej Leszna, wskazując w nim kandydaturę Pana Macieja Dziamskiego. W wyniku przeprowadzonego naboru Pan Maciej Dziamski został zarekomendowany przez Komisję Rekrutacyjną Prezydentowi Miasta Leszna na stanowisko Sekretarza Miasta Leszna. Prezydent kandydaturę zatwierdził. Kandydat spełnia wszystkie wymogi określone w/w przepisami.

Od października 1999 r. zatrudniony jest w Urzędzie Miasta Leszna na stanowisku urzędniczym, aktualnie na stanowisku głównego specjalisty ds. public relations w Wydziale Promocji i Rozwoju. Posiada wykształcenie wyższe magisterskie – jest absolwentem Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu na kierunku socjologia. W trakcie dotychczasowej pracy dał się poznać jako pracownik ambitny, w pełni zaangażowany w pracę, odpowiedzialny i w wysokim stopniu samodzielny.

W związku z występującym wakatem na stanowisku sekretarza miasta, obsadzenie tego stanowiska biorąc pod uwagę konieczność właściwego funkcjonowania pod względem organizacyjnym Urzędu, jest niezbędne i ze wszech miar uzasadnione.

Biorąc pod uwagę spełnienie ustawowych przesłanek dotyczących powołania sekretarza miasta podjęcie uchwały w powyższym zakresie jest celowe i uzasadnione.


Opracowanie:
Agnieszka Kania
Kierownik Referatu Kadr i Obsługi Prawnej


Autor informacji: Agnieszka Kania
Informację wprowadził: 48
Opublikowany dnia: 2009-01-06
Wprowadzony do BIP dnia: 2009-01-06
Zmian: 0
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.