Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plPrzetarg nieograniczony - Modernizacja bandy toru ??u??lowego na stadionie sportowym im. Alfreda Smoczyka w Lesznie przy ul. 17-go Stycznia 68

Data publikacji: 30.12.2008
Termin sk??adania ofert: 20.01.2009

 

Uwaga:

W dniu 13.01.2009r. została dodana zmiana treści siwz.

OGŁOSZENIE

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
ul. Strzelecka 7
64-100 Leszno
ogłasza przetarg nieograniczony na:

„Modernizacja bandy toru żużlowego na stadionie sportowym im. Alfreda Smoczyka w Lesznie
przy ul. 17-go Stycznia 68”
Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg : CPV 45.21.22.90-5
1. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia jest zamieszczona na stronie internetowej
www.bip.leszno.pl . SIWZ można pobrać również w siedzibie zamawiającego przy ul. Strzeleckiej 7, lub za pobraniem pocztowym.
2. Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie:
1) demontaż istniejącej bandy toru żużlowego oraz złożenie materiałów z demontażu
na wskazanym miejscu, na terenie stadionu i protokolarne przekazanie
zamawiającemu,
2) zasypanie piaskiem dołów po zdemontowanych słupkach istniejącej bandy wraz z zagęszczeniem,
3) wyrównanie nawierzchni toru w miejscu zdemontowanej bandy,
4) wykonanie elementów nowej bandy wraz z bramami i furtkami,
5) wykonanie podwaliny betonowej z prefabrykowanych elementów betonowych,
6) montaż bandy wraz z bramami i furtkami.
3. Szczegółowo przedmiot zamówienia opisują: projekt techniczny, przedmiar robót i specyfikacja
istotnych warunków zamówienia.
4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
5. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
6. Wymagany termin wykonania zamówienia: do 25 marca 2009 r.
7. O zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień (art. 22 ust. 1 pkt 1ustawy);
2) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia (art. 22 ust. 1 pkt 2 ustawy);
3) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia (art. 22 ust. 1 pkt 3 ustawy);
4) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia (art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy);
5) akceptują bez zastrzeżeń warunki przetargu określone w niniejszej specyfikacji;
6) zobowiązują się do udzielenia 5 letniej rękojmi i gwarancji jakości na wykonany przedmiot zamówienia,
7) wniosą wadium.
8. W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu wykonawca przedłoży
następujące oświadczenia i dokumenty:
1) wypełniony formularz ofertowy (wg załączonego druku);
2) oświadczenie, że posiada uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności niezbędnych do realizacji zamówienia, jeśli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
3) oświadczenie, że posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
4) oświadczenie, ze znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia ;
5) oświadczenie, że nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych;
6) oświadczenie, że Wykonawca zapoznał się szczegółowo z warunkami przetargu zawartymi w niniejszej SIWZ oraz wzorem umowy i że akceptuje je bez zastrzeżeń;
7) oświadczenie, że Wykonawcy znane są warunki prowadzenia robót oraz posiada wszystkie informacje niezbędne do przygotowania i złożenia oferty;
8) oświadczenie, że zobowiązuje się do udzielenia 5 letniej rękojmi na wady i gwarancji jakości na wykonany przedmiot zamówienia;
9) oświadczenie o sposobie realizacji zamówienia, siłami własnymi lub z udziałem podwykonawców. Przy realizacji z udziałem podwykonawców należy wskazać które części zamówienia zostaną powierzone podwykonawcom;
10) aktualny odpis z właściwego rejestru albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewi¬dencji działalności gospodarczej, (wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upły¬wem terminu składania ofert);
11) aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał zgodę na zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności, lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji organu podatkowego (wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert);
12) aktualne zaświadczenie z właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zale¬ga z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczenie, że uzyskał zgodę na zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności (wy¬stawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert);
13) dane osoby wyznaczonej na kierownika budowy, kwalifikacje zawodowe, doświadczenie i wykształcenie. Do oferty załączyć uprawnienia budowlane i potwierdzenie przynależności do Izby Samorządu Zawodowego.
14) polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności,
15) kosztorys ofertowy,
16) potwierdzenie wniesienia wadium.
Ocena spełniania w/w warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą „spełnia — nie spełnia”.
9. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 5.000.00 zł.
10. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:
cena – 100 %
11. Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego przy ul. Strzeleckiej 7 do 20 stycznia 2009r.
do godz. 09:00
12. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie zamawiającego przy ul. Strzeleckiej 7, 20 stycznia 2009 r.
o godz. 09:30.
13. Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu
składania ofert.
14. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji
elektronicznej
15) Uprawnieni do kontaktów z wykonawcami – Andrzej Tomkowiak tel. 065 520 56 40,
Tadeusz Sieracki tel. 065 529 81 34, w godz. 8 – 15.Autor informacji: Andrzej Tomkowiak
Informację wprowadził: 20
Opublikowany dnia: 2008-12-30
Wprowadzony do BIP dnia: 2009-01-13
Ilość zmian wpisu: 1 - pokaż poprzednie wersje
  - wersja z dnia 2008-12-30 wprowadzona przez: 44
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.