Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plZawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym na obs??ug? geodezyjn? Miejskiego Zarz?du Dr??g i Inwestycji Urz?du Miasta Leszna w okresie od 5 stycznia 2008r. do 31 grudnia 2010r. Cz???? 2: podzia??y geodezyjne nieruchomo??ci


Urząd Miasta Leszna

zawiadamia, że jako najkorzystniejszą ofertę w przetargu nieograniczonym na obsługę geodezyjną Miejskiego Zarządu Dróg i Inwestycji Urzędu Miasta Leszna w okresie od
5 stycznia 2008r. do 31 grudnia 2010r., część 2: podziały geodezyjne nieruchomości , wybrano ofertę złożoną przez firmę:

Przedsiębiorstwo Usług Geodezyjnych i Kartograficznych Spółka Cywilna
Michał Piotrowski, Kazimierz Gierlik, Piotr Mańkowski,
64-100 Leszno, ul.Krzywa 2
Cena porównywalna: 494,00 zł z podatkiem VAT.

Uzasadnienie wyboru: wybrana oferta zawiera najniższą cenę wykonania zamówienia spośród ofert nie podlegających odrzuceniu i uzyskała największą ilość punktów w ocenie kryterium wyboru cena.

Wykaz Wykonawców, którzy złożyli oferty wraz z porównywalną ceną ofertową i punktacją przyznaną w kryterium cena:

Lp. Firma Cena porównywalna - wyliczona na podst. cen ofertowych (SIWZ rozdz.18 ust.6) Punktacja – kryterium cena
1 Przedsiębiorstwo Usług Geodezyjnych i Kartograficznych Spółka Cywilna
Michał Piotrowski, Kazimierz Gierlik, Piotr Mańkowski,
64-100 Leszno, ul.Krzywa 2

494,00

100

2 Usługi Geodezyjno – Kartograficzne i Konsultingowe FDF ,,PRYZMAT” S.C.
Jerzy Florczak, Piotr Dolata, Robert Florczak
64-100 Leszno, ul. Narutowicza 61

530,00

93,2Jednocześnie informujemy, że z postępowania o udzielenie przedmiotowego zamówienia publicznego został wykluczony niżej wymieniony Wykonawca:
1. Usługi Geodezyjno – Kartograficzne i Konsultingowe ,,Geobud” Sp.C.
Krzysztof Wójcik i Remigiusz Domagała, ul.17 Stycznia 109, 64-100 Leszno
Uzasadnienie prawne : na podstawie art. 24 ust.2 pkt. 3. ustawy Prawo zamówień
publicznych.
Uzasadnienie faktyczne : Wykonawca nie złożył w wyznaczonym terminie
wymaganego w SIWZ w rozdz.9 ust.1 pkt 13 dokumentu potwierdzającego, że
wykonane przez Wykonawcę prace geodezyjno – kartograficzne zostały wykonane
należycie.


Autor informacji: Lachowicz Agnieszka
Informację wprowadził: 20
Opublikowany dnia: 2008-12-29
Wprowadzony do BIP dnia: 2008-12-29
Zmian: 0
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.