Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plPrzetarg nieograniczony na obs??ug? geodezyjn? Miejskiego Zarz?du Dr??g i Inwestycji Urz?du Miasta Leszna w okresie od 5 stycznia 2009 r. do 31 grudnia 2010 r.

Data publikacji: 10.12.2008
Termin sk??adania ofert: 18.12.2008

Obsługa Geodezyjna Miejskiego Zarządu Dróg i Inwestycji Urzędu Miasta Leszna w okresie od 5 stycznia 2009 r. do 31 grudnia 2010 r.


Numer ogłoszenia: 359167 - 2008; data zamieszczenia: 10.12.2008
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Miasta Leszna , ul. Karasia 15, 64-100 Leszno, woj. wielkopolskie, tel. 065 5298100, faks 065 5298131.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Obsługa Geodezyjna Miejskiego Zarządu Dróg i Inwestycji Urzędu Miasta Leszna w okresie od 5 stycznia 2009 r. do 31 grudnia 2010 r..
II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1) wykonywanie map do celów projektowych: a) mapy dla obiektów nie wymagających odrębnego pomiaru wysokościowego, b) mapy dla obiektów wymagających odrębnego pomiaru wysokościowego, 2) podziały geodezyjne nieruchomości, 3) specjalistyczne pomiary geodezyjne obejmujące: a) geodezyjne wyznaczanie obiektów budowlanych w terenie, b) geodezyjną inwentaryzację powykonawczą zawierającą dane umożliwiające wniesienie zmian na mapę zasadniczą, do ewidencji gruntów i budynków oraz do ewidencji sieci uzbrojenia terenu, c) pomiary stanu wyjściowego obiektów wymagających w trakcie użytkowania okresowego badania przemieszczeń i odkształceń, d) pomiary geodezyjne przemieszczeń i odkształceń obiektu oraz jego podłoża..
II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.22.21.00-1, 71.35.50.00-1.
II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 3.
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Rozpoczęcie: 05.01.2009.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA
Informacja na temat wadium: zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 1000 zł na każdą część zamówienia
III.2) WARUNKI UDZIAŁU
• Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 1. O zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, którzy: 1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień (art. 22 ust. 1 pkt 1 ustawy); 2) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia (art. 22 ust. 1 pkt 2 ustawy); 3) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia (art. 22 ust.1 pkt 3 ustawy); 4) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia (art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy). 2. Osoby wyznaczone do wykonania zamówienia powinny posiadać wymagane uprawnienia zawodowe w dziedzinie geodezji i kartografii. 3. Wykonawca musi posiadać doświadczenie zawodowe w zakresie prac objętych ofertą. Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże się wykonaniem w ostatnich trzech latach co najmniej pięciu prac z zakresu poszczególnych części zamówienia objętych ofertą. 4. Ocena spełniania w/w warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia - nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach wyszczególnionych w rozdz. 9 niniejszej SIWZ. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż w/w warunki wykonawca spełnił...
• Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Oferta musi zawierać następujące oświadczenia wykonawcy i dokumenty: 1) wypełniony formularz ofertowy (wg załączonego druku); 2) oświadczenie, że posiada uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności niezbędnych do realizacji zamówienia, jeśli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień; 3) oświadczenie, że posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym lub pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia, 4) oświadczenie, ze znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia; 5) oświadczenie, że nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych; 6) oświadczenie, że wykonawca zapoznał się ze szczegółowymi warunkami przetargu zawartymi w niniejszej SIWZ i że akceptuje je bez zastrzeżeń; 7) oświadczenie, że wykonawca uważa się za związanego ofertą do terminu ważności oferty wskazanego w SIWZ i zobowiązuje się w przypadku wyboru jego oferty zawrzeć umowę; 8) oświadczenie, że wykonawca posiada wszystkie informacje niezbędne do przygotowania oferty i znane są mu wymagania i przepisy w zakresie świadczeń objętych zamówieniem; 9) aktualny odpis z właściwego rejestru albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewi¬dencji działalności gospodarczej, (wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upły¬wem terminu składania ofert); 10) wykaz osób, którymi dysponuje wykonawca lub będzie dysponował wykonawca i które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności; 11) pisemnego zobowiązania innych podmiotów do udostępnienia osób zdolnych do wykonania zamówienia, jeżeli w wykazie , o którym mowa w pkt 10, wykonawca wskazał osoby, którymi będzie dysponował; 12) dokumenty potwierdzające, że osoby wyznaczone do wykonania zamówienia posiadają uprawnienia wymagane przepisami; 13) Wykaz wykonanych w okresie ostatnich trzech lat prac geodezyjno-kartograficznych, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadających pracom stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców. Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże się wykonaniem w ostatnich trzech latach co najmniej pięciu prac z zakresu poszczególnych części zamówienia objętych ofertą. Należy załączyć dokumenty potwierdzające, że prace te zostały wykonane należycie; 14) polisę lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej; 15) dowód wniesienia wadium..
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.leszno.pl.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miasta Leszna ul. Karasia nr 15 64-100 Leszno tel. 0-65 / 529 81 00 fax. 0-65 / 529 81 33.
IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 18.12.2008 godzina 09:00, miejsce: Urząd Miasta Leszna ul. Karasia nr 15 64-100 Leszno pok. 34.
IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).Autor informacji: Lachowicz Agnieszka
Informację wprowadził: 20
Opublikowany dnia: 2008-12-10
Wprowadzony do BIP dnia: 2008-12-10
Zmian: 0
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.