Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plPrzetarg nieograniczony na modernizacj? drugiej cz???ci sektora nr 8 widowni na stadionie sportowym im. Alfreda Smoczyka w Lesznie, przy ul. 17 Stycznia 68

Data publikacji: 02.12.2008
Termin sk??adania ofert: 23.12.2008

Modernizacja drugiej części sektora nr 8 widowni na stadionie sportowym im. Alfreda Smoczyka w Lesznie, przy ul. 17 Stycznia 68

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji , ul. Strzelecka 7, 64-100 Leszno, woj. wielkopolskie, tel. 065 5205640, faks 065 5205611.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Modernizacja drugiej części sektora nr 8 widowni na stadionie sportowym im. Alfreda Smoczyka w Lesznie, przy ul. 17 Stycznia 68.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie: 1) Rozbiórka istniejących siedzisk, prefabrykowanych płyt betonowych i schodów, 2) wyprofilowanie skarpy widowni i korony stadionu, 3) wykonanie podbudowy i płyty żelbetowej ze stopniami i wylewkami pod siedziska, 4) montaż siedzisk z polipropylenu z oparciami, typu NOVANTA - 3.40, w kolorze niebieskim RAL 5017 i kolorze białym dla liter N i O tworzących wspólnie z literami na sąsiednim sektorze napis LESZNO 5) wykonanie podbudowy i płyty żelbetowej na koronie stadionu, 6) wykonanie schodów wejściowych i barier ochronnych..

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.21.22.24-2, 45.25.54.00-3.

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 15.04.2009.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

Informacja na temat wadium: Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 8.000.00 zł.

III.2) WARUNKI UDZIAŁU

Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: O zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, którzy: 1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień (art. 22 ust. 1 pkt 1ustawy); 2) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia (art. 22 ust. 1 pkt 2 ustawy); 3) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia (art. 22 ust. 1 pkt 3 ustawy); 4) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia (art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy); 5) akceptują bez zastrzeżeń warunki przetargu określone w niniejszej specyfikacji; 6) zobowiązują się do udzielenia 5 letniej rękojmi i gwarancji jakości na wykonany przedmiot zamówienia, 7) w ostatnich 5 latach zrealizowali co najmniej jedno zamówienie, w zakresie którego występowały monolityczne konstrukcje żelbetowe, 8) wniosą wadium..
Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu wykonawca przedłoży następujące oświadczenia i dokumenty: 1) wypełniony formularz ofertowy (wg załączonego druku); 2) oświadczenie, że posiada uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności niezbędnych do realizacji zamówienia, jeśli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień; 3) oświadczenie, że posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; 4) oświadczenie, ze znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia ; 5) oświadczenie, że nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych; 6) oświadczenie, że Wykonawca zapoznał się szczegółowo z warunkami przetargu zawartymi w niniejszej SIWZ oraz wzorem umowy i że akceptuje je bez zastrzeżeń; 7) oświadczenie, że Wykonawcy znane są warunki prowadzenia robót oraz posiada wszystkie informacje niezbędne do przygotowania i złożenia oferty; 8) oświadczenie, że zobowiązuje się do udzielenia 5 letniej rękojmi na wady i gwarancji jakości na wykonany przedmiot zamówienia; 9) oświadczenie o sposobie realizacji zamówienia, siłami własnymi lub z udziałem podwykonawców. Przy realizacji z udziałem podwykonawców należy wskazać które części zamówienia zostaną powierzone podwykonawcom; 10) aktualny odpis z właściwego rejestru albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewi¬dencji działalności gospodarczej, (wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upły¬wem terminu składania ofert); 11) aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał zgodę na zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności, lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji organu podatkowego (wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert); 12) aktualne zaświadczenie z właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zale¬ga z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczenie, że uzyskał zgodę na zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności (wy¬stawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert); 13) wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że roboty te zostały wykonane należycie. Za minimum uznaje się podanie jednej roboty budowlanej w zakresie której występowały monolityczne konstrukcje żelbetowe. 14) dane osoby wyznaczonej na kierownika budowy: kwalifikacje zawodowe, doświadczenie i wykształcenie. Do oferty załączyć uprawnienia budowlane i potwierdzenie przynależności do Izby Samorządu Zawodowego. 15) polisę, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności, 16) kosztorys ofertowy, 17) potwierdzenie wniesienia wadium. Ocena spełniania w/w warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia - nie spełnia..
SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.leszno.pl.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, ul. Strzelecka 7, 64 - 100 Leszno.

IV.3.4) Termin składania ofert: 23.12.2008 godzina 09:00, miejsce: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, ul. Strzelecka 7, 64 - 100 Leszno.

IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).Autor informacji: Lachowicz Agnieszka
Informację wprowadził: 20
Opublikowany dnia: 2008-12-02
Wprowadzony do BIP dnia: 2008-12-02
Zmian: 0
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.