Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plSpecjalista - Zesp???? Szk???? Elektroniczno-Telekomunikacyjnych w Lesznie


Specjalista - Zespół Szkół Elektroniczno-Telekomunikacyjnych w Lesznie

Jednostka: Zespół Szkół Elektroniczno-Telekomunikacyjnych w Lesznie
Adres: ul. Kilińskiego 4, 64-100 Leszno

ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy

specjalista

1. Wymagania niezbędne:
a) wykształcenie ekonomiczne, minimum średnie,
b) co najmniej dwuletni staż pracy,
c) biegła umiejętność obsługi komputera w zakresie środowiska Windows (Word, Excel),
d) znajomość podstaw rachunkowości.
e) znajomość bankowości elektronicznej,
f) oświadczenie kandydata o niekaralności.

2. Wymagania dodatkowe:
a) kreatywność, empatia, komunikatywność, operatywność, dokładność,
b) odpowiedzialność, zdyscyplinowanie,
c) umiejętność pracy w zespole.

3. Zakres wykonywanych zadań na wykonywanym stanowisku:
a) sporządzanie list płac, zasiłków chorobowych, kart wynagrodzeń pracowników,
b) miesięczne i roczne rozliczanie zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych,
c) prowadzenie dokumentacji ZUS (składek na fundusz ubezpieczeń społecznych, fundusz
zdrowotny i Fundusz Pracy)
d) prowadzenie dokumentacji materiałowej,
e) sporządzanie wymaganych sprawozdań z zakresu w/w czynności.

4. Szczegółowy opis stanowiska pracy można uzyskać w Zespole Szkół Elektroniczno-
Telekomunikacyjnych w Lesznie, ul. Kilińskiego 4, I piętro, sekretariat szkoły, telefon 65 520 59 05

5. Wymagane dokumenty:
- list motywacyjny,
- życiorys (CV),
- dokument poświadczający wykształcenie (świadectwo, dyplom),
- inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.

Dokumenty aplikacyjne powinny być opatrzone klauzulą:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. Dz. 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz ustawą z dnia 22 marca 1990r.
o pracownikach samorządowych (Dz.U. Dz. 2001 r. Nr 142, poz. 1593 ze zm.)”


Dokumenty należy składać w sekretariacie Zespołu Szkół Elektroniczno-Telekomunikacyjnych w Lesznie, ul. Kilińskiego 4, I piętro (sekretariat szkoły) z dopiskiem:
„Dotyczy naboru na stanowisko specjalisty”
w nieprzekraczalnym terminie do dnia 12.12.2008 r.


Aplikacje, które wpłyną do Zespołu Szkół Elektroniczno-Telekomunikacyjnych w Lesznie po wyżej określonym terminie, nie będą rozpatrywane.
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej /www.bip.leszno.pl/ oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Zespołu Szkół Elektroniczno-Telekomunikacyjnych w Lesznie, ul. Kilińskiego 4, I piętro.

Dokumenty aplikacyjne nie spełniające kryteriów wymaganych w ogłoszeniu zostaną po ogłoszeniu rekrutacji komisyjnie zniszczone, natomiast dokumenty osób, które w procesie rekrutacji zakwalifikowały się do dalszego etapu będą przechowywane zgodnie z instrukcją kancelaryjną.


Autor informacji: Kazimierz Ma?kowiak
Informację wprowadził: 18
Opublikowany dnia: 2008-11-25
Wprowadzony do BIP dnia: 2008-11-25
Zmian: 0
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.