Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plPrzetarg nieograniczony na budow? ??cie??ki rowerowej w ulicy Do??ynkowej pomi?dzy torami PKP w Lesznie

Data publikacji: 21.11.2008
Termin sk??adania ofert: 16.12.2008

Urząd Miasta Leszna

z siedzibą w Lesznie przy ul. Karasia 15 informuje, że został ogłoszony przetarg nieograniczony na budowę ścieżki rowerowej w ulicy Dożynkowej pomiędzy torami PKP w Lesznie.
Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg: CPV 45.23.31.62-2
 
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można pobierać w siedzibie Miejskiego Zarządu Dróg i Inwestycji w Lesznie przy ul. Karasia 15, pok. Nr 30 oraz na stronie internetowej www.bip.leszno.pl. .
 
Nie dopuszcza się składania ofert częściowych i wariantowych.
 
Kryterium wyboru stanowi w 100 % cena.
 
Termin wykonania zamówienia – 60 dni od przekazania placu budowy.
 
Opis warunków udziału w postępowaniu oraz sposób dokonywania oceny tych warunków:
 
1.      O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1)      posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień (art. 22 ust. 1 pkt 1 ustawy),
2)      posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępniania potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia (art. 22 ust. 1 pkt 2 ustawy), tj.:
a) w ostatnich 5 latach zrealizowali co najmniej jedno zamówienie polegające na:
·        wykonaniu nawierzchni z elementów prefabrykowanych betonowych drobnowymiarowych na podbudowie z kamienia łamanego stabilizowanego mechanicznie lub z betonu cementowego o łącznej powierzchni 1.000 m2 ,
·        wykonaniu nawierzchni w technologii z mas mineralno-asfaltowych o powierzchni 2.000 m2 
b) dysponują niezbędną kadrą techniczną, przy czym za minimum uznaje się 1 osobę z uprawnieniami do kierowania robót branży drogowej, posiadające ważne zaświadczenie o przynależności do Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa,
3)      znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia (art. 22 ust. 1 pkt 3 ustawy), przy czym za min. uznaje się dysponowanie kwotą (środki własne lub zdolność kredytowa) w wysokości 30% oferowanej kwoty za wykonanie zamówienia
4)      nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia (art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy),
5)      z chwilą złożenia oferty akceptują bez zastrzeżeń warunki przetargu określone w specyfikacji.
6)      zobowiązują się do udzielenia 4 letniej gwarancji na wykonane roboty i wbudowane materiały.
2.      Ocena spełniania w/w warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą „spełnia — nie spełnia”, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach wyszczególnionych w rozdz. 9 SIWZ. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż w/w warunki Wykonawca spełnił.
3.      Nie spełnienie chociażby jednego z w/w warunków skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania, a oferta uznana będzie za odrzuconą.
 
Termin składania ofert na w/w zadanie wyznaczono do dnia 16 grudnia 2008 roku do godz. 9:00.
 
Termin wpłaty wadium w wysokości 15.000,00 zł wyznaczono do dnia 16 grudnia 2008 roku do godz. 9:00.
 
Otwarcie ofert nastąpi dnia 16 grudnia 2008 roku o godz. 10:00 w siedzibie Miejskiego Zarządu Dróg i Inwestycji – pok. nr 32.
 
Termin związania wykonawcy z ofertą wynosić będzie 30 dni.
 
Ogłoszenie w dniu 21.11.2008r. zostało zamieszczone w Biuletynie Urzędu Zamówień Publicznych

 Autor informacji: Lachowicz Agnieszka
Informację wprowadził: 20
Opublikowany dnia: 2008-11-21
Wprowadzony do BIP dnia: 2008-11-21
Zmian: 0
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.